Skip to content

E.T.M.
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-07-27 09:11:48
JSON

NIPT: K74214002C
Administrator: Aldush Merolli
Objekti i Veprimtarisë: Ushtrimin e aktivitetit tregtar ne furnizimin,shitjen me pakice e shumice,transportimin dhe trajtimin e karburanteve te cdo lloji dhe vajrave lubrifikante te cdo lloji, ne formen e importit dhe eksportit,si dhe cdo objekt tjeter veprimtarie ne lidhje me to, te lejuar nga legjislacioni ne fuqi. Import export makineri e pjese nderimi , materjale ndertimi , pajisje , lende te para , konfeksione , industriale, ushqimore .etj. Tregeti me shumice dhe pakice te pajisjeve per klinika mjekesore , aparatura dhe materjale ndihmese per ekzaminim mjekesor , artikuj galanterie , pajisje zyre, kancelarie ,pajisje ventilimi dhe kondicionimi. ,Import export te pajisjeve elektronike , projektim dhe instalim te sistemeve e rrjeteve fundore te telekomunikacionit , programin dhe instalimin te ketyre sistemeve , programim te Softweare dhe Platformeve te Sotfware -ike , sherbime,riparim e mirembajtje te Softweare dhe Platformave Sotfwear-ike, Projektime te ndertesave civile , industiale , tregetare, rurale dhe dhenje konsulence per projektime te ndertesave civile,industriale,tregetare,rurale.vleresim te pasurive te paluajshme,hartimi i raporteve te ndikimit ne Mjedis,per te kryer Auditim Mjedisor per hartimin e ekspertizave per problemet mjedisore . Import, Eksport i makinerive dhe paisjeve te transoirtit, mjeteve agrobujqesore, ndihmesave teknologjike. Ndertimi, operimi dhe trasferimi i centraleve ku perfshihet financimi, projektimi, ndertimi, venia ne pune, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shperndarja e energjise elektirke. Importi dhe venia ne perdorim e turbinave , paneleve diellore , per prodhimin e energjise te te gjitha llojeve dhe paisjeve qe lidhen me to. Importi dhe venia ne perdorim dhe eksportimi , shitja e energjise elektrike ne zbatim te kontrates koncensionare , makinerive, paisjeve e materialeve te para te nevojshme per prodhimin e energjise te te gjitha llojeve.
Emërtime të tjera Tregtare: E.T.M SH.A
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 16/12/2006
Rrethi: Korce
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 4 600 000,00
Numri i pjesëve: 460
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Erjon Krekas, Tushe Merolli, Kujtim Merolli
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Korçe, Mjeti Benc me targa AA 927 NA
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Çështje Ligjore: I. Me date 04.07.2017, me kerkese te administratorit, u pezullua aktiviteti i shoqerise per nje periudhe te pacaktuar. Statusi ndryshoi nga: “Aktiv” ne “Pezulluar”.

II. Me date 03.08.2017, me vendim te asamblese, rifilloi aktiviteti i shoqerise. Satusi u kthye ne “Aktiv”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korce, Libonik, VLOCISHT Rruga Nacionale Korce - Tirane, Km 7, zona kadastrale nr. 3803 dhe nr pasurie171/6

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 27.07.2022
Akti i themelimit
Kontrate shitje aksionesh date 31.07.2015
Kontrate dhurimi kuotash date 13.05.2020
Kontrate shitje aksionesh date 19.09.2020
Vendimi i asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit date 01.07.2014
Vendimi per rifillimin e aktivitetit date 03.08.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 2 961 343,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 2 214 311,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 2 386 928,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 252 285,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -1 251 852,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -582 713,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 575 833,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 931 506,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 935 699,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:166 774 011,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:192 675 049,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:121 527 235,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:93 075 537,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:38 978 530,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:59 824 278,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 135 582 396,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 139 639 300,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 190 999 570,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala