Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentralit Drita, mbi lumin e Gashit

HEC DRITA ENERGY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-08 10:31:49

NIPT: L99524601K
Administrator: Klodian Durmishi (Administrator i Agjencise se Pasurive te Sekuestruara dhe te Konfiskuara)
Objekti i Veprimtarisë: Ndertimin, Shfrytezimin dhe Administrimi i Hidrocentralit DRITA, ku perfshihet Financimi, projektimin, ndertimi, venien ne pune, prodhimi, furnizimi,transmetimi,shperndarja,eksportimi dhe shitja e energjise elektrike sipas Kontrates per Ndertimin, Shfrytezimin dhe Administrimin e Hidrocentralit DRITA, me Kapacitet Prodhues 1.980 MW, ne lumin e Gashit, dege e lumit Valbone, Bashkia Tropoje, Qarku Kukes. Shitja e elektricitetit te prodhur ne Shqiperi dhe jashte saj, blerje dhe shitje te paisjeve per ndertim HEC-i (tubacione celiku, turbina, shtylla betoni aksesore te tjera etj, brenda dhe jashte vendit).
Emërtime të tjera Tregtare: HEC DRITA ENERGY
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 23/09/2019
Rrethi: Kukës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: BREÇANI - R.O.S.P, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 06.04.2005 dhe që funksionon sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K52116005E, me adresë në Tiranë, Rruga "Papa Gjon Pali II", ABA Business Center, Kati perdhe, Zyra nr.01, me administrator dhe ortak te vetem Fatbardh Breçani. (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 27.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 12.03.2021, terhequr nga QKB ne daten 27.05.2022, Pronar perfitues i shoqerise me 25% te kapitalit e me teper eshte:

Fatbardh Breçani, shtetas shqiptar, i datelindjes 1979, pronar perfitues per 100% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise BREÇANI - R.O.S.P. Data e percaktimit si pronar perfitues: 23.09.2019.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I.Me date 22.02.2022, eshte vendosur pezullimi i aktivitetit te shoqerise. Statusi ndryshoi nga: “Aktiv” ne “Pezulluar.

II. Me date 18.12.2023, eshte depozituar shkresa Nr. 4281 Prot, leshuar nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, për zbatim të urdhrit Nr.709 datë 13.12.2023, bashkelidhur vendimi Nr.465, date 24.11.2023, i Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ku është urdheruar: 1-Vendosja e mases se sigurimit paasuror “Sekuestro preventive”, mbi pasurite e meposhtme : Aseteve, kuotave te shoqerise "HEC DRITA ENERGY” shpk me Nuis (Nipt)- L99524601K regjistruar me daten 24.09.2019 me objekt veprimtarie ndertimin shfrytezimin,administrimin etj te hidrocentralit Drita , me administrator personin nen hetim shtetasi Eralbi Breçani dhe ortak shoqeria “BREÇANI - R.O.S.P.” 2-Emerimin e Klodian Dyrmishi , si administrator te pasurive te sekuestruara me vendimin Nr. 465, date 24.11.2023, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës se Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Tiranë, me subjekt shtetasin Eralbi Breçani dhe ortak BREÇANI - R.O.S.P ne shoqerine “HEC DRITA ENERGY” shpk , me NUIS (NIPT) - L99524601K.
Ndryshime
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe Gaz
Shënime: Më datë 12.07.2019, me vendim të Këshillit Kombëtar të Territorit (KKT), u miratua leja e ndërtimit për objektin: Ndërtimi i burimit të ri gjenerues të energjisë, hidrocentralit “Drita” në lumin e Gashit, Bashkia Tropojë, Qarku Kukës.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Kukës, Tropojë, Rruga Dragobi, lumi i Gashit, dega e lumit Valbonë

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Miratimi i lejes se ndertimit per hidrocentralin Drita 12.07.2019
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 27.05.2022
Statuti i shoqerise koncesionare
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 27.05.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 11.08.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -4 096,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -376 895,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -635 221,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -251 857,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:12 979 725,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:58 853 715,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2020
2021

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli/ L.Kanani