Skip to content

"SHKELQIMI 07" ( shoqeria e perthithur "SHKELQIMI")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-10 12:36:40
JSON

NIPT: K68121808W
Administrator: Shkëlqim Kapllanaj
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e ndertimit te cdo lloji, studimit, projektimit, ndertimeve civile, industriale, turistike, bujqesore, rikonstruksione, vepra betonarmeje te vecanta, portuale, rrugore, kanalesh e kanalizime, hekurudhore e aeroportuale, vepra arti, rrugore, hekurudhore, hidraulike, tunele te impianteve te prodhimit dhe te shperndarjes se energjise, instalime dhe montimi i makinerive ngritese dhe transportuese, mirembajtje dhe sherbime te sistemit komunal, studime e projektime urbanistike te cdo lloji, mirembajtje rutine rrugesh e objekte te ndryshme ndertimi. Prodhim dhe shitje te materialeve inerte, asfaltobetone, betone dhe nenprodukte te tyre. Transporte e tregtim karburantesh e mallrash te ndryshme, ushqimore, industriale, produkte bujqesore dhe blegtorale, bime medicinale, elektrike, elektromekanike, elektromjekesore, elektroshtepiake, hidrosanitare, makina e makineri, pjese kembimi, agregate, materiale ndertimi, sherbime servis makinash, lavazho e parkim, transporte te ndryshme rrugore mallra e udhetaresh brenda dhe jashte vendit, sherbime turizmi, sherbime Bar-Restorant-Hoteleri etj. Investim, ndertim dhe shfrytezim ne fushen e perpunimit te mbetjeve te ngurta plastike, duke ndertuar impiantin e depolimerizimit dhe riciklimit te gomave jashte perdorimit, i cili realizon shperberjen e mbetjeve te ngurta plastike (goma jashte perdorimit), me qellim perfitimin dhe tregtimin e nenprodukteve, hidrokarbure, çelik, qymyr gaz dhe energji elektrike. Menaxhimi i integruar i mbetjeve te rrezikshme dhe jo te rrezikshme. Grumbullim, transportim, ruajtje dhe riciklim/rikuperim i mbetjeve. Mbetje qe prodhohen nga aktiviteti i ndertimit, prishjes dhe rikonstruksionit te objekteve. Menaxhim i mbetjeve, te cilat sipas katalogut shqiptar te klasifikimit te mbetjeve bejne pjese ne fushat me kode 17 01, 17 02, 17 03, 17 04, 17 05, 17 06, 17 08, 17 09, 20 01, 20 02, 20 03”. Veprimtari e ekspertizes lidhur me ndikimin ne mjedis, (auditimi mjedisor). Veprimtari te tjera profesionale lidhur me ndikimin ne mjedis, grumbullim dhe trasportim i mbetjeve te ndertimit dhe prishjeve dhe mbetjeve te ngurta urbane. Sisteme, impiante, linja te trajtimit te mbetjeve. Shfrytezim miniere. Shfrytezim gelqeror, mineralesh. Kryerje analizash laboratorike të materialeve të ndertimit. Sistemime, impiante, linja komandimi per HEC- e, centrale, nenstacione TN, TM,TU, si dhe sisteme, impiante elektromekanike te cdo lloji. Veprimtari ne fushen e bujqesise, blegtorise, pemtarise dhe agro-perpunimit.
Emërtime të tjera Tregtare: "SHKELQIMI 07"
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 04/05/2007
Rrethi: Mallakaster
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 47 080 000,00
Numri i pjesëve: 200
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Çështje Ligjore: I. Me date 10.01.2014, u nenshkrua marreveshja e bashkimit, ndërmjet shoqërisë përthithëse "SHKELQIMI 07" shpk me NUIS (NIPT) - K68121808E dhe shoqërisë së përthithur "SHKELQIMI" shpk me NUIS (NIPT) - J98624806P. Shoqerite kane ortak te njejte. Emri i shoqerise se krijuar nga bashkimi do te jete “ShKELQIMI 07” sh.p.k. Kapitali i shoqerise pas bashkimit do te jete 47.080.000 (dyzet e shtate milion e tetedhjete mije) leke.

II. Me date 23.05.2016, me ane te urdhrit Nr.365 Regj, Nr. 365/6 Prot, leshuar nga Shërbimi Përmbarimor SPEED SOLUTION, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi aktivet e shoqerise ‘’ SHKELQIMI 07 ’’sh.p.k , me NIPT K68121808E dhe administrator Z.Shkëlqim Kapllanaj.

III. Me date 06.06.2016, me ane te Urdhrit Nr.365/26 Prot, Nr.365 Dosje, protokolluar nga QKB me Nr.2434 Prot, date 07.06.2016, leshuar nga Shoqeria Permbarimore “SPEED SOLUTION" sh.p.k, u urdherua heqja e sekuestros konservative mbi aktivet e shoqerise “SHKELQIMI 07” sh.p.k, me NUIS K68121808E, me administrator Shkëlqim Kapllanaj, me anë të shkresës Nr. 365/6 Prot, me date 23.05.2016.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Qender - Mallakaster, Belishove, Fshati Belishove, rruga nacionale "Ballsh Fier", zona kadastrale 1143 numer pasurie 186/7.

Adresa:
1. Tirane, Rruga Bardhok Biba" Njesia Bashkiake nr. 9 godine tre kateshe, mbrapa shkolles "Sami Frashri"

2. Tirane, Bashkia Tirane, Njesia Administrative 4 e 8 zona 5 Maji, Godina 20 ndodhet ne fund te rruges 5 Maji, ne afersi te Lumit te Tiranes

3. Fier, Cakran, Varibop, Rruga nacionale Levan- Tepelene, Zona Kadastrale Nr. 3816, Numri i pasurise 128/1

4. Fier, Portez, Fshati Portez, rruga Fier Portez, godina private, zone kadastrale 3031 numer pasurie 283/13

5. Mallakaster, Ballsh, Ne Bashkinë Mallakastër, Zona Minerare Nr. 421/3, Përroi i Thatë Shesa

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 06.06.2022
Akti i themelimit
Vendimi i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit 10.01.2009
Marreveshja per bashkimin e shoqerive 10.01.2014
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 04.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenime shpjeguese te PF 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 41 208 762,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 45 742 605,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 25 883 680,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 30 823 611,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 25 889 962,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 28 179 974,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 18 879 917,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 14 915 042,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 14 859 557,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 22 960 355,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 26 858 043,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:1 042 745 967,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:917 964 084,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:611 958 138,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:753 096 563,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:520 298 301,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:567 357 667,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:433 429 259,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:402 472 682,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 358 765 515,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 412 936 968,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 380 280 100,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli