Skip to content

METRONET
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-07-14 08:18:34
JSON

NIPT: L02309004J
Administrator: Pajtim Ajazaj
Objekti i Veprimtarisë: Sherbime kalibrimi si dhe ngritje laboratoresh, investim, sherbime metrologjike,realizimin e softwereve, mirembajtjen e sistemeve te realizuar prej saj dhe te treteve, sherbime informatike, import-eksport te materialeve te ndyshem, qe kane lidhje me objektin e veprimtarise. Tregti me shumice e pakice te mallrave te ndryshem industriale te perdorimit te gjere, telekomunikacion, aktivitete komisioni, tregeti te pergjithshme.sherbime konsunlence.
Emërtime të tjera Tregtare: METRONET
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 04.11.2010
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. “Integrated Technology Services”, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 02.11.2010 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L02302032C, me adrese ne Tirane, Rruga "Abdi Toptani", Tirane godina "Torre Drin", nr. 31/1, me administrator Farudin Arapi dhe ortak te vetem Klodian Zoto. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 14.07.2023)

II. “Teo Alb”, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 06.08.2010 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L02012001O, me adrese ne Fier, Rruga Jakov Xoxe, prane Azilit te Pleqeve, hyrja 1, kati 4, banesa 4, me administrator Konstantinos Aloupis. Ortak i vetëm i shoqërisë është shoqëria greke “TEOTEC TELECOMMUNICATION AND INFORMATION COMMERCIAL AND INDUSTRIAL”. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 14.07.2023)

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP deri me datë 14.07.2023
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 24.04.2014, me ane te kerkeses per vendosje barre sigurie mbi titujt e pronesise Nr. 25355/22 Prot , lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, u kerkua te mos behen ndryshime ne emer te subjektit " METRONET " sh.p.k pajisur me NUIS (NIPT)- L02309004JU me administrator Z. Pajtim Ajazaj.

II. Me date 16.05.2014, me ane te shkreses nr. 30264/18 Prot, te Drejtorisë Rajonale Tatimore Tirane, u vendos te mos lejohen te kryhen tjetersime mbi titujt e pronesise, perfshire dhe shitblerje aksionesh deri ne shlyerjen e detyrimeve tatimore, per tatimpaguesin “METRONET” me NIPT L02309004J.

III. Me datë 30.05.2023, në bazë të shkresës Nr. 23773 Prot, për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qendror, u kërkua: Vendosja e masës së sigurimit të detyrimit tatimor, mbi tatimpaguesin shoqëria “METRONET” SH.P.K., pajisur me NUIS (Nipt)- L02309004J, me perfaqësues ligjor Pajtim Ajazaj. Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga George Bush,Kulla 2.Ap 9/3

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.07.2020
Statuti i shoqerise
Kontrate shitje kuotash 30.04.2012
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 14.07.2023
Kërkes për Vendosje të Masës së Sigurimit të detyrimit tatimor datë 30.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 14.07.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2010
Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -1 234 385,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -1 260 662,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -51 980,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 73,00
Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli