Skip to content

INTER DISTRIBUTION SERVICE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-10-07 09:51:20
JSON

NIPT: K71612801P
Administrator: Ervisa Rabdishta
Objekti i Veprimtarisë: Importim, eksportim dhe tregtim me shumice dhe pakice te produkteve dhe artikujve te ndryshem ushqimore, cigareve, pijeve, te higjienes personale, kozmetike e te tualetit, detergjenteve, ushqimeve te kafsheve dhe aksesoreve te tyre, artikujve te ndryshem shtepiake, artikujve te letres dhe mjeteve te shkrimit, insekticideve, artikujve kimike, pajisjeve elektroshtepiake, materiale industrale, ndertimi, te veshjeve, produkteve tekstile artikuj shkollore, kancelarike etj. Importim, eksportim dhe tregtim i instrumentave mjekesore dhe aparaturave mjekesore, barna mjekesore, mallra te sektorit parafarmaceutik, farmaceutik dhe çdo gje tjeter ne fushen e mjekesise, depo farmaceutike, materiale dhe aparatura dentare. Import eksport, grumbullim, perpunim, tregtim me shumice e pakice bimesh mjekesore dhe etero-vajore.Import - eksport shitje me shumice e pakice e pajisjeve kompjuterike, hardware, software, pajisjeve elektrike, elektronike, lende te para per industrine, materiale ndertimi dhe hidrosanitare, pajisje zyrash, pjese kembimi, auto dhe makineri te cdo lloji, pajisje teknologjike etj. Veprimtari dhe sherbime te ndryshme publiciteti, reklamimi, promocioni, kerkime tregu, konsulence, asistence juridike, operacione te ndryshme komisionere, rekrutim dhe manaxhimi i burimeve njerezore. Transport kombetar e nderkombetar mallrash, per vete, per te trete dhe me qira. Transport i mallrave dhe udhetareve brenda dhe jashte vendit. Shitblerje e automjeteve te llojeve te ndryshme. Qiramarrje ose qiradhenie te te gjithe automjeteve per qellime te ndryshme shitja, blerja dhenia dhe marrja me qira e pasurive te luajtshme dhe/ose te paluajtshme. Sherbime magazinimi te produkteve e çdo lloj sherbimi tjeter logjistik. Investime per pjesemarrje ne kapitalin e shoqerive tregtare dhe organeve te tyre drejtuese. Menaxhimi i qendrave tregtare, bareve dhe restoranteve. Si dhe çdo veprimtari tjeter qe nuk vjen ne kundershtim me legjislacionin ne fuqi. Shoqeria mund te kryeje edhe veprimtari te tjera ndihmese te cilat mbeshtesin arritjen e qellimit te saj kryesor, ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi. Shoqeria mund te kryeje gjithashtu çdo operacion financiar tregtar, sherbimi, industrial, me pasuri te luajtshme ose te paluajtshme qe mund te lidhen, drejteperdrejte ose terthorazi me nje nga objektet e siperpermendura.
Emërtime të tjera Tregtare: INTER DISTRIBUTION SERVICE
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 21/03/2007
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 90 000 000,00
Numri i pjesëve: 3
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: Investment Joti - Infosoft Group shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 17/02/2009 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K91425022E, me adresë në Tirane, Rruga Murat Toptani, Gjergji Center, me administratore Blerta Elezaj. Ortak te shoqerise jane Marjeta Joti me 20% te kapitalit dhe Grigor Joti me 80% te kapitalit. Sipas të dhënave të QKB deri më date 07.10.2023

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 02.03.2021, terhequr nga QKB date 07.10.2023, Pronaret perfitues te subjektit INTER DISTRIBUTION SERVICES zoterues te 25% te kapitalit e me teper, jane :

Grigor Joti , shtetas shqiptar, i datelindjes 1956, pronar perfitues per 26.36% te kapitalit, pasi zoteron 80% te kapitalit te shoqerise meme Investment Joti - Infosoft Group, ndersa shoqeria Investment Joti - Infosoft Group zoteron 33.33% te kapitalit tek INTER DISTRIBUTION SERVICES. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 24.04.2009.

