Skip to content

GOGEL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-05-23 07:50:44
JSON

NIPT: K91621020U
Administrator: Riana Muçobega
Objekti i Veprimtarisë: Organizimi dhe zbatimi i fushatave promovuese,eventeve dhe evenimenteve te çdo lloji: Veprimtari marketingu,promocioni dhe distribucioni per te gjitha llojet e sherbimeve dhe mallrave per llogari te vetat,ose ne funksion te te treteve: Konceptimi,organizimi dhe manaxhimi i reklamave te fushatave,eventeve,fushatave te marketingut,mardhenieve me publikun spoteve publicitare,ne fushen e design-it,publikimeve,reklamave dhe promocionit, etj. Blerja dhe shitja e hapesirave mediatike ne rolin e agjentit, negocimi, kontraktimi kryerja e sherbimeve ne fushen e hapesirave mediatike te lidhura me marketingun, promocionin, produksionin etj. Sherbime ndihmese, konsulence ne fushen e mediave te cdo lloji audiovizive, te internetit, te shkruara, per llogari te klienteve te shoqerise dhe me qellim perdorimin sa me efektiv te mediave te shkruara dhe audiovizive. Ushtrimi i aktiviteteve ne fushen e teknologjise se informacionit dhe komunikimit (TIK) dhe ne fushen e prodhimit/zhvillimit te software-ve, duke perfshire por pa u kufizuar ne sa me poshte: a. Disenjim software-i. Ketu perfshihet analiza e kerkesave te sistemit software, projektimi I arkitektures dhe projektimi i detajuar i sistemit software; b. Zhvillim dhe mirembajtje sistemesh software. Ketu perfshihet programimi i sistemeve software, kodimi, instalimi, integrimi i te gjithe komponenteve, dokumentimi, identifikimi dhe korrigjimi i gabimeve, modifikimet (pas momentit qe software-i eshte vendosur ne operim), mirembajtja e te gjithe komponenteve, suporti i sistemit si nje teresi komponentesh, qe, ne funksionimin e tyre, realizojne qellimin e zgjidhjes informatike; c. Testim software. Ketu perfshihet testimi i funksionaliteteve, te ngarkeses ne pune, te performances, te pranimit, te disponueshmerise dhe te sigurise se sistemit software; d. Operimi, menaxhimi, suporti i perdorimit, trajnimi dhe auditimi teknik/informatik per sistemet software.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 17/04/2009
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 9 800 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: GOGEL HOLDINGS, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, regjistruar me date 03.07.2023, me NIPT M31911003I, me seli qendrore ne Tirane, Rruga Pjetër Bogdani, Ndërtesa Rainbow Center, Kati 2, Njësia Bashkiake nr. 8, Tiranë dhe me ortak te vetëm Arbër Veliaj.(Sipas Ekstraktit historik te shoqerise date 23.05.2024)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit përfitues date 21.07.2023, tërhequr nga QKB ne date 23.05.2024 Pronar perfitues i shoqërisë GOGEL eshte :

Arbër Veliaj, shtetas shqiptar, lindur me 1985, pronar përfitues per 100% te kapitalit , pasi zotëron 100% te kapitalit te shoqërisë GOGEL HOLDINGS, e cila eshte shoqëri meme per GOGEL me 100% te kuotave te kapitalit .Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 11.07.2023.

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Tirane, Autoveture Volkswagen Caddy Life 2K , me Targe AA760TS
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I.Me date 27.05.2021, eshte depozituar kërkesa për vendosjen e mases se sigurimit te detyrimit tatimor Nr. 4678 Prot, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë ku është kërkuar : Të mos lejohen të kryhen tjetërsime mbi titujt e pronësisë për tatimpaguesin, shoqeria " GOGEL " SHPK, me NUIS (NIPT) K91621020U.

II.Me date 13.12.2022, eshte depozituar shkresa Nr. 36314 Prot., per Lirim nga Barrës Siguruese mbi Titujt e Pronesise, lëshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve, Rajoni Qendror, ku është kërkuar: Lirim nga Barra Siguruese mbi Titujt e Pronesise e tatimpaguesit shoqëria “GOGEL “ SH.P.K., pajisur me NUIS (Nipt)- K91621020U, me perfaqësues ligjor z. Arbër Veliaj.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Pjetër Bogdani, Ndërtesa Rainbow Center, Kati 2, Njësia Bashkiake nr. 5, Tiranë

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 23.05.2024
Akti i themelimit te Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronarit Perfitues date 23.05.2024
Kontrate e Shit-Blerjes se Kuotave date 08.11.2011
Vendimi i ortakut te vetem date 06.06.2017
Raport i ekspertit kontabel
Marrevshje e transferimit te kuotave date 12.07.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2009
Vendim i ortakut per Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Vendim i ortakut per Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2018
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 24 605 331,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 30 606 130,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 52 169 027,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 43 982 726,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 41 163 164,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 9 223 547,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 4 214 398,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 6 120 620,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 920 429,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 410 195,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 514 889,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 1 068 237,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 33 658,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -1 478 729,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:321 392 289,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:303 632 695,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:340 143 562,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:321 942 172,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:327 280 624,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:115 802 102,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:68 533 467,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:47 507 827,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 23 848 564,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 5 039 891,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 10 645 628,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 6 987 870,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : L.Kanani