Skip to content

ALKO IMPEX CONSTRUCTION (Ish KLEDOR ALBANIA-09) Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-18 08:17:39
JSON

NIPT: K91628013D
Administrator: Arbër Abazi, Ada Fyshku
Objekti i Veprimtarisë: Thyerja e gurit, dhenja e formes dhe finicioni. Ndertimi i autostradave dhe i rrugeve te tjera dytesore, daljet e aeroporteve e fusha sporti. Ndertimi i objekteve me stacione pompimi, ujesjellesa e kanalizime. Ndertimi dhe ngritja e ndertesave arkitekturore dhe veprave te artit, prishja dhe zberthimi i objekteve, punime ne terren. Vendosja e dyshemeve, montimi i cative te ndertimeve, punime zdrukthtarie dhe duralumini dhe izolimet e mureve, importeksport i mallrave te ndryshme, etj. Shfrytezim dhe perpunim mineralesh te ndryshme, hapje dhe shfrytezim karriere lumore dhe malore, prodhim inertesh. Ndertime civile dhe industriale etj. Ndertimi i autostradave, rrugeve, aeroporteve dhe objekteve sportive. Zhvillimi dhe ndertimi ne sektorin e energjise, projektim, ndertim, financim, shfrytezim i veprave te ndryshme ne fushen e prodhim te energjise elektrike nepermjet veprave te ndryshme si hec, impianteve fotovoltaike, turbinave eolike etj, dhe te çdo lloj ndertimi ne sektorin e energjetikes. Punime te tjera te specializuara te ndertimit, vendosja e instalimeve te kanalizimit te ndryshem; Punime elektrike; Punime hidroteknike, punime gjeodezike, punime vegjeologjike, punime dhe vleresime te ndikimit ne mjedis. Grumbullim, pastrim i mbetjeve urbane. Grumbullim, perpunim dhe shitje skrapi. Pastrimin e ambjenteve te brendshme dhe te jashtme dhe sistemim-gjelberim. Sherbime lavanderie dhe dezinfektimi. Riparim i mjeteve motorike (servis). Tregtim automjetesh, pjeseve motorrike. Kryerje e seleksionim i mbetjeve te ndryshme. Mirembajtje rutime dimerore rrugesh. Prodhim, mirembajtje, riparim kazan mbeturinash, lavazh mjetesh per vete dhe te trete. Grumbullim dhe transportim i ujerave dhe llumrave nga pastrimi i gropave septike. Shfrytezim me karriere i gurit gelqeror dhe perpunimi i gurit ne impiantin e perpunimit.Sherbim Hotelerie dhe aktivitetet te tjera ndihmese te tij. Sherbim Hotelerie dhe aktivitete te tjera ndihmese te tij. Sherbim hotelerie dhe aktivitete te tjera ndihemese te tij.
Emërtime të tjera Tregtare: ALKO IMPEX CONSTRUCTION
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 16.04.2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: 1 M/1 F
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Çështje Ligjore: I. Me date 27.11.2012, me vendim te perfaqesuesit te shoqerise Z. Tabir Hysa, u pezullua aktiviteti i shoqerise. Statusi kaloi nga “Aktiv” ne “Pezulluar”.

II. Me date 24.10.2016, me ane te Urdhrit Nr.1943/8 0849-16 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.8793 Prot, date 25.10.2016, leshuar nga "Kodra Bailiff Service " sh.p.k, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne aksionet, kuotat e subjektit ALKO IMPEX CONSTRUCTION sh.p.k me Nipt K91628013D, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre aksioneve/ kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter, i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte.

III. Me date 02.11.2016, me ane te urdhrit Nr. 1943/11-0849-16 Prot, protokolluar nga QKB, me Nr. 9253 Prot, date: 03.11.2016, lëshuar nga shoqeria permbarimore “Kodra Bailiff Service”shpk, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative mbi aktivin e shoqerise “ ALKO IMPEC Construction”shpk, me Nuis K91628013D.

IV. Me date 14.08.2018, me vendim te ortakut te vetem, u ndryshua statusi i shoqerise duke kaluar nga pasiv ne aktiv.

V.Me date 18.10.2022, eshte depozituar Urdhëri i Përmbaruesit Gjyqësor Privat Altin Vako, me Nr.1098 Prot., Nr.1765 Dosje, ku është urdhëruar: “Vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga shoqeria ALKO IMPEX CONSTRUCTION sh.p.k me NIPT- K91628013D.

