Skip to content

BITUM NATYRAL TEKNO ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-10 07:41:28
JSON

NIPT: K92104003B
Administrator: Sajmir Mehmeti
Objekti i Veprimtarisë: Pastrimi i ambjentit nepermjet asgjesimit te vajrave lubrifikante te perdorur,duke prodhuar produkte bitume dhe hidroizolues me nje game markash.Kjo e mbeshtetur ne patenten nr.2488 e regjistruar ne Zyren e Patentave Tirane.Importimin, eksportimin dhe tregtimin e tyre, si dhe te gjitha llojet e mallrave, materialeve, makinerive, pajisjeve dhe impianteve te ndryshme qe idhen me kete aktivitet.Kryerjen e veprimtarise se sherbimit, riparimit dhe te montimit te karakterit mekanik, elektrik, elektronik, te analizimit te cilesise dhe te kontroliit te teknologjive te ngjashme.Perpilimin e recetave, diagramave dhe kartave teknologjike, qe i sherbejne prodhimit dhe perpunimit te zifteve dhe nenprodukteve qe perfitohen prej tij (zhavorreve bituminoze, qymyreve, vajrave hidrokarbureve te ndryshem, elemente kimike si dhe te materialeve te tjera inerte ose konglomerateve polimeresh e mineralesh).Dhenie 2 informacioni dhe konsulence per aktivitetet tregtare,prodhuese dhe sherbimesh te tjera per persona fizike e juridike). Grumbullimin e vajrave lubrifikante te perdorur dhe mbetjeve teknologjike te hidrokarbureve te tjera si me poshte: Pastrimi i ambjentit nga vajrat lubrifikante te perdorur dhe mbetjeve teknologjike te tjera hidrokarburesh, te cilesuar keto si mbetje me shkalle te larte rezikshmerie, nepermjet grumbullimit dhe asgjesimit ekologjik te tyre, sipas teknologjise se propozuar ne patenten intelektuale nr 2488 dt 31/07/2008 e regjistruar ne zyren e Patentave dhe Markave Tirane. Transport me mjete teknologjike per vete dhe per te trete.
Emërtime të tjera Tregtare: BITUM NATYRAL TEKNO ALBANIA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 13/08/2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi, Gjermani
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, TR 0228 T.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: I. Me date 03.06.2014, me ane te Urdhërit Nr.127/8 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Basha & l ” sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e pales debitore, ne emer te debitorit BITUM NATYRAL TEKNO ALBANIA sh.p.k me me NUIS ( NIPT) - K92104003B deri ne nje urdherese tjeter nga ana jone.

II. Me date 04.09.2014, me ane te Urdhërit Nr.10772 Prot., Nr. 3042, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Strati Bailiff’s Service” sh.p.k, u urdherua vendosja e sekuestros konservative mbi aktivet e regjistruara te pales debitore “Bitum Natyral Tekno - Albania” per ekzekutimin e urdhrit Nr.4237 date 04.07.2014 te Gjykates se Rethit Gjyqesor Tirane.Keto active do te qendrojne te bllokuara deri ne nje urdher te dyte.

III. Me date 12.12.2014, me ane te Urdhërit Nr.3042, Nr. 15958 Prot "Për Heqjene Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "STRATI BAILIFF'S SERVICE", drejtuar QKR, u urdherua heqja e mases se sekuestro konservative mbi aktivet qe zoteron te regjistruara prane jush: shoqeria "Bitum Natyral Tekno-Albania" me Nipt K92104003B, dhe perfaqesues ligjor Z. Sajmir Mehmeti, duke revokuar urdherin tone Nr.10772 Prot., date 4.9.2014.

IV. Me date 27.01.2017, me ane te urdhrit Nr.404 Prot, 1830 Regj, lëshuar nga Zyra Permbarimore “Ardael’ sh.p.k, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne kapitalet dhe kuotat ne emer te debitorit shoqeria “BITUM NATYRAL TEKNO ALBANIA” sh.p.k, pajisur me NUIS (NIPT)- K92104003B e perfaqesuar nga administratori Sajmir Mehmeti. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdherese te dyte.

V. Me date 13.02.2017, me ane te Urdhrit Nr.1830 Regj. Nr.775 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.2290 Prot., date 15.02.2017, leshuar nga Zyra Permbarimore "Ardael" sh.p.k, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne kapitaln dhe kuotat ne emer te dorezanesve Thomas Eqimi-Jatru,Gazmend 14 Qatipi, Arben Taipi ne shoqerine "BITUM NATYRAL TEKNO ALBANIA" sh.p.k me NUIS (NIPT) K92104003B. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte.

VI. Me date 22.02.2017, me ane te urdhrit Nr.982 Prot, 1830 Regj, lëshuar nga Zyra Permbarimore “Ardael’ sh.p.k, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative nga kuotat e shoqerise “BITUM NATYRAL TEKNO ALBANIA” sh.p.k, pajisur me NUIS (NIPT)- K92104003B e perfaqesuar nga administratori Sajmir Mehmeti.

VII. Me datë 09.09.2021, në bazë të shkresës nr.10829 Prot., për Vendosjen e Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve (Rajoni Qëndror) , u kërkua: Të mos lejohet tjetërsimi mbi pasurine dhe te drejtat pasurore qe i perkasin subjektit BITUM NATYRAL TEKNO ALBANIA SHPK, pajisur me NUIS (NIPT)- K92104003B.

VIII. Me datë 24.11.2021, në bazë të shkresës nr. 16834 Prot., për Vendosjen e Mases se Sigurimit te Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve Tirane (Rajoni Qëndror), u kërkua: Të mos lejohet tjetërsimi mbi pasurine dhe te drejtat pasurore qe i perkasin subjektit “BITUM NATYRAL TEKNO ALBANIA” SHPK, pajisur me NUIS (NIPT)- K92104003B, deri ne shlyerjen e detyrimeve tatimore.

IX. Me datë 30.05.2022, në bazë të shkresës nr. 12900 Prot., për Vendosjen e Mases se Sigurimit te Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve Tirane (Rajoni Qëndror) , ku është kërkuar: Të mos lejohet tjetërsimi mbi pasurine dhe te drejtat pasurore qe i perkasin subjektit “BITUM NATYRAL TEKNO ALBANIA” SHPK, pajisur me NUIS (NIPT)- K92104003B, deri ne shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Vaqarr, Rruga "B.Cenomeri", Liqenet e Sharres, Vaqarr, Tirane.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 30.10.2020
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash 25.07.2012
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 10.03.2013
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.04.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 10.04.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -3 863 382,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -3 081 467,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -5 373 184,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 17 775 817,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 4 038 399,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 48 360 208,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 53 629 410,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 39 860 048,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 71 951 159,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014

Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli