Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Arben Taipi
Rezultate gjithsej: 10

ALBI 03

K32118002L
(Studim projeketim, tregti import export dhe ndertim ne fushen e linjave elektrike ajrore dhe kabllore, centrale, HECe, rrjete inxhinierike per porte e aeroporte, telekomunikacion, remont mirembajtje transformat)

Tiranë 0 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

SICRED

K42201801Q
(Sigurimi i jetes ne perputhje me ligjin nr.52/2014, date 22/05/2014 "Per veprimtarine e Sigurimit dhe te Risigurimit", si dhe aktet e tjera ligjore dhe nenligjore, ne fushen e sigurimeve te jetes (konform klasa)

Tiranë 27696326 ALL

BITUM NATYRAL TEKNO ALBANIA

K92104003B
(Pastrimi i ambjentit nepermjet asgjesimit te vajrave lubrifikante te perdorur,duke prodhuar produkte bitume dhe hidroizolues me nje game markash.Kjo e mbeshtetur ne patenten nr.2488 e regjistruar ne Zyren e Pat)

Tiranë -5373184 ALL

Distri PLUS

L02323005S
(Shoqëria do te operoj ne fushën e shërbimeve komisioner si subagjente per dhe ne emer te te treteve. Ne fushen e tregtimit, import-eksport te produkteve dhe mallrave te ndryshem si dhe te reklames dhe promoc)

Tiranë ALL

BESARET

L21902027H
(Import eksport, tregtim me shumicë e pakice te mallrave te ndryshme industriale, instalime elektirke, elektronike, ne fushen e telefonise si dhe sherbime te ndryshme ne fushen e telefonise. Projektim,ndertim t)

Tiranë 0 ALL

EAGLE-ALB

L21920006G
(Shfrytezimi, nxjerrja dhe perpunimi i mbetjeve hidrokarbure nga mjediset e ndotura ne afersi te zonave te puseve te shfrytezimit. Pastrimi i ambjenteve nga mbetjet e hidrokarbureve. Studimi i zonave minerare ne)

Tiranë -282342 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

EN-EL

L22405011A
(Ndertim dhe rikonstruksione te objekteve te ndryshme,rruge,godina banimi te karakterit civil,tregetar e me tej si dhe tregetim materiale ndertimi dhe aktivitete te lidhura me ndertimin si dhe dhenien me qera dh)

Tiranë 162567575 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

AIR COMMUNICATION

L32409042E
(Marrja pjesë dhe dhënia e asistencës, e trajnimeve dhe konsultimeve në fushën e informatikës. Marrja pjesë dhe dhënia e asistencës inxhinierike dhe trajnimeve e konsultimeve në fushën e emergjencave )

Tiranë 83860731 ALL

E&E INVESTMENT

L51616023Q
(Shoqeria do te operoj ne fushën e perqendrimit te investimeve kapitale qofshin keto ne cash apo natyre si kontribut i Ortakut apo mobilizime nga te trete me qellimin aktivitetin tregtar dhe efektiv te tyre. Pj)

Tiranë -499716 ALL

JONIAN HEAVEN GROUP

L91404041V
(a) Projektimi, ndërtimi, i Resorteve Turistike apo njësive të ndryshme me funksion turizmi, sherbimesh apo banimi, b) Ndërtimi i objekteve, banesave kolektive dhe individuale, apartamenteve dhe vilave indiv)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni