Skip to content

Imperial Group (ish "SHB")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-07-27 07:28:55
JSON

NIPT: L02424005D
Administrator: Gentjan Haka
Objekti i Veprimtarisë: Kryerja e veprimtarise tregtare ne fushen e lojrave te fatit. Importimi, eksportimi i mallrave. Hoteleri, turizem e sherbime te tjera. Veprimtari ne fushen e ndertimit te objekteve civileindustriale-turistike bujqesore mbi 5 kate. Rikonstruksione e Ndertim banesa me skelet mbi 8 kate. Ndertim rruge, ura dhe vepra arti deri ne 10m; Ndertim ujesjelles-kanalizime; Kanale impiante vaditje-kullimi.- Sherbime kembimi valutor brenda ambienteve te Kazinose, ne perputhje me dispozitat ligjore rregullatore te detyrueshme ne fuqi. Trajnimi i stafit te ri apo ekzistues te Kazinose per qellime te aktivitetit te Kazinose me synimin e punesimit te nje stafi te kualifikuar. Sherbime restoranti dhe bar brenda ambjenteve te Kazinose. Importeksport i makinave te lojrave te fatit marrje dhe dhenie me qira e tyre, import-eksport te pajisjeve dhe te materialeve lidhur me kazinote dhe iojrat e fatit .Prodhim dhe operim i software per lojera fati. Operim dhe menaxhim i sallave te lojerave te fatit, projektim, menaxhim operim, ndertim i kazinove. Cdo aktivitet tjeter lidhur me kazinote dhe me lojrat e fatit ne perputhje te plote me legjislacionin e zbatueshem Shqiptar.
Emërtime të tjera Tregtare: Imperial Group (ish "SHB")
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 20/12/2010
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 422 427 659,00
Numri i pjesëve: 3 817
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Pellumb Gjoka; Gentjan Haka; Edmond Preka
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane Automjeti Mercedes Benz AA 782 BB
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 30.12.2014, sipas Urdhrit Nr.95/5 Prot., lëshuar nga Zyra Permbarimore Suela Ndreca, u urdhërua Detyrimi i Qendres Kombetare te Regjistrimit Tirane, te bllokoje dokumentacionin e aktiveve dhe te mospajise me asnje lloj dokumentacioni palen debitore shoqeria Sh.B. sha me NUIS (NIPT) L02424005.Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte nga Zyra Permbarimore Suela Ndreca.

II. Me date 05.02.2015, sipas Urdhrit nr. 95/29 Prot., "Për Heqjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Zyra Përmbarimore “Suela Ndreca” drejtuar QKR-së, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi dokumentacionin e aktiveve që ka në emër të tij pala debitore shoqëria “SHB” sha/Kazino Imperial regjistruar në QKR me NIPT L02424005D.

III. Me date 27.11.2018 , sipas vendimit i shoqësisë SHB sha Nr. 1 për për pranimin e kërkesës së aksionerëve Pëllumb Gjoka dhe Kolë Gjoka për pranimin e veprimtarisë e cila do të transferohet me akt noterial nga shoqëria “IMPERIAL C .CONSTRUCTION”shpk (L61915015H). Transferimin e veprimtarise ekonomike ne emër të shoqërisë "SHB" Sha të pasurisë së paluajtshme konkretisht Pyll me siperfaqe 113.500.00 m2 ne shumen 17.700.000 (shtatembedhjete milion e shtateqind mije ) leke, e cila do te konvertohet ne kuota kapitali ne shoqerine SHB sha.
Vendimi I shoqërisë “Imperial C Construction”shpk Nr. 1 datë 27.11.2018 për pranimin e kërkesës së ortakut Pëllumb Gjoka ku eshë vendosur që nga data 27.11.2018 të bëjë transferimin e veprimtarisë së ndërtimit tek Shoqëria “SHB”sha.Investitor strategjik

Sipas Vendimit Nr. 21/2, DATË 20/11/ 2017 te Komitetit te Investimeve Strategjike, u miratua statusi “Investim/Investitor Strategjik Procedurë e Vecante” për projektin e investimit “Silver Sand Resort” qe do të realizohet nga subjekti IMPERIAL GROUP SHPK NUIS/ NIPT L02424005D.
Projekti parashikon realizimin një kompleksi turistik në Shkodër me sipërfaqe totale prej 113.500 m2, pronë private, ku strukturat do të zënë një sipërfaqe afërsisht 14.496 m2 në Zonën Kadastrale 3072, Bashkia Shkodër.

