Skip to content

BREÇANI - R.O.S.P Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-08 11:05:07
JSON

NIPT: K52116005E
Administrator: Fatbardh Breçani
Objekti i Veprimtarisë: Shërbimi i ruajtjes dhe i sigurisë fizike të personave dhe objekteve dhe shërbime të ruajtjes, (I.3.A) dhe transportim të vlerave monetare e sendeve të çmuara (I.3.B). Importim, tregtim dhe instalim të mjeteve të sistemit vrojtues, sinjalizues, audioviziv, mjeteve të mbrojtjes kundra zjarrit, paisjeve të ndërlidhjes të teknikave të tjera të lejuara si dhe projektim, instalim dhe programimin e paisjeve të telekomunikacionit, radiokomunikacionit dhe sistemeve të kontrollit dhe monitorimit në distancë të automjeteve. Shitje paisje kompjuterike. Import dhe eksport, instalim, shërbim, mirëmbajtje, tregti me pakicë dhe shumicë të pajisjeve kompjuterike, kancelarike, telefonike, elektronike, mekanike, të telekomunikacionit, elektrike, hidraulike, kabull etj. Shërbime informatike dhe telefonike. Shpërndarje interneti. Krijim dhe mirëmbajtje faqesh interneti. Krijim dhe shpërndarje programe kompjuterike. Konsulencë teknike dhe riparim pajisje kompjuterike dhe elektronike. Konsulencë sigurie. Tregtim, instalim, import dhe eksport, mirëmbajtje të sistemit të fonisë, sistemeve të alarmit kundra vjedhjes, sistemeve të alarmit kundra zjarrit, vëzhgimit CCTV, sistemeve të aksesit të kontrollit, sisteme aparaturash mjeksore, sisteme UPS, sisteme elektrike të fuqive të larta dhe të mesme, stabilizatorë, gjeneratorë, radio ndërlidhëse, sisteme me fibër optike, akses kontrolli, aplikim grafik, tregtim dhe shërbim të kondicionerëve etj. Ndertimin, Shfrytezimin dhe Administrimi i Hidrocentralit DRITA, ku perfshihet Financimi, projektimin, ndertimi, venien ne pune, prodhimi, furnizimi,transmetimi,shperndarja, eksportimi dhe shitja e energjise elektrike sipas 25 Kontrates per Ndertimin, Shfrytezimin dhe Administrimin e Hidrocentralit DRITA, me Kapacitet Prodhues 1.980 MW, ne lumin e Gashit, dege e lumit Valbone, Bashkia Tropoje, Qarku Kukes. Shitja e elektricitetit te prodhur ne Shqiperi dhe jashte saj, blerje dhe shitje te paisjeve per ndertim HEC-i (tubacione celiku, turbina, shtylla betoni aksesore te tjera etj, brenda dhe jashte vendit).
Emërtime të tjera Tregtare: BREÇANI- R.O.S.P
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 06.04.2005
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 431 250 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. AUTO TECH ALBANIA, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 01.08.2019 dhe që funksionon sipas legjislacionit të Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L92005017U, me adresë në Tiranë, Rruga Sadik Petrela, zona kadastrale 8140, me nr. pasurie N-4/69/ND, me administrator Shkëlqim Breçani, me status aktiv. BREÇANI - R.O.S.P shpk zotëron 100% të kuotave të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 15.02.2021).

II. HEC DRITA ENERGY, një shoqëri koncesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 23.09.2019 dhe që funksionon sipas legjislacionit shqiptar, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L99524601K, me adresë në Kukës, Tropojë, Rruga Dragobi, lumi i Gashit, dega e lumit Valbonë, me administrator Eralbi Breçani, me status aktiv. BREÇANI - R.O.S.P shpk zotëron 100% të kuotave të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 15.02.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.3.B - Sigurimi dhe shoqërimi i vlerave monetare e sendeve të çmuara gjatë transportit
I.3.A - Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike
Leje për përdorim të burimit ujor -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga "Papa Gjon Pali II", ABA Business Center Kati përdhe, Zyra nr.01

Adresa:
1) Kukes, TROPOJE, BAJRAM CURRI, Rruga Dragobi, Lumi i Gashit, Dega e Lumit Valbone
2) Durrës, Rruga K/Kazanxhi, godina 992, hyrja 1, ap 2/1
3) Tiranë, Njësia Nr. 2, Rruga "Papa Gjon Pali II", ABA Business Center, Kati përdhe, Zyra nr. 01

Faqja Web:
http://brecani-security.com/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 15.02.2021
Akti i themelimit
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 30.06.2009
Vendimi per miratimin e raportit per zmadhimin e kapitalit 27.07.2010
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 25.07.2011
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 28.06.2013
Vendimi per miratimin e raportit per zmadhimin e kapitalit 19.09.2014
Vendimi per miratimin e raportit per zmadhimin e kapitalit 12.12.2016
Vendimi per miratimin e raportit per zmadhimin e kapitalit 17.12.2018
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 07.12.2020
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.04.2024
Vendim i ortakut te vetem te shoqerise date 06.12.2021
Vendim i ortakut te vetem te shoqerise date 09.12.2022
Vendim i ortakut te vetem te shoqerise date 22.12.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese per PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 42 730 912,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 38 423 745,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 47 372 290,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 47 207 192,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 46 561 350,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 46 024 147,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 39 369 418,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 36 932 677,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 51 729 565,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 51 142 053,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 53 558 037,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:418 704 173,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:368 075 831,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:346 060 316,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:338 216 802,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:307 790 802,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:261 254 508,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:221 681 072,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:240 010 349,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 188 545 828,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 182 831 750,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 182 464 007,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani