Skip to content

YokAL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-07-14 07:50:11
JSON

NIPT: L21703002V
Administrator: Julian Bregu
Objekti i Veprimtarisë: Import eksport te materialeve te ndryshem,importim gomash dhe makinash dhe shitje.Import-eksport e tregtim me shumice dhe pakice te mallrave te ndryshem industriale te perdorimit te gjere,aktivitete komisionimi, tregti te pergjithshme,sherbime konsulence.
Emërtime të tjera Tregtare: YokAL
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 24/04/2012
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 17.11.2015, me vendim te asamblese se ortakeve, u pezullua aktiviteti i shoqerise duke e kaluar kete shoqeri ne status te pezulluar.

II. Me date 16.04.2018, me ane te Urdhrit Nr. 148 Regj, Nr.6397 Prot, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore “AEF Bailiff Service” shpk protokolluar nga QKB me Nr.4245 Prot., date 18.04.2018, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne kuotat qe zoteron debitori (50%) Julian Bregu ne shoqerine “Yokal”shpk me NIPT L21703002V me qellim mostjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe moskryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat ne regjistrin tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rr."Vilat gjermane",Vila 13

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 16.02.2022
Statuti dhe akti i themelimit
Vendimi i asamblese se ortakeve per pezullimin e aktivitetit date 17.11.2015
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 14.07.2023
Urdhër për Vënien e Sekuestros datë 16.04.2018
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli