Skip to content

F.K ELBASANI SH.A 
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-02-27 14:02:46
JSON

NIPT: K42528205S
Administrator: Arian Kokali
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari sportive, shitje blerje lojtaresh,etj.
Emërtime të tjera Tregtare: F.K ELBASANI SH.A
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 28.06.2002
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 92 437 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Luan Dervishi, Klevis Xhoxhi, Fatjon Laze.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: 1. 31.01.2017 Numri i ceshtjes: CN-130764-01-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 271/4 Akti, date 25.01.2017, leshuar nga zyra permbarimore Kurmaku, per vendosjen e mases se sekuestros konservative, mbi kapitalin e F.K Elbasani sh.a, me NUIS (NIPT) K42528205S, deri ne shlyerjen e plote te detyrimit ne masen 1,335,114 leke, pra deri ne nje urdher te dyte te permbaruesit gjyqesor.
2. 28.03.2017 Numri i ceshtjes: CN-192178-03-17 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i kontrates se shitjes se aksioneve Nr.706 Rep. Nr.291 Kol., date 01.03.2017, lidhur midis z.Arben Laze dhe shoqerise “Manchester Group” sh.p.k per efekt publikimi. Depozitim i shkreses Nr.271/5 Akti date 23.03.2017, leshuar nga Zyra Permbarimore Kurmaku, ku eshte urdheruar :Heqja e sekuestros konservative mbi kapitalin e “F.K Elbasani” sh.a me Nipt-K42528205S.
3. 02.05.2017 Numri i ceshtjes: CN-265739-04-17 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Vendimit Nr.18, date 23.02.2017, ku eshte vendosur miratimi i shitjes se 54% te aksioneve nga Bashkia Elbasan ne favor te shoqerise “Manchester Group” sh.p.k.Depozitim i kontrates se shitjes Nr.707 Rep. Nr.292 Kol., date 01.03.2017, per kalimin e 54% te kuotave ne favor te “Manchester Group” sh.p.k. Depozitim i deklarates noteriale Nr.1513 Rep. Nr.620 Kol., date 30.03.2017, leshuar nga pala shitese Bashkia Elbasan per miratimin e kalimit te 54% te kuotave ne favor te shoqerise “Manchester Group” sh.p.k.
3. 11.09.2017 Numri i ceshtjes: CN-425971-08-17 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te asamblese se ortakeve date 02.08.2017, ku eshte vendosur kalimi i 46% te kuotave nga z.Arben Laze ne favor te shoqerise "Manchester Group" sh.p.k.Depozitim i kontrates se shitblerjes Nr.2817 Rep. Nr.972 Kol., date 03.08.2017, per kalimin e 46% te kuotave ne favor te shoqerise "Manchester Group" sh.p.k.Depozitim i deklarates noteriale Nr.3419 Rep. Nr.1159 Kol., date 11.09.2017, me ane te te cilit shitesi deklaron se nuk ka asnje kundershtim per kalimin e pronesise te 46% te kuotave.Depozitim i vendimit te shoqerise "Manchester Group" sh.p.k date 01.08.2017.Depozitim i Urdhrit Nr.1 Regj date 21.08.2017, leshuar nga Shoqeria Permbarimore "AFA-2010" sh.p.k, ku eshte urdheruar: " Heqja e mases se sekuestros konservative te vendosur nga shoqeria Permbarimore "AFA-2010" sh.p.k mbi kontributin e kapitalit te zoteruar nga aksionari Arben Laze prane shoqersie F.K Elbasani sh.a me NUIS (NIPT) K42528205S per ekzekutimin e Urdhrit te Ekzekutimit Nr.300, date 24.06.2010 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Elbasan.
4. 02.10.2017 Numri i ceshtjes: CN-488052-09-17 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 271/6 Akti, date 25.09.2017, leshuar nga zyra permbarimore Kurmaku, per vendosjen e mases se sekuestros konservative, mbi kapitalin e F.K Elbasani sh.a, me NUIS (NIPT) K42528205S, deri ne shlyerjen e plote te detyrimit.
5. 11.10.2017 Numri i ceshtjes: CN-509380-10-17 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr.88-14 Regj, date 05.10.2017 , lëshuar nga permbarues Z.Halit Cani , protokolluar nga QKB me Nr.14258 Prot., datë 09.10.2017, ku është urdhëruar: vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivin, aksionet, ortaket, kuotat te debitorit “F.K Elbasani ”sha me NIPT-K42528205S.
6. 12.02.2018 Numri i ceshtjes: CN-659886-02-18 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kërkesës Nr.928/16 Prot, datë 29.01.2018, “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve Elbasan, ku është kërkuar: Vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “F.K ELBASANI SH.A pajisur me NUIS (NIPT) K42528205S, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
ELBASAN STADIUMI "RUZHDI BISHUTA"

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -14 281 116,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -19 893 227,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 68 944,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -10 995 886,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 958 834,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:2 234 002,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 2 832 083,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 349 167,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016