Skip to content

Distri PLUS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2020-10-29 15:57:57
JSON

NIPT: L02323005S
Administrator: Arben Taipi
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria do te operoj ne fushën e shërbimeve komisioner si subagjente per dhe ne emer te te treteve. Ne fushen e tregtimit, import-eksport te produkteve dhe mallrave te ndryshem si dhe te reklames dhe promocionit per nevoja te veta dhe ndaj te treteve. Si dhe çdo aktivitet i lejuar dhe rregulluar me ligj,pasi te jete paisur me lejet perkatese.
Emërtime të tjera Tregtare: Distri PLUS
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 19.11.2010
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000 000,00
Numri i pjesëve: 10 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 29.12.2012, me vendim te ortakeve te shoqerise "Distri PLUS" sh.p.k, u miratua kalimi i shoqerise ne proçeduren e likuidimit. U emerua si likuidator i shoqerise Z. Bujar Bendo. Statusi i shoqerise kaloi nga “Aktiv” ne “Shoqeri ne Likuidim e Siper”.

II. Me date 22.07.2013, me vendim te asamblese se ortakeve, u miratua mbyllja e likuidimit te shoqerise dhe heqja e mandatit te likuidatorit. Statusi i shoqerise kaloi nga: “"Shoqeri ne Likuidim e Siper" ne "Çregjistruar".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Vaqarr, Godinë tre kate pranë "ShegaTrans"

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 29.10.2020
Statuti i shoqerise
Vendimi i ortakeve per caktimin e likuidatorit 29.12.2012
Vendimi i ortakeve per mbylljen e likuidimit 22.07.2013
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2010
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2011
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -10 999 527,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -4 512 410,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 186 891,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 8 553 810,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 16 873 462,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 71 993,00
Punuar Nga : A.Lala