VI.Me date 21.10.2022, eshte depozituar Vendimi për pushimin e ekzekutimit Nr. 1153 Prot, Nr. 1765 Dosje, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Altin Vako, protokolluar nga QKB, me Nr.29527Prot., datë 31.10.2022, ku është urdhëruar: “Çbllokimin e aksioneve apo kredive të shoqërisë “ALKO IMPEX CONSTRUCTION” me NUIS (NIPT) K91628013D, të bllokuara me anë të shkresës Nr.1108 Prot. datë 18.10.2022”.

Ndryshime
Shënime: Ish adresa dytesore (Nipte sekondare):
1.Fier, Mallakaster, Fratar, Dames, Zona Minerare te hapur Nr. 338/1, Dames, Qarku Fier
2.Tirane, Berxulle, zona kadastrale 1167. nr pasurie 1032/1,Berxulle
3.Elbasan, Cerrik, Mirëmbajtje me performancë Cërrik - Shalës - Belsh - Vlashuk, Belsh - Fierzë - Kosovë e vogël, Grekan -Dëshiran - Vlashuk, Shtërmen - RadioStacion, Mollas - Selitë, Kthesa Rrasës - Rrasë (67.7 km)
4.Fier, MALLAKASTER, Ballsh, MIRËMBAJTJE RUTINË ME PERFORMANCË RRUGA K/PATOS - BALLSH + RRUGA BALLSH - FRATAR + RRUGA BALLSH - ARANITAS + RRUGA KR/RRUGA NACIONALE - BYLIS + RRUGA METOHASIM-KAFARAJ 61,4 KM"
5.Fier, Ballsh, Mirëmbatje me performance Loti 12
6.Shkoder, Lagjja Skënderbeg, Rruga Çerçiz Topulli, Kati 2
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake Nr. 9, Rruga "Asim Vokshi", Alb building 2t, kati i 2

Adresa:
1.Elbasan, Mirëmbajtje me performancë Shirgjan - Kaçivel - Drizë, Mjekës - Uzinë, Elbasan - Gjinar, Gramsh - Kodovjat - Mollë Grabovë, Drizë - Poroçan (84 km)
2.Elbasan, Cerrik, Mirëmbatje me performance Loti 7
3.Elbasan, Sherbimi i pastrimit te Qytetit te Elbasanit
4.Tirane, Kavaje, Zona kadastrale nr.8551, pasuria me numer 12/5
5.Shkoder, Rruga Palok Nika Nr. pasurise 12/53 ZK. 8593 VOL 5
6.Tirane, Loti 2 Kontrata B Mirëmbajtje me performance e akseve kryesore te Rajonit Qendrore dhe Verilindore
7.Vlore, Himare, Sherbimi i pastrimit te territorit te Bashkise Himare
8.Vlore, Sarande, Sherbimi i pastrimit te Bashkise Sarande
9.Tirane, Mirëmbajtje me performancë K/Sauk - Sanatorium, Sauk - Km 29 - rot. re Shijon - Ura e Zaranikës, Km22 - Qytezë Krrabë - Objekti X, Rotondo Sauk - Sauk i Vjetër, Ura e Farkës - Baldushk - Mustafa Koçaj, Vaqarr - Vishaj (84.6 km)
10.Korçe, Bilisht, Devoll, Sherbimi i pastrimit te Bashkise Devoll
11.Elbasan, Librazhd, Sherbimi i pastrimit dhe menaxhimit te mbetjeve ne Bashkine Librazhd

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 11.03.2021
Akti i themelimi
Kontrate per shitje kuotash 09.12.2013
Vendimi per pezullimin e aktivitetit 27.11.2012
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 18.04.2024
Urdher per venien e sekuestros konservative date 18.10.2022
Vendim per pushimin e ekzekutimit date 21.10.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2012
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 45 127 661,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 25 052 523,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 9 133 238,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 7 203 212,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 141 159,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -1 226 528,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -1 358 163,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -2 084 540,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:832 658 577,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:609 323 162,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:233 442 212,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:354 871 649,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:27 525 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 314 925,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 508 166,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 338 152,00
Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani