Skip to content

Tring TV (ish "THEATRE INTERNATIONAL")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-09-20 06:24:49
JSON

NIPT: K61931005K
Administrator: Ridvana Dulaku, Artan Dulaku, Sotiraq Toshi
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari ekskluzive audiovizive. Ne funksion te veprimtarise ekskluzive audiovizive ushtron dhe veprimtari ne ndertimin e sistemeve te telekomunikacionit dhe transmetimeve audiovizive dhe ripeseritjen e tyre ne cdo lloji transmetimi (satelitor tokesor,kabllor, IPTV, OTT, Internet TV) ne forme te koduar apo te pakoduar, me ane te zerit, figures,sinjaleve te koduara, shkrimit te destinuara per publikun nepermjet valeve elektromagnetike, kabllove, perseritesve, sateliteve apo meçdo mjet tjeter. Ne funksion te veprimtarise ekskluzive audiovizive ushtron dhe veprimtari ne tregtimin e aparaturave per sistemet e transmetimit dhe marrjes se valeve audiovizive. Ne funksion te veprimtarise ekskluzive audiovizive ushtron dhe veprimtari ne ndertimin dhe shfrytezimin e rrjeteve numerike, per transmentimin satelitor, tokesor, kabllor IPTV, OTT, Internet TV me qellim ofrimin e sherbimit te transmetimit per publikun. Ne funksion te veprimtarise ekskluzive audiovizive ushtron dhe veprimtari ne prodhimin, transmetimin, ritransmetimin dhe shitjen ne menyre dixhitale te produkteve dhe sherbimeve audio e video. Ne funksion te veprimtarise ekskluzive audiovizive ushtron dhe veprimtari ne krijimin e nje rrjeti audioviziv me shtrirje ne shkalle kombetare si nepermjet mbulimit direkt te territorit te Republikes se Shqiperise ashtu edhe nepermjet mbeshtetjes ne median rajonale me shperndarje nepermjet valeve si dhe via kavo. Ne funksion te veprimtarise ekskluzive audiovizive ushtron dhe veprimtari ne prodhimin, tregtimin dhe shperndarjen e programeve te ndryshme audiovizive si dhe i video-audio kasetave ne formate te ndryshme, profesionale ose jo, bashkepunimin me rrjete televizive vendase dhe te huaja dhe perfaqesimin reciprok te tyre si dhe aktivitete te tjera te lidhura ose plotesuese me ato te parat dhe çdo aktivitet tjeter te nevojshem ose te dobishem per ushtrimin e veprimtarise audiovizive. Ne funksion te veprimtarise ekskluzive audiovizive ushtron dhe veprimtari ne organizimin e aktiviteteve artistike, muzikore, teatrale, kinematografike dhe audiovizuale te çdo lloji ne Shqiperi dhe jashte kufijve te saj. Ne funksion te veprimtarise ekskluzive audiovizive ushtron dhe veprimtari ne organizimin e spektakleve, shfaqjeve teatrale, sfilatave te modes, botimeve te ndryshme, produksioneve,video dhe audio, perzgjedhjeve te vidioklipeve te ndryshme nepermjet konkurseve, perzgjedhjeve te modeleve mbarekombetare, shqipfolese. Ne funksion te veprimtarise ekskluzive audiovizive ushtron dhe veprimtari ne pjesemarrjen ne aktivitete nderkombetare, qe lidhen me fushen e modes, modeleve e misseve, qe shpallen vetem nga aktiviteti i kesaj shoqerie, me qellim promovimin e vlerave te ndryshme te bukurise, kultures e historise shqiptare jashte vendit, duke u prezantuar ne keto te fundit, siç njihet vendi yne ne te tilla prezantime. Ne funksion te veprimtarise ekskluzive audiovizive ushtron dhe veprimtari ne prodhimin dhe shitjen e spektakleve televizive, shfaqjeve teatrale, shfaqjeve, dokumentareve, reklamave si dhe shperndarjen e tyre ne Shqiperi dhe jashte kufijve te saj. Ne funksion te veprimtarise ekskluzive audiovizive ushtron dhe veprimtari ne prodhimin dhe shperndarjen e filmave artistike te metrazhit te shkurter, te mesem dhe te gjate, te filmave vizatimore, filmave publicitare dhe te programeve audio-vizuale te çdo lloji, qe prodhohen ne Shqiperi dhe jashte kufijve te saj; Dublimin dhe subtitrimin e filmave te huajdhe te filmave shqiptare per vende te tjera. Ne funksion te veprimtarise ekskluzive audiovizive ushtron dhe veprimtari ne prodhimin dhe tregtimin e botimeve te ndryshme, fletepalosjeve, shtypshkrimeve, qe pershtaten ketij objekti, agjensive turistike, hotelerive, moteleve,fshatrave turistike, si dhe agjensive per shitblerje, dhenie me qira te pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme, agjensive komisionere, etj.Zhvillimin dhe ndermjetesimin e projekteve per aktivitete te ndryshme te shoqerive me aktivitet artistik, muzikor, teatral, kinematografik dhe audiovizual te çdo lloji ne Shqiperi dhe jashte kufijve te saj.Sigurimin e projekteve artistike, muzikore, teatrale, kinematografike dhe audio-vizuale dhe nenshkrimin e kontratave afatgjata per realizimin e ketyre projekteve. Ne funksion te veprimtarise ekskluzive audiovizive ushtron dhe veprimtari ne ndermjetesimin, nxjerrjen dhe perpunimin e materialeve artistike, muzikore, teatrale, kinematografike dhe audio-vizuale te te gjitha llojeve, veprimtari, sherbime, etj. Ne funksion te veprimtarise ekskluzive audiovizive ushtron dhe veprimtari ne kontaktimin me persona fizike dhe juridike, vendas ose te huaj, per gjetjen e tregjeve te blerjes dhe shitjes per prodhimet artistike te te gjitha llojeve, te shoqerise dhe shoqerive te tjera.
Emërtime të tjera Tregtare: Tring TV
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 14/12/2004
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 250 000 000,00
Numri i pjesëve: 100 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 3
Femër/Mashkull: Femër; Meshkuj
Anëtarë Bordi: Holta Dulaku, Adrian Dulaku, Genci Dulaku
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, AA 867 XI

