Skip to content

SILVI OIL&DRILLING (Ish SILVI CONSTRUKSION)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2019-11-17 09:55:11
JSON

NIPT: K53120401S
Administrator: Agim Osmeni
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari private në fushën e ndërtimit, punime gërmimi në tokë, punime civile dhe industriale, rikonstruksion me mirëmbajtje godinash civile dhe industriale, veshje fasadash, rrugë, sheshe, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale, punime nëntokësore, vepra arti, diga dhe tunele hidroteknike, ujësjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi dhe vaditje, ndërtime detare dhe punime thellimi në ujë, punime dhe mbrojtje ujore sisteme hidraulike dhe bonifikimi, ndërtim impjantesh për prodhim energjie elektrike, ndërtime për nënstacionet, kabinat e transformatorëve, linjat TN e të TM dhe shpërndarjes së energjisë, punime të inxhinierisë së mjedisit. Punime të ndërtimeve , impiante hidrosanitare, guzhina, lavanteri dhe mirëmbajtja e tyre, impiante ngritëse dhe transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëshe dhe transportuese), punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastike, metalike dhe xham dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese, impiante të sinjalistikës ndriçuese dhe të trafikut, sinjalistikë rrugore dhe jo ndriçuese barriera dhe mbrojtje rrugore, ndërtime parafabrikat beton-arme, strukturë metalike dhe druri, punime strukturore speciale, shtresa dhe mbistruktura speciale, punime mbi shina dhe traversa, impiant teknologjik, teknik dhe të kondicinimit, impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni, impiante të brendëshme elektrike, telefoni, radiotelefoni, TV etj.. pastrim i ujrave detare, liqenore dhe lumore, ndërtim impiantesh të ujit të pishëm dhe pastrimit të tij, ndërtim impiantesh të grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane, punimeve topogjeodezike, sisteme kundra zhurmës për infrastrukturë, shpime gjeologo Inxhinierike, puse e shpime për ujë, shpime dhe remonte të puseve të naftës, ndërtime të impianteve dhe nyjeve teknologjike, magjistrateve dhe enëve nën presion, depozita, punime për prishjen e ndërtimeve civile dhe industriale. Veprimtari private në fushën e tregtisë me shumicë e pakicë, import eksport të mallrave të ndryshëm industriale dhe ushqimore, pajisje elektronike, elektrike, elektroshtëpiake, lëndë ndërtimi, pllaka, pajisje hidrosanitare, pjesë këmbimi makinash, prodhim e tregtim mobiljesh, prodhime kozmetike dhe mjete kancelarie. Ushtrim i veprimtarive në fushën e përpunimit, transportimit dhe tregtimit të naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre, rafineri nafte që ushtrojnë veprimtari të përpunimit të naftës bruto dhe të gazit natyror, shoqëritë e tregtimit me shumicë që ushtrojnë veprimtarinë e tregtimit me shumicë të naftës bruto, gazit dhe nënprodukteve të tyre, stacione të shitjes së karburanteve, gazit të lëngshëm dhe vajrave lubrifikante për automjete, stacione dhe njësi të shitjes së lëdëve djegëse, që ushtrojnë veprimtarinë e tregtimit të tyre për përdorim rezidencial të konsumatorëve, impiante të përpunimit të nënprodukteve të naftës. Kryerja e operacioneve Hidrokarbure në përputhje me ligjin nr. 7746 datë 28.08.1993", për kërkimin , zhvillimin, prodhimin, trajtimin, transportimin, magazinimin dhe shitjen e naftës bruto, gazit brenda dhe jashtë Republikës së Shqipërisë" si dhe çdo operacion tjetër tregtar apo shërbime që i shërbejnë aktivitetit të shoqërisë. Shoqëria brenda hapësirave të parashikuara nga legjislacioni në fuqi do të kryejë çdo operacion projektues-preventivues, tregtar dhe financiar, që lidhet dretpërdrejt ose tërthorazi me objektin e saj, hapjen e veprimtarisë dhe krijimin e shoqërive të tjera brenda dhe jashtë vendit si dhe çdo aktivitet tjetër të mundshëm e të ligjshëm në përputhje me interesat e saj. Rigjenerimin e vajrave lubrifikante, ngritja e impianteve të trajtimit të tyre etj..Tregtim me shumicë e pakicë të hidrokarbureve, servise e parking automjetesh të ndryshme e transport i mallrave të mësipërm si dhe materialeve të ndryshme të ndërtimit apo inerteve. Ngritje e impianteve për trajtimin e dherave të kontaminuar nga nafta, të gropave të puseve. Pastrimin e mjedisit, punime në sipërfaqe të gjelbërta, parqe, pyll parqe, mirëmbajtje dhe zhvillim i dekorit në mjediset urbane. Studime dhe projektime të ndryshme Ushtrim i aktivitetit të marketeve dhe hotelerisë. Organizim dhe manexhim të aktiviteteve sociale, kulturore dhe sportive, fushata etj. Shitje, përpunimi i reres bituminoze dhe materialeve inerte brenda dhe jashte vendit.
Emërtime të tjera Tregtare: SILVI OIL&DRILLING
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 09.02.2005
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 162 400 000,00
Numri i pjesëve: 1 000
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: FIN PEK PETROLEUM, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 08.02.2010 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L01410008B, me adresë në Fier, Patos, Lagjia Griz, rruga nacionale Fier-Patos km - 7, zona kadastrale me nr - 2890, nr. pasurie 66/24+1-1, me administrator Hamza Muho, me status aktiv. SILVI OIL&DRILLING sh.a zotëron 40% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 14.11.2019)
Konçesione dhe PPP: Jo
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Hamza Muho, Selfije Muho, Arqile Çupa
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 24.04.2014, me vendim të asamblesë së ortakëve, u miratua shndërrimi i shoqërisë tregtare "Silvi Construksion" nga shoqëri me përgjegjëi të kufizuar në shoqërinë aksionare "Silvi Oil & Drilling" sh.a.

II. Më datë 11.04.2016, me anë të urdhrit Nr. 70/5 Prot, protokolluar nga QKR, me Nr. 3604 Prot, date 14.04.2016, lëshuar nga zyra përmbarimore “ B.E.S.T 2010”, u urdhërua të mbahen nën sekuestro asetet që i takojnë debitorit “ Silvio Oil Drilling” sha, me NUIS K53120401S. Objekti i sekuestros është shlyerja e faturave tatimore ndaj kreditorit “Alba Therm Teknologji” sh.p.k.

III. Më datë 19.09.2017, me anë të Urdhrit Nr. 70/17 Prot., lëshuar nga zyra e përmbarimit "BEST 2010", u vendos të konsiderohet i anulluar urdhri Nr. 70/5, datë 11.04.2016 i zyrës përmbarimore.

IV. Më datë 27.10.2017, me anë të Urdhrit Nr. 5067 Prot, lëshuar nga shoqëria përmbarimore PETANI BAILIFF'S OFFICE, protokolluar nga QKB me Nr. 15375 Prot., datë 31.10.2017, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e shoqërisë “SILVI OIL&DRILLING” sh.a.

V. Më datë 18.01.2019, me anë të urdhrit Nr.255/3 0627-18 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore “Kodra Bailiff Service” sh.p.k, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në aksionet, kuotat e debitorit “SILVI OIL&DRILLING” sh.a, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e Regjistrit Tregtar. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë. Objekti i sekuestros është likuidimi i faturës ndaj kreditorit “Shpiragu” shpk.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Patos, GRIZ, Lagjja Griz, rruga Nacionale Fier - Patos Km 7, Patos, zona kadastrale 2890, numer pasurie 66/24-1-1.

Adresa:
Fier, Patos, Lagjja "Grize". Rruga "Fier Patos". Km 7.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 14.11.2019
Akti i themelimit
Ndryshimi i emrit te ortakut
Urdher sekuestro 11.04.2016
Urdher anullimi i sekuestros 19.09.2017
Urdher per venien e sekuestros 27.10.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -2 608,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 9 565 988,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 68 701 260,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 122 158 026,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 113 822 007,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 81 160 550,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 61 000 385,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 9 020 790,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:11 782 364,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:42 470 083,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:168 138 769,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 169 597 727,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 213 132 524,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 192 505 811,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 156 569 680,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 124 587 962,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Punuar Nga : A.Lala