Skip to content

KOLEGJI UNIVERSITAR PAVARËSIA VLORË (ish “VLORA UNIVERSITY”; ish "UNIVERSITETI PAVARESIA VLORE")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-27 13:30:20
JSON

NIPT: K96729202S
Administrator: Ardian Zykaj
Objekti i Veprimtarisë: Pregatitja e specialisteve te larte ne fushen e shkencave juridike,ekonomike,inxhinierike,farmaci,mjekesi e stomatologji, e specialiste te larte te çdo lloji, realizimi i kerkimeve, botimeve e studimeve ne fushen e ketyre shkencave si dhe kryerje e kualifikimeve shkencore pasuniversitare dhe kurseve te kualifikimit dhe specializimit afatshkurter dhe afatgjat per te gjithe llojet e specialisteve.Pregatitje e specialisteve te larte ne fushen e informatikes dhe arkitektures.
Emërtime të tjera Tregtare: " Vlora University"
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 30/05/2007
Rrethi: Vlore
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 07.05.2012, me ane te urdhrit Nr. 6383 Prot. date 07.05.2012 leshuar nga shoqeria permbaruese private "E.P.S.A" sh.p.k per vendosjen e sekuestros mbi kuotat qe zoteron ne çdo subjekt tregtar debitori Ardian Zykë Zykaj, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave, duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota.

II. Me date 07.05.2012, me ane te urdhrit Nr.6381 Prot. leshuar nga shoqeria permbaruese private "E.P.S.A" sh.p.k per vendosjen e sekuestros mbi kuotat e debitorit "Universiteti Pavaresia Vlore" sh.p.k me perfaqesues z. Ardian Zyka me NUIS (NIPT) - K96729202S, shoqeria "2 A Construction" sh.p.k me perfaqesues z. Ardian Zyka me NUIS (NIPT) - K56918201D, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota.

III. Me date 01.11.2013, me ane te Urdherit Nr.2663 Prot., Nr.702 Dosje, "Per Venien e Sekuestros Konservative”, leshuar nga Shoqeria Permbarimore Gjyqesore Private “TDR GROUP” shpk, drejtuar QKR, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga debitori shoqeria “UNIVERSITETI PAVARESIA VLORE” sh.p.k me NIPT K96729202S.

IV. Me date 11.07.2012, me ane te vendimit Nr. 14439 Akti, te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane , ku eshte vendosur: - Pranimin e kerkeses per sigurimin e padise. – Pezullimin e veprimeve permbarimore per shitjen ne ankand te pasurive (siperfaqe toke) te percaktuara ne vendimin e permbaruesit Gelas Yzo me nr.9095 date 26.06.2012 per fillimin e procedures se shitjes me ankand te pronave te cituara ne pjesen arsyetuese ne zbatim te urdherit te ekzekutimit, nr.415, date 13.02.2012 te Gjykates Rrethit Gjyqesor Vlore deri ne perfundim te gjykimit te padise se themelit. Kunder ketij vendimi eshte bere ankim dhe aktet i jane derguar Gjykates se Apelit Tirane, e cila me vendimin Nr.256, date 07.05.2013 ka vendosur: Lenien ne fuqi te vendimit civil Nr.14439 Akti, date 11.07.2012 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

V. Me date 30.04.2015, me ane te shkresës Nr. 3460 Prot, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Vlorë, u kerkua vendosja e Barrës së Sigurisë mbi titujt e pronësisë, me qëllim, mos lejimin e tjetërsimit të titujve të pronësisë përfshirë edhe shitblerjen e aksioneve, deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore, nga ana e tatimpaguesit debitor.

VI. Me date 30.04.2015, me ane te shkresës për vendosjen e barrës siguruese mbi titujt e pronësisë Nr.3460 Prot., lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Vlorë, u kerkua të mos lejohet tjetërsimi i titujtve te pronësisë përfshire edhe moslejimin e shitblerjen e aksioneve, deri ne shlyerjen e detyrimeve tatimore nga ana e tatimpaguesve debitore.

VII. Me date 22.05.2015, me ane te shkresës për vendosjen e barrës siguruese mbi titujt e pronësisë Nr.4259 Prot., lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Vlorë, u kerkua të mos lejohet tjetërsimi i titujtve te pronësisë përfshire edhe moslejimin e shitblerjen e aksioneve, deri ne shlyerjen e detyrimeve tatimore nga ana e tatimpaguesve debitore.

VIII. Me date 19.02.2016, me ane te urdhrit Nr.1177 Prot, u urdhërua Vendosja e Barres Siguruese mbi Titujt e Pronësise, në menyre që të mos kryen veprime tjetërsimi ndaj këtyre titujve për tatimpaguesin, në favor të Bashkisë Vlorë, përfaqësuar nga Drejtoria e Menaxhimit Financiar mbi gjithë pasurine dhe të drejtat pasurore të cilat I përkasin tatimpaguesit “UNIVERSITETI PAVARESIA VLORE” SHPK me nr. NIPT K96729202S, lidhur me shumën e detyrimeve tatimore të papaguara në afat. Vendosja e kësaj barre synon të mos lejohet tjetërsimi I titujve të pronësisë përfshire edhe moslejimin e shit-blerjen e aksioneve, deri ne shlyerjen e detyrimeve tatimore nga ana e tatimpaguesit debitor.