Plarent Kristo pronar direkt me 33.33% te kapitalit

Roland Joti pronar direkt me 33.33% te kapitalit.
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, AA 098 PN
Tirane, AA 278 LI
Tirane,Automjet me Targë AA 556 KY
Tirane, AA 129 PN
Tirane, AA 277 LI
Tirane, AA 342 LG
Tirane, AA 371 TI
Tirane, AA 689 PK
Tirane, AA 613 MN
Tirane, AA 346 LZ
Tirane, Mjeti me targe AA 519 OZ
Tirane, AA 095 PN
Tirane , Mjeti me targe AA 079 UI.
Tirane, AA 326 LG
Tirane, AA 126 ML
Tirane, AA 341 LG
Tirane, AA 612 MN
Tirane, AA 992 YG
Tirane, AA 319 LE
Tirane, AA 237 LZ
Tirane, AA 527 KM
Tirane, Mjeti me targe AA 318 YK.
Tirane, Automjet me Targë AA 557 KY
Tirane, AA 518 LG
Tirane, Mjeti me targe AA 759 TI.
Tirane, AA 097 PN
Tirane, AA 672 TM
Tirane, Automjet me Targë AA 748 LA
Tirane, AA 236 LZ
Tirane, Automjet me Targë AA 554 KY
Tirane, AA 745 SX
Tirane, AA 328 LG
Tirane, AA 279 LI
Tirane, AA 127 PN
Tirane, Mjeti me targe AA 685 NY.
Tirane, AA 526 KM
Tirane, AA 327 LG
Tirane, Mjeti me targe AA 802 RX.
Tirane, AA 096 PN
Tirane, AA 128 PN
Tirane, AA 126 PN
Tirane, AA 127 ML
Tirane, AA 329 LG
Tirane, AA 614 MN
Tirane, AA 276 LI
Tirane, AA 903 TM
Tirane, AB 267 HG
Tirane, AA 106 HN
Tirane, AJ R 032
Tirane, AB 746 IG
Tirane, AB 750 IG
Tirane, Mjeti me targe AB 170 JM
Tirane, Mjeti me targe AB 195 JM
Tirane, Mjeti me targe AB 230 JM
Tirane, Mjeti me targe AB 178 JM
Tirane, Mjeti me targe AB 236 JM
Tirane, Mjeti me targe AB 199 JM
Tirane, Mjeti me targe AB 181 JM
Tirane, Mjeti me targe AB 223 JM
Tirane, Mjeti me targe AB 693 JP
Tirane, Mjeti me targe AB 791 JJ
Tirane, Mjeti me targe AB 061 KB
Tirane, Mjeti me targe AB 522 KB
Tirane, Mjeti me targe AB 151 GC
Tirane, Mjeti me targe AA 897 LY
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VII.2 - Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Ndryshime
Shënime: Administratori ka kompetencat dhe pergjegjesite e percaktuara ne Ligjin per Shoqerite Tregtare dhe ne nenin 14 te Statutit te shoqerise. Kufizimet e kompetencave te Administratorit jane percaktuar ne nenin 14.3 te Statutit te shoqerise ndryshuar me dt. 06.12.2021.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Autostrada Tirane-Durres, Kilometri i pare

Adresa:
Tirane, Njesia Nr. 2, Rruga Abdi Toptani, Qendra Tregtare " Toptani Shopping Center", Kati perdhe.
Tirane, Kashar, Mezez, Magazine 1 kateshe prane Zyrave te Kompanise Inter Distribution Services, Autostrada Tirane - Durres, Km 1
Tirane, Farke, Lunder, Rruga Nacionale Tirane - Elbasan, TEG,( shitje me pakice)
Tirane, Kashar, Autostrada Tirane - Durres, Km6, QTU (shitje me pakice)
Gjirokaster, Lagja 11 janari, magazina prane Shkolles Pedagogjike
Tirane, Autostrada Tiranë - Durrës, Km. 1, zona kadastrale nr. 2679, nr. i pasurisë 51/19, kati përdhe (shitje me pakicë)
Tirane, Pranë kryqëzimit të 21 Dhjetorit (shitje me pakicë)
Tirane, Rruga Nacionale Tirane - Elbasan, Qendra Tregtare TEG ( Kati 0 ) (Shitje me pakicë)

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 07.10.2023
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Zmadhim Kapitali date 01.10.2008
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Zmadhim Kapitali date 05.05.2010
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Zmadhim Kapitali date 20.11.2013
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Zmadhim Kapitali date 20.04.2014
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Zmadhim Kapitali date 28.04.2015
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Zvogelim Kapitali date 26.04.2017
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Zmadhim Kapitali date 27.04.2017
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Zmadhim Kapitali date 02.05.2019
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Zvogelim Kapitali date 12.04.2019
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues, terhequr ne daten 07.10.2023
Kontrate shitje kuotash date 28.04.2009
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat Financiare 2019
Pasqyrat Financiare 2020
Pasqyrat Financiare 2021
Pasqyrat financiare 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 270 344 847,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 238 902 506,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 208 780 460,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 252 449 493,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 272 123 796,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 291 384 551,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 267 410 522,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 225 607 679,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 316 578 914,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 182 855 215,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:17 558 257 743,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:14 635 460 554,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:13 183 971 808,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:13 855 623 912,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:13 755 912 602,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:13 604 907 425,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:12 819 531 627,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:11 917 668 916,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 13 822 222 331,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 13 326 779 724,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Baja / A.Lala