a) Vlera e këtij investimi parashikohet që të shkojë afërsisht 52 (pesëdhjetë e dy) milion Euro.

b) Statusi “Investim/Investitor strategjik procedurë e veçantë” i jepet projektit të investimit “Silver Sand Resort”, për një periudhë 3 (tre) vjeçare, përveç afatit të lejimit të përdorimit të brigjeve të detit dhe të zonës përkatëse së plazhit, të cilat vendosen me Vendim të Këshillit të Ministrave. Koordinatat e brigjeve të detit dhe të zonës përkatëse të plazhit, gjenden në Aneksin 1, bashkëlidhur këtij vendimi.

c) Projekti plotëson kriteret e punësimit të kërkuara nga legjislacioni për investimet strategjike, duke parashikuar të punësojë 80 (tetedhjete ) persona.Bashkimi me Përthithje

I. Me datë 02.05.2023, me vendim të asamblesë së aksionerëve, u miratua bashkimi me shoqërinë "Imperial C. Construction" shpk, në formën e përthithjes me të sipas Projekt Marrëveshjes dhe mbi bazën e të dhënave të bilancit të datës 31.03.2023.

II. Me datë 02.05.2023, u miratua projekt marrëveshja për bashkimin me përthithje të shoqërive "Imperial Group" sha dhe "Imperial C. Construction" shpk. Pas bashkimit, shoqëria e përthithur "Imperiac C. Construction" do të pushoj së ekzistuari dhe do të çregjistrohet nga QKB dhe emri i shoqërisë së re të krijuar do të jetë "Imperial Group" sha.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Njesia Bashkiake Nr.2, Rruga Luigj Gurakuqi, Pallati Mig-Mar, Pallati 12 katesh , Kati 1, Nr.Pasurie 2/144-N2

Adresa:
I. Tirane Vore Berxull , Perballe City Park, Zone Kadastrale nr 1167, Vol 9, Fq 209, Nr Pasurie 694/18 ( Magazine)
II. Tirane Njesia Bashkiake nr.2, rruga ''Luigj Gurakuqi'', godina 5 kateshe, nr.pasurie 6/610, zona kadastrale 8150.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 06.06.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Zmadhim Kapitali 31.12.2012
Kontrate Shitblerje Aksionesh date 28.01.2013
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Zmadhim Kapitali 03.03.2014
Kontrate Shitblerje Aksionesh date 02.06.2014
Kontrate Dhurimi Aksionesh date 17.06.2014
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Zmadhim Kapitali 20.12.2014
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Zmadhim Kapitali 26.06.2018
Vendim per Levizje Veprimtarie Ekonomike date 27.11.2018
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Zmadhim Kapitali 13.12.2018
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Zmadhim Kapitali 10.12.2021
Kontrate Dhurimi Aksionesh date 18.05.2022
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Zmadhim Kapitali 24.05.2022
V E N D I M NR. 19/6, DATË 15/07/2021 PËR MIRATIMIN E STATUSIT “INVESTIM/INVESTITOR STRATEGJIK PROCEDURË E VEÇANTË” PËR PROJEKTIN E INVESTIMIT “SILVER SAND RESORT”,
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 27.07.2023
Vendim i Asamblesë së Aksionerëve, Bashkimi me Shoqërisë "Imperial C. Construction" datë 02.05.2023
Projekt Marrëveshja për Bashkimin me Përthithje të Shoqërive "Imperial Group" sha dhe "Imperial C. Construction" shpk datë 02.05.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet Shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet Shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -51 676 840,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -25 335 347,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -4 113 719,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -32 760 686,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 308 090 390,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 85 154 115,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 115 000 052,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 58 622 460,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 78 086 558,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 15 240 624,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 23 444 603,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 15 134 379,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:4 882 155,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:2 113 898,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:19 172 608,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:525 879 095,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:292 030 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:306 935 700,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:210 354 700,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 197 287 200,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 103 095 500,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 148 866 450,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 129 684 210,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Baja / P. Nikolli