IX. Me date 17.05.2016, me ane te urdhërit Nr.3795 Prot., Nr.638 Dosje, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese Private “E.P.S.A” sh.p.k, u urdhërua heqja e bllokimit te kuotave/aksioneve dhe e të drejtave që rrjedhin nga zotërimi i kuotave per debitorin shoqëria “UNIVERSITETI PAVARESIA VLORE” sh.p.k, pajisur me NUIS (NIPT) - K96729202S, me përfaqesues ligjor Ardian Zykaj.

X. Me date 02.03.2017, me ane te urdhrit Nr.619 Prot., Nr.702/1 Dosje, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private “TDR GROUP” sh.p.k, u urdherua të zhbllokojë nga masa e sekuestros konservative aksionet e shoqërisë ''UNIVERSITETI PAVARESIA VLORE'' sh.p.k, pajisur me NUIS (NIPT) - K96729202S, bllokuar me shkresën Nr.2663 Prot., datë 01.11.2013.

XI. Me date 18.07.2019, me ane te shkresës nr.6177 Prot, datë 18.07.2019 leshuar nga Bashkia Vlore, “Njoftim per Vendosje e Barres Siguruese mbi Titujt e Pronesise te subjektit “KOLEGJI UNIVERSITAR PAVARËSIA VLORË”, me NIPT- K96729202S, në menyrë që mos të kryhen veprime tjetërsimi ndaj këtyre titujve për tatimpaguesit.

XII. Me date 31.07.2019, me ane te Urdhrit Nr. 490 Prot. leshuar nga permbaruesja gjyqersore private Ina Barjamaj, per vendosjen e mases se sekuestros konservative ne aksionet, kuotat e debitorit Kolegji Universitar Pavaresi Vlore me NUIS (NIPT) K96729202S, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre aksioneve/kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe ose disponimin e tyre, si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter, per ekzekutimin e Urdhrit te Ekzekutimit Nr. 1285,date 23.07.2019 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Vlore.

XIII. Me date 02.07.2020, me ane te Urdherit Nr.1232 Prot., "PerVenien e Sekuestros Konservative”, leshuar nga Zyra permbarimore Vlore, drejtuar QKB, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative per bllokimin e kuotave te kapitalit te shoqerise “UNIVERSITETI PAVARESIA VLORE” sh.p.k me NIPT K96729202S.

XIV. Me date 04.09.2020, me ane te Urdhërit Nr.1232 Prot, leshuar nga Zyra Permbarimore Vlore, protokolluar nga QKB me Nr.8077 Prot., datë 10.09.2020, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative per bllokimin e kuotave te kapitalit te “ Kolegji Universitar Pavaresia Vlore” me Nipt K96729202S.

XV. Me date 24.02.2021, me ane te Urdhërit Nr.123 Prot, leshuar nga Zyra Permbarimore Vlore, protokolluar nga QKB me Nr.1912 Prot., datë 26.02.2021, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative mbi aksionet e debitorit “ Kolegji Universitar Pavaresia Vlore” me Nipt K96729202S.

XVI. Me date 04.05.2021, me ane te Urdhrit, Nr.741 Regj., lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “ Neritan Çuko”, u urdherua vendosja e masës së sekuestros mbi pasurinë e luajtshme i vleres prej 100% te aksioneve ne pronesi te debitorit “Kolegji Universitar Pavaresia Vlore” me Nuis(Nipt) K96729202S, me administrator Z. Ardian Zykaj me qellim shlyerjen e detyrimit kundrejt pales kreditore duke përfshirë edhe aksione të cilat shoqëria mund të bëhet aksionare.

XVII. Me date 24.03.2022, me ane te Urdhrit, Nr.453 Prot., Nr.1838 Regj., lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Private “REAL BAILIFF SERVICE” SHPK., u urdherua Qendra Kombetare e Biznesit, te vendose sekuestron conservative mbi aktivet e pales debiore KOLEGJI UNIVERSITAR PAVARESIA VLORE sh.p.k NIPT K96729202S, me qellim mostjetersimin e tyre ,si dhe mos kryerjen e cdo veprimi qe do te sillte ndryshime ne regjistrin tregtar.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Vlore, Lagjja "Pavarsia", Rruga "Sadik Zotaj".

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 23.06.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet Shpjeguse te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguse te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 7 497 176,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 11 541 633,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 9 251 802,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 606 043,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 2 342 759,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 517 003,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 165 936,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 744 966,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 3 640 299,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 5 547 700,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 927 323,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 164 416,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:45 594 105,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:51 510 625,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:53 937 903,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:47 467 765,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:41 856 843,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:33 646 411,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 33 079 127,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 54 680 914,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 52 860 068,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 47 230 186,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 36 060 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 4 200 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Baja