Skip to content

GJEOKONSULT & CO
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-04-26 14:47:42
JSON

NIPT: K91810005U
Administrator: Hamit Mustafa
Objekti i Veprimtarisë: Mbikqyrje dhe kolaudim punimesh zbatimi. Punime dheu, tarracime, prodhim elementësh të parafabrikuara betoni e betonarme e kompletimi me instalimet e nevojshme, ndërtime civile, industriale, turistike, ndërtim rruge, fusha aviacioni, veshje me asfaltobeton të rrugëve, ndërtim veprash arti, ndërtim ujësjellësash e kanalizime. Punime karpentjerie metalike, shpim pusesh gjeologjike inxhinierike e hidrogjeologjike etj. Rivelime topografike, punime topogjeodezike etj. Imp-eksport, tregti të mallrave të ndryshme etj. Veprimtari financiare të transferimit të parave në emër dhe për llogari të Subjektit Financiar - Jobankë. Veprimtari të Agjentit Komisioner. Në fushën e Projektimit të ndërtimit. Prova laboratorike në strukturën ndërtimore. Vepra hidroteknike, marrje uji, shkarkimi, kulla ekuilibri - porta e pontile. Konsulencë Juridike, import-eksport mineralesh. Auditim në financë dhe auditim në ndërtim. Hartim i raportit të vlerësimit të ndikimit në mjedis, auditim mjedisor, hartim i ekspertizave për probleme mjedisore. Ekspert privat zjarrfikës. Master plane studime plane rajonale urbanistike, plan rregullues të përgjithshëm për qendra të banuara dhe qytete. Për Shërbime Espertize dhe/ose Profesionale lidhur me Burimet Energjitike. Import, eksport, shitje dhe blerje automjetesh për mallra dhe pasagjerë. Vleresim i pasurive te paluajtshme. Projektime dhe Studime Urbanistike. Projektime e ndertime civile, industrial turistike, bujqesore.Studime ambjentale, projektime interieresh, projektim peisazhi e sistemimi.Studime e projektime hidrogjeologjike, projektime rruge, ura, porte turistike, te inxhinierise elektrike, inxhinierise hidro-mekanike, projektime konstruktive restaurime si dhe konsulenca per temat e mesiperme.Studime urbanistike te te gjitha niveleve; planifikim urban, projektim arkitektonik, projektim strukturash beton arme, metalike, projektim autostrada heliporte dhe aeroporte.Projektim linjash dhe sistemesh te prodhimit dhe shperndarjes se energjise elektrike, ujesjelles kanalizime, vepra ujitje, kullimi impiante vaditese, diga dampa; projektim vepra naftesjelles, gazsjelles etj.Projektim fotogrametik, hartografik, topografik, konsulenca tekniko ekonomike sipas kategorive dhe nenkategorive te licensave profesionale dhe cdo lloj studimi dhe projektimi qe nuk permendet me siper.Menaxhim dhe koordinim I projekteve te ndryshme, konsulenca te ndryshme ne lidhje me sherbimet e mesiperme.
Emërtime të tjera Tregtare: GJEOKONSULT & CO
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10.06.2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 29 920 000,00
Numri i pjesëve: 2 992
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Tiranë, Kashar, Automjeti tip "IVECO KARROTREC" me targë AA 190 IK
2) Tiranë, Kashar, Kamion Mercedes Benz i bardhë me targë: AA 754 ML
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: IV.4.C - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet energjetike
III.7.B - Shpues profesionist për ujë
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
I.2.A - Shërbime ekspertize
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar, Kthesa e Kamzës, Pallati Mehillaj, Kati 4

Adresa:
Korçë, Pogradec, Lagjja nr. 2, afër shkollës Koli Gusho, (Supervizim i rrugës Qukës-Qafë Plloçë).

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 26.04.2021
Akti i themelimit
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 21.12.2009
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 29 927 209,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 24 125 277,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 51 521 295,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 52 825 820,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 21 436 836,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 13 890 080,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 10 196 659,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 9 579 305,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 19 543 116,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:126 935 217,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:191 928 027,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:344 071 833,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:327 647 305,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:138 468 387,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 89 687 834,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 77 881 691,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 47 321 870,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 71 721 408,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala