Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Shkelqim Beshiri
Rezultate gjithsej: 7

Mbi 1000000 Fitim 2015

LIM - EM

K22218005O
(Prodhim e tregetim me shumice e pakice te materialeve te ndertimit, inerte, rere, gure, zhavor, blloqe betoni, parafabrikate, aktivitet ne fushen e ndertimit.Aktivitet minerar dhe pune me lende plasese te pe)

Tiranë 187527179 ALL

ALB GREEN ENERGY sh.p.k.

K72230004C
(Projektim realizim impiante prodhimi energji elektrike nga fonde te rinovueshme.)

Tiranë ALL

ALTRADE

K72424008K
(Import export, tregti shumice pakice mallra te ndryshem.)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

klar (Shoqeria e perthithur "Ladjus" - L12227010D)

K81309049N
(Real Estate. Tregti te kafes, import - eksoprt, te artikujve ushqimore industriale etj. Tregtim me shumice dhe pakice, si dhe ne aktivitetin e import-eksportit te produkteve te ndryshme industriale dhe ushqi)

Tiranë 2551942 ALL

EM TECHNOLOGY AND SERVICES

K81618020E
(Modelim prodhim tregtim karta te parapaguara telekomunikacioni normale dhe elektronike.Prodhim,tregtim,shperndarje te aparateve dhe aksesoreve te telefonise fikse dhe celulare.Dizenjimi,modelimii,prodhimi,i)

Tiranë ALL

WATER TRANSFORMER

K91406017L
(Prodhim, tregetim dhe shperndarje te energjise elektrike dhe pershtatje e infrastruktures per shperndarjen e energjise elektrike ne pergjithesi. Projektim, realizim i impianteve te prodhimit te energjise elk)

Tiranë ALL

PowerStone

M32119043I
(Prodhim e tregetim me shumice e pakice te materialeve te ndertimit, inerte, rere, gure, zhavor, blloqe betoni, parafabrikate, aktivitet ne fushen e ndertimit. Aktivitet minerare dhe pune me lende plasese te )

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni