Skip to content

Europa Park
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-09-07 13:27:21
JSON

NIPT: L14224201F
Administrator: Mentor Rryçi
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport dhe shitje blerje me shumice dhe pakice te karburanteve te cdo lloji,vajrave lubrifikante si dhe te cdo lloji tipi te vajrave te tjera me perberje sintetike dhe lubrifikante qe perdoren aktualisht per lubrifikimin e cdo lloji autoveture dhe automjeti.Import-eksport dhe shitje me shumice dhe pakice te pjeseve te kembimit per autoveturat dhe automjetet e te gjitha llojeve dhe tipeve te ndryshme te cdo tonazhi.Servis per riparimin e autoveturave te te thitha llojeve dhe tonazheve.Te sherbeje si perfaqesues shitjeje e marketingu,agjent shitje per shoqeri vendase dhe te huaja.Import-eksport dhe shitje -blerje me shumice dhe pakice te mallrave ushqimore,lendeve te para cigare,medikamente mjekesore,paisje elektrike,elektronike,hidrosanitare,hidraulike,duralumini,pllakave te te gjitha llojeve,plastike,gomes,bimeve mjekesore,lendeve drusore,e mobiljeve,konfeksione,depozitim e ruajtje mallrash ne dhoma frigoriferike por pa u kufizuar vetem ne keto.Veprimtari ne fushen e turizmit,hotelerise dhe te fshatrave turistike,qendrave te argetimit,bar-restorant,salla pingpongu,bilardoje dhe lojra te tjera argetuese.
Emërtime të tjera Tregtare: Europa Park
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 20/06/2011
Rrethi: Kruje
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 000 000,00
Numri i pjesëve: 2 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Risida Kola; Zoje Baku; Klevis Keqi
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 06.02.2017, me ane te Urdherit Nr. 824 Prot, lëshuar nga permbarues EPSA , protokolluar nga QKB me Nr.1676 Prot., datë 06.02.2017, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet dhe te drejtat e shoqerise Europa Park me NUIS-L14224201F.

II. Me datë 15.10.2021, me ane te Shkresës nr. 13217 Prot., për Vendosjen e Mases se Sigurimit te Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve (Rajoni Qëndor) , u kerkua të vendoset masa e sigurimit te detyrimit tatimor mbi pasurine dhe te drejtat pasurore qe i perkasin subjektit Europa Park SHA, pajisur me NUIS (NIPT)- L14224201F .
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Kruje, Thumane, Fushe Thumane, prane mbikalimit Bushnesh.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 07.09.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -1 089 956,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -1 336 963,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -1 195 118,00
Punuar Nga : A.Baja