Skip to content

2RC ( ish "2R - CONSTRUCTION" )
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-26 07:49:20
JSON

NIPT: K82303007K
Administrator: Bardhyl Hysenbelliu
Objekti i Veprimtarisë: Ndertim, projektim dhe zbatim i objekteve civile, industriale, turistike, bujqesore etj.Restaurimi i godinave dhe objekteve te ndryshme civile, industrial, dhe veshje fasade.Punime dheu e transport, punime murature, me materiale te ndryshme betoni, beton armeje, ndertime parafabrikat, konstruksione te ndryshme metalike e druri.Prodhim e tregetim te materialeve te ndertimit me shumice e pakice, import-eksport si dhe prodhime inertesh etj.Perdorimi i mjeteve te mekanizuara.Punime rrugesh, kanalizime, ujesjellesa, urash e veprash arti.Ndertimi i impianteve per prodhimin e energjise elektrike.Ndertime per nenstacionet, kabinat e transformatoreve, linjat e tensionit te larte e te mesem dhe shperndarjen e energjise.Punime te inxhinierise se mjedisit.Ndertimi i impianteve teknologjike, termike dhe te kondicionimit;impianteve te ujit te pijshem, te pastrimit dhe trajtimit te ujrave;impante te brendshme elektrike, linja telefonie dhe TV etj.Punime te ndryshme ne fushen elektroenergjetike dhe te telekomunikacionit.Punime topogjeodezike dhe gjeologo-inxhinierike dhe shpime te ndryshme.Tregtim te makinerive dhe pajisjeve elektrike, elektronike, mekanike, hidraulike etj.IT dhe sherbime mbeshtetese IT. Mbikqyrja e punimeve te ndryshme. Asistence, ndermjetesim, keshillim dhe formim ne fushen ekonomike, financiare dhe ligjore ndaj te treteve. Tregtim i paneleve (boksesve) metalike dhe plastike per Ujesjelllesa, per komandim, per sistemin elektrik dhe elektronik, per sisteme ngrohje-ftohje etj.
Emërtime të tjera Tregtare: 2RC
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 31/05/2006
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 50 000 000,00
Numri i pjesëve: 50 000
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: HP VENDRESH ENERGY, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 30.09.2013 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L39604402S, me adrese ne Berat, Çorovodë, Komuna Qendër, Buzuq, me administratore Joni Dyrmishi. Ortak te shoqerise jane JDS me 95% te kapitalit dhe 2RC ( ish "2R - CONSTRUCTION" ) me 5% te kapitalit. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 26.05.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I.Sipas Vendimit te Asamblese se Pergjithshme date 25.11.2008, eshte ndryshuar statusi i shoqërisë nga aktiv ne te pezulluar.

II. Sipas Vendimit te Asamblese se Pergjithshme date 02.06.2009, eshte ndryshuar statusi i shoqërisë nga i pezulluar ne aktiv.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga Pashko Vasa, Pallati Nr.8

Adresa:
Gjirokaster, Rikonstruksioni i Shkollës 9-Vjeçare "SË BASHKU, Gjirokastër

Gjirokaster, Rikonstruksioni i Shkollës 9- Vjeçare "Koto Hoxhi", Bashkia Gjirokastër

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 10.12.2021
Akti i themelimit te Shoqerise
Vendim i ortakut te vetëm per rritjen e kapitalit date 01.06.2012
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2009
Pasqyrat Financiare viti 2010
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2014
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2015
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2016
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -24 640 006,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -11 361 675,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -17 886 190,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 39 005 366,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -3 797 704,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -6 665 859,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 20 043 586,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -13 900 908,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 69 276 226,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 56 842 801,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 943 463,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 234 975,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:23 249 667,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:9 199 436,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:11 119 747,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:140 699 326,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:64 740 153,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:42 455 207,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 106 208 605,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 16 625 099,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 297 016 344,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 264 713 713,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 110 248 636,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 69 935 085,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : L.Kanani / A.Baja