Skip to content

F.K ELBASANI SH.A 
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-13 14:32:47
JSON

NIPT: K42528205S
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari sportive, shitje blerje lojtaresh,etj.
Emërtime të tjera Tregtare: F.K ELBASANI SH.A
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 28/06/2002
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 92 437 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: Manchester Group, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 24/02/2017 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L71427014A, me adrese irane, Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga Themistokli Gërmenji, Pallati i Firmës Mane TCI Ambasador 1, Zyra Kati 1, me administrator dhe aksionar te vetem Michael Yiu Chung Stubbs (Sipas te dhenave te QKB deri me date 13.05.2023)

Subjekti nuk ka te dhena ne Regjistrin e pronareve perfitues.
Lloji i pronësisë: Private
Anëtarë Bordi: Luan Dervishi, Klevis Xhoxhi, Fatjon Laze.
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: MASAT KONSERVATORE:
01.Ne date 05.08.2013: Ne baze te Urdherit Nr.100-04 Regj., datë 02.08.2013, te lëshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Privat Shefik Suparaku, është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative ne aktivet e pales debitore “F.K ELBASANI” SH.A me NIPT K42528205S. Aktivet e mesiperme do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdherese te dyte nga ana e jone.

02.Ne date 07.02.2014: Ne baze te Urdherit, Nr. 88-08 Regj, date:03.02.2014, te leshuar nga Studio Permbarimore “ Shefik Suparaku” eshte urdheruar: Mos lejimi dhe mos regjistrimi i asanje kerkese te aksionareve per ndryshim, shitje, dhurim apo cdo lloj tjetersimi te aksioneve qe zoterojne tek F.K ELBASANI sh.a, aksioneret e ndryshem pasi shoqeri F.K ELBASANI sh.a, me NUIS(NIPT)K42528202S eshte debitore ndaj shtetasit Gentian Isak Stojku sipas vendimit gjyqesor Nr. 836, date: 09.04.2010, te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Elbasan. Kjo mase eshte hequr ne date 07.06.2016 ne baze te Urdhrit Nr. 88-19 Regj, datë : 01.06.2016 te leshaur nga nga studio permbarimore “ Shefik Suparaku”.

03.Ne date 04.04.2014: Ne baze te Urdhrit Nr.49Akt., datë 27.03.2014, te lëshuar nga Zyra Përmbarimore “KURMAKU”, është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kapitalin e “F.K ELBASANI” SH.A., me NIPT K42528205S, deri në shlyerjen e plotë të detyrimit, pra deri në një urdhër të dytë. Kjo mase eshte hequr ne date 03.06.2015 ne baze te Urdhrit Urdhërit Nr.49/2 Prot., datë 28.05.2015 te leshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Kurmaku”.

04.Ne date 14.10.2015:Ne baze te Urdhrit Nr.271 Akti., datë 30.09.2015,te lëshuar nga Zyra Përmbarimore Kurmaku, është urdhëruar:"Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kapitalin e F.K Elbasan sh.a me Nipt-K42528205S deri ne shlyerjen e plote te detyrimit ne masen 1.335.114 leke, pra deri ne nje urdher te dyte te Permbaruesit Gjyqesore.

05.Ne date 31.01.2017 : Ne baze te Urdhrit Nr. 271/4 Akti, date 25.01.2017, te leshuar nga zyra permbarimore Kurmaku, per vendosjen e mases se sekuestros konservative, mbi kapitalin e F.K Elbasani sh.a, me NUIS (NIPT) K42528205S, deri ne shlyerjen e plote te detyrimit ne masen 1,335,114 leke, pra deri ne nje urdher te dyte te permbaruesit gjyqesor. Kjo mase eshte hequr ne date 28.03.2017 ne baze te Urdhrit 271/5 date 23.03.2017 te leshuar nga zyra permbarimore Kurmaku.

06. Ne dtae 02.10.2017: urdhrit Nr. 271/6 Akti, date 25.09.2017, leshuar nga zyra permbarimore Kurmaku, per vendosjen e mases se sekuestros konservative, mbi kapitalin e F.K Elbasani sh.a, me NUIS (NIPT) K42528205S, deri ne shlyerjen e plote te detyrimit.

07.Ne date 11.10.2017: Ne baze te Urdherit Nr.88-14 Regj, date 05.10.2017 ,te lëshuar nga permbarues Z.Halit Cani ,është urdhëruar: vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivin, aksionet, ortaket, kuotat te debitorit “F.K Elbasani ”sha me NIPT-K42528205S.

08.Ne date 12.02.2018; Ne baze te Kërkesës Nr.928/16 Prot, datë 29.01.2018, “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, te ardhur nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve Elbasan, është kërkuar: Vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “F.K ELBASANI SH.A pajisur me NUIS (NIPT) K42528205S, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.

09.Ne date 10.10.2018: Ne baze te Urdhrit Nr. 9906/2Prot datë 09.10.2018, te Drejtorisë Rajonale Tatimore Elbasan, është urdhëruar: Moslejimi i tjetersimit mbi pasurine dhe te drejtat pasurore per subjektin " F.K ELBASANI SH.A " me NUIS (NIPT) K42528205S, deri ne shlyerjen e plote te detyrimeve tatimore.

10.Ne date 10.09.2019: Ne baze te ërkesës Nr.7923/6 Prot, datë 16.08.2019, “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve Elbasan, ku është kërkuar: Vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “F.K ELBASANI SH.A pajisur me NUIS (NIPT) K42528205S, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.

11.Ne date 22.01.2020: Ne baze te Kërkesës Nr.12426/7 Prot., date 31.12.2019, te ardhur nga Drejtoria e Rajonale e Tatimeve Elbasan, kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor mbi tatimpaguesin “F.K ELBASANI”SHA, pajisur me NUIS (NIPT) K42528205S.

Pezullimi i shoqerise

Bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, STADIUMI "RUZHDI BISHUTA"

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ndryshimi i Administratorit & Anetareve
Ndryshimi i Aksionarit
Ekstrakti Historik i regjistrit tregtar date 13.05.2023
Te dhenat e subjektit ne Regjistrin e Pronareve Perfitues date 13.05.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2007
Pasqyra Financiare 2009
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -14 281 116,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -19 893 227,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 68 944,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -12 345 053,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -23 728 512,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -36 154 975,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -48 709 637,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -46 466 543,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: -62 057 910,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: -82 110 487,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2006: -57 641 627,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 958 834,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:2 234 002,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 2 832 083,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 349 167,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 2 802 501,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 4 829 079,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 16 623 779,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 13 792 857,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 13 524 417,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 20 274 840,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2006: 50 366 683,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016

Punuar Nga : A.B / A.Lala