Skip to content

TIRANA KULM
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-13 10:38:40
JSON

NIPT: L02228010H
Administrator: Alfred Vidrica
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim birre dhe pije te tjera alkoolike dhe jo alkoolike per vend.
Emërtime të tjera Tregtare: TIRANA KULM
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 26/10/2010
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Aktiviteti

Me datë 28.02.2018. me kërkesë të administratorit të shoqërisë, u kërkua Pushimi i perkohshem i aktivitetit nga data 28.02.2018 - pa afat. Statusi i shoqërisë ishte "Aktiv" u be "Pezulluar".

Masa Sekuestro

I. Me datë 27.11.2013, në anë të Urdhrit “Për vënien e sekuestros konservative”, Nr. 833-13 Regj; Nr. 29516 Prot, lëshuar nga shoqëria “Shërbimi Përmbarimor Zig” Shpk, u urdhërua: 1. Vendosja e sekuestros konservative në kuotat që Z. Luan Bregasi, zotëron në shoqëritë e regjistruara. 2. Aktivet dhe kuotat e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë.

II. Me datë 01.12.2017, në anë të Urdhrit Nr.1394/2 Prot, "Urdhër për verifikimin dhe vendosjen e sekuestros konservative", lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Brahim Muça, protokolluar nga QKB me Nr.16893 Prot, datë 05.12.2017, u urdhërua: Vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat që zotëron pala debitor, shoqëria "Tirana Kulm" shpk me Nr. NIPTI L02228010H dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetëri cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar.

III. Me datë 06.04.2018, me anë të Kërkesës Nr.3433 Prot, “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria e Tatimpaguesve të Mëdhenj, u kërkua: Vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “TIRANA KULM”, pajisur me NUIS (NIPT) L02228010H, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.

IV. Me datë 02.02.2021, me anë të Urdhrit Nr.264 Prot.,Nr.22-21 Regj, protokolluar nga QKB, me Nr. 1232 Prot., datë 04.02.2021, lëshuar nga Shoqëria "Shërbimi Permbarimor Astrea”, u urdhërua: Vendosja e sekuestros konservative mbi 13.33%te kuotave qe zoteron Hari Lena ne shoqerine, “Tirana Kulm” SHPK, me NUIS(NIPT) – L02228010H.

V. Me datë 12.02.2021, me anë të Urdhrit Nr. 422 Prot.,Nr.69 -21 Regj, protokolluar nga QKB, me Nr. 1570 Prot., datë 16.02.2021, lëshuar nga Shoqëria "Shërbimi Permbarimor Astrea”, u urdhërua: Vendosja e sekuestros konservative mbi aktivet te cilat jane ne pronesi te debitorit Hari Lena ne shoqërisë, “TIRANA KULM ” SHPK, me NUIS(NIPT) – L02228010H, ne masen 13.33% deri në një urdhër të dytë.

VI. Me datë 23.03.2021, me anë të Urdhrit Nr.730 Prot., Nr.22-21 Regj, protokolluar nga QKB, me Nr. 3388 Prot., datë 25.03.2021, lëshuar nga Shoqëria "Shërbimi Permbarimor Astrea”, u urdhërua: Heqja e sekuestros konservative mbi 13,33% te kuotave te Hari Lena në shoqërine “Tirana Kulm” SHPK me NUIS(NIPT)- L02228010H, e vendosur me Urdhërin Nr.264 Prot, datë 02.02.2021.

VII. Me datë 31.10.2022, me anë të Urdherit Nr. 2494 Prot.,Nr.69-21 Regj, protokolluar nga QKB, me Nr. 29643 Prot., datë 01.11.2022, lëshuar nga Shoqëria "Shërbimi Permbarimor Astrea”, u urdhërua: Heqja e mases se sekuestros konservative mbi aktivet te cilat jane ne pronesi te debitorit Hari Lena ne masen 13.33% ne shoqërisë, “ TIRANA KULM” SHPK, me NUIS(NIPT) – L02228010H, vendosur me shkresen Nr. 422 Prot., datë 12.02.2021.

VIII. Me datë 11.02.2022, me anë të shkresës Nr. 2877, për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qëndror, u kërkua: Vendosja e masës së sigurimit të detyrimit tatimor, mbi tatimpaguesin shoqëria “ TIRANA KULM “ SH.P.K., pajisur me NUIS (Nipt)- L02228010H, me përfaqësues ligjor Armir Ibro. Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Rruga Konferenca e Pezes, "Birra Tirana" Sh.a, Kati i pare, Hyrja 2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 13.08.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Urdhër për Vënien e Sekuestros datë 27.11.2013
Urdhër për Vënien e Sekuestros datë 01.12.2017
Kërkesë për Vendosjen e Sigurimit Tatimor datë 06.04.2018
Urdhër për Vënien e Sekuestros datë 02.02.2021
Urdhër për Vënien e Sekuestros datë 12.02.2021
Urdhër për Heqjen e Sekuestros datë 23.03.2021
Urdhër për Heqjen e Sekuestros datë 31.10.2022
Kërkesë për Vendosjen e Sigurimit Tatimor datë 11.02.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -769 206,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -19 518 442,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -4 120 723,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 17 531 242,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -7 110 407,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 679 974,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 17 964 930,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 3 164 391,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -166 107,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:166 583 150,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:349 672 988,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:471 640 292,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 426 281 540,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 386 407 597,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 343 878 863,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 213 210 875,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 9 479 242,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Punuar Nga : P. Nikolli