Skip to content

"PEGASOS"
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-11 08:47:14
JSON

NIPT: K91816015L
Administrator: Luan Bregasi
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari ne fushen e prodhimit dhe te tregtimit me shumice e pakice brenda dhe jashte vendit,te artikujve te ndryshem prej druri, lende e pare per to,metalike e plastike, eksport-import i mallrave te ndryshem elektroshtepiake,hidrosanitare,ushqimore,blegtorale,bimeve medicinale e medikamenteve farmaceutike e kozmetike,duhan cigare,pije alkolike e freskuese,gure mermer etj.Prodhime materiale inerte,rere e materiale te tjera ndertimi,transport udhetaresh e mallrash brenda dhe jashte vendit etj.
Emërtime të tjera Tregtare: "PEGASOS"
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 27/01/1999
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 000 000,00
Numri i pjesëve: 2 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Leonora Hysenbelliu; Irfan Hysenbelliu; Teuta Bregasi
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me datë 27.11.2013, në bazë të Urdhrit “Për vënien e sekuestros konservative”, Nr. 833-13 Regj; Nr. 29516 Prot, lëshuar nga shoqëria “Shërbimi Përmbarimor Zig” Shpk, u urdhërua:

1. Vendosja e sekuestros konservative në kuotat që Z. Luan Bregasi, zotëron pranë shoqërisë “Pegasos” Sha, me NIPT K91816015L.
2. Aktivet dhe kuotat e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë.
Kreditori: "Sirius" sha; Objekti: Kthim Shume

II. Me datë 14.11.2016, në bazë të urdhrit, Nr. 833-13 Regj, Nr.22242 Prot, protokolluar nga QKB, me Nr. 10109 Prot, date: 14.11.2016, lëshuar nga shoqeria permbarimore “ZIG”, u urdherua: Heqja e mases se sekuestros konservative, te vendosur me ane te shkreses Nr. 29516 Prot, date: 27.11.2013, ne kuotat qe zoteron pala debitore Luan Bregasi si perfaqesues i shoqerise “PEGASOS”, me NUIS K91816015L.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Rruga "Vaso Pasha", Nr.8.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.04.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Urdher per Venien e Sekuestros, date 27.11.2013
Urdher per Heqjen e Sekuestros, date 14.11.2016
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : P. Nikolli