Skip to content

EM TECHNOLOGY AND SERVICES
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-07-10 08:30:56
JSON

NIPT: K81618020E
Administrator: Ibrahim Pozhari
Objekti i Veprimtarisë: Modelim prodhim tregtim karta te parapaguara telekomunikacioni normale dhe elektronike.Prodhim,tregtim,shperndarje te aparateve dhe aksesoreve te telefonise fikse dhe celulare.Dizenjimi,modelimii,prodhimi,importi,eksporti,trans porti,dhenia me qera,shitja me shumice dhe pakice i sistemeve te telekomunikacionit,pajisjeve,software-ve te datacom-it,pajisjeve elektonike dhe kartave elektronike (karta sim,gervishtese,kripto etj) si dhe pjeseve te tyre te nderrimit dhe pajisjet aksesore.
Emërtime të tjera Tregtare: EM TECHNOLOGY AND SERVICES
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 29/03/2008
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 20 000 000,00
Numri i pjesëve: 1 600
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: I. Tirane TR 1935 N.
II. Tirane TR 5358 N.
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me datë 15.01.2016, me anë të Urdhërit Nr.77 Prot, protokolluar nga QKR me Nr. 493 Prot., date 18.01.2016 "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"TDR Group", drejtuar QKR, u urdhërua: Vendosja e masës sekuestro konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga Shoqeria: "EM Technology and Services" Shpk me NIPT K81618020E.

II. Me datë 15.01.2016, me anë të Urdhërit Nr.77Prot, protokolluar nga QKR me Nr. 497 Prot., date 18.01.2016 "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"TDR Group", drejtuar QKR, u urdhërua: Vendosja e masës sekuestro konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga Shoqeria "EM Technology and Services" Shpk.

III. Me datë 25.01.2016, me anë të Urdhrit Nr. 145 –Prot, Nr.1069/1 -Dosje, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore private “TDR GROUP “ sh.p.k., u urdhërua: ”Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e palës debitore, shoqëria " EM TECHNOLOGY AND SERVICES " sh.p.k, me NUIS (NIPT) K81618020E.

IV. Me datë 28.01.2016, me anë të vendimit Nr. 167 Prot. leshuar nga Shoqeria e Permbarimit "TDR GROUP" sh.p.k, protokolluar nga QKR me Nr. 989 Prot. date 29.01.2016, u kërkua: zhbllokimi nga masa e sekuestros konservative te aksioneve te zoteruara nga shoqeria "EM Technology and Services" Sh.p.k, me NUIS (NIPT) K81618020E, bllokuar me shkresen Nr. 77 Prot. date 15.01.2016.

V. Me datë 29.01.2016, me anë të Urdhrit Nr. 181–Prot, Nr.1069/1-Dosje, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore private “TDR GROUP “ sh.p.k., u urdhërua: Heqja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e palës debitore, shoqëria " EM TECHNOLOGY AND SERVICES " sh.p.k, me NUIS (NIPT) J61824053N. bllokuar me shkresen Nr. 145 –Prot, Nr.1069/1 -Dosje, datë 25.01.2016.

VI. Me datë 07.10.2016, me vendim të asamblesë së shoqërisë, u miratua Pushimi i perkohshem i aktivitetit nga data: 07.10.2016-pa afat. Statusi i shoqërisë ishte "Aktiv" u be "Pezulluar".

VII. Me datë 08.03.2021, me anë të Urdhrit Nr.476/2 Prot., datë 08.03.2021, lëshuar nga Zyra Përmbarimore “FOX”, u urdhërua: Vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat qe zoteron debitori shoqeria "EM TECHNOLOGY AND SERVICES" sh.p.k me Nipt K81618020E.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Farke "Liqeni i thate", Pallatet "Colombo 2", Pallati Nr.6, Apartamenti Nr.10

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 09.07.2024
Akt themelimi i Shoqerise
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve, Zmadhim Kapitali datë 10.11.2010
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Zmadhim Kapitali datë 20.10.2011
Kontratë Shit-Blerje Kuotash datë 14.04.2015
Urdhër për Vënien e Sekuestros datë 15.01.2016
Urdhër për Vënien e Sekuestros datë 15.01.2016
Urdhër për Pushimin e Ekzekutimit datë 28.01.2016
Urdhër për Vënien e Sekuestros datë 08.03.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -68 083 234,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -11 470 700,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 62 834 466,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 84 192 132,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 44 620 706,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 450 760 551,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 661 155 697,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 1 787 484 099,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 2 183 623 711,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 2 350 784 192,00
Punuar Nga : P. Nikolli