Tirane, Ford Tourneo Courier me targa AA 874 YZ
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 03.04.2017, me ane te Urdhrit Nr.593Prot., datë 03.04.2017, protokolluar nga QKB me Nr.4873 Prot., date 04.04.2017 lëshuar nga Shoqeria Permbarimore “Studio Pema”sh.p.k., drejtuar QKB-se, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi aksionet e subjektit debitor Tring Tv sh.a., me NUIS(NIPT)- K61931005K me qellim mostjetersimin e tyre per tu shmangur nga detyrimi per ekzekutimin e titullit ekzekutiv/fature tatimore shitje per 1-faturen tatimore nr.166, 2- faturen tatimore nr.195, 3-faturen tatimore nr.351, 4-faturen tatimorenr.89, 5-faturen tatimore nr.365 per te cilen eshte leshuar urdhri ekzekutimit nr.9291 date 29.12.2016 i Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

II. Me date 05.04.2017, me ane te Urdhrit Nr.602Prot., protokolluar nga QKB me Nr.5014 Prot., date 06.04.2017 lëshuar nga Shoqeria Permbarimore “Studio Pema”sh.p.k., drejtuar QKB-se, u urdherua heqja e mases se bllokimit te dokumentacionit, aksioneve apo kuotave qe zoteron pala debitore Tring Tv sh.a me NUIS(NIPT)- K61931005K.

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga "Fabrika e Qelqit", zona kadastrale 8230, Pasuria Nr.2/63, Godina Qendrore, Njesia Bashkiake nr.6

Adresa:
Tirane, Kashar, Njesia Administrative Kashar, Mall of Tirana Business Park

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 01.08.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Kontrate Shitje Kuotash date 20.11.2008
Certifikata e Kryerjes se Regjistrimeve date 02.12.2008
Prokure e Posacme date 25.11.2008
Mandatet Bankare
Statuti i Shoqerise SH.A
Vendime dhe Raporti i Shnderrimit te Administratorit date 25.11.2008
Kontrate Shitje Aksionesh date 10.12.2016
Urdher per Venie Sekuestro date 03.04.2017
Urdher per Heqje Sekuestros date 05.04.2017
Raport per Zvogelim Kapitali date 10.08.2017
Vendim i Asamblese se Aksionereve, Zvogelim Kapitali date 07.09.2017
Akti i Revokimit datë 14.02.2018 (për Kontratën e Shitjes së Aksioneve të Zotëruara në Shoqëri me Nr. 1132 Rep., Nr. 551 Kol., datë 10.12.2016)
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat Financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet Shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 73 259 184,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 34 202 860,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 49 251 306,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 58 690 752,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 4 102 409,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 10 274 329,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 9 632 448,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 302 770 524,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 185 632 904,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:970 736 220,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:987 557 246,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:932 681 336,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:883 962 106,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 469 271 271,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Baja