Skip to content

AGONSET
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-16 09:36:12
JSON

NIPT: L21708023A
Administrator: Mauro De Renzis
Objekti i Veprimtarisë: Kryerjen e veprimtarise radiotelevizive, perfshire por pa u kufizuar ne konceptimin, pergatitjen, financimin, realizimin, prodhimin, transmetimin e produkteve te ndryshme audiovizive si dokumentare, emisione, filma, telefilma, spektakle, evenimente sportive, reklamime produktesh e sherbimesh , etj.
Emërtime të tjera Tregtare: AGONSET
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 03/05/2012
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri, Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 140 000,00
Numri i pjesëve: 3
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. INVESTIME te RINOVUESHME shoqeri me pergjegjesi te kufizuar me NIPT L01607017O, e themeluar me 01/04/2010 ne Tirane, Rruga Muhamet Gjollesha, Pallati nr.52, Shk nr.1, Ap nr.4 me administratore Stefania Grigolon. Ortaket e shoqerise jane Stefania Grigolon me 20% te kapitalit dhe Mauro De Renzis me 80% te kapitalit. Sipas te dhenave te QKB deri me date 02.08.2022

II. FUQI shoqeri me pergjegjesi te kufizuar me NIPT L12206030E, e themeluar me 05/10/2011 ne Tirane, RRruga Ibrahim Kodra, Pallati 8, Hyrja 5, Ap.10, Kodi Postar 1019, Njësia Bashkiake nr.5 me administrator Artan Arbana dhe Andi Kondi. Ortaket e shoqerise jane Arvin Kamberi me 20% te kapitalit dhe Hysni Kamberi me 80% te kapitalit. Sipas te dhenave te QKB deri me date 02.08.2022

III. COSTRUZIONI S.r.l, shoqeri e se drejtes italiane, e regjistruar ne Regjistrin Tregtar te Romes, Itali me numer Kodi Fiskal 07070201004, me seli ne Vicolo del Bottino 10- Roma, perfaqesuar me autorizim nga Jonida Salku. Sipas Kontrates se Shitblerje se Kuotave, date 07.10.2014
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 22.09.2013 me ane te depozitimit te vendimit te asamblese se ortakeve te shoqerise "AGONSET" sh.p.k, u vendos :
- Miratimi i kontrates date 21.09.2013 " Per kalimin dhe transferimin e te drejtave te Licenses dhe paisjeve teknike ndihmese " nga ana e shoqerise "TELE SPORT" sh.p.k ne favor te shoqerise "AGONSET" sh.p.k .

II. Me datë 09.06.2015, me ane te Shkresës Nr.8833 Prot (a.s), dërguar nga Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallë së Parë Tiranë, për dërgimin e Urdhërit të Ekzekutimit të Vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë nr.768 të datës 05.06.2015 për sekuestrimin e sendeve të luajtëshme dhe të paluajtëshme të shoqërive “Energji” shpk, shoqërinë “400”KW, shoqërinë “Fuqi” shpk, “Cable System” shpk dhe shoqërinë dhe shoqërinë “Agon Set” shpk, në raport me kuotat që zotërojnë shtetasit nën hetim Liliana Condomitti, Mauro De Renzis, Erjona Troplini. Depozitimi i Urdhërit Për Ekzekutimin e Vendimit për Caktimin e Masës së Sigurimit, datë 8.6.2014. Depozitimi i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë Nr. 768 AKTI, datë 5.6.2015, u vendos pranimi i kërkesës. Lejimin e sekuestrimit të sendeve të luajtëshme (llogari bankare etj.) e të paluajtshme, që shtetasit nën hetim Liliana Condomitti, Mauro De Renzis dhe Erjona Troplini zotërojnë në raport me kuotat e tyre në Shoqërinë “Energji” shpk, Shoqërinë “Cable System” shpk, Shoqërinë “400 KV”, Shoqërinë “Fuqi” dhe Shoqërinë “Agonset”, deri në shumat 39.001.863 euro dhe 770.423.159 lekë, qe shoqëria “Energji” ka përfituar dhe transferuar tek Shoqëria “400 KV”, Shoqëria “Fuqi” dhe Shoqëria “Agonset” lidhur me proçedimin penal me Nr.1564, të vitit 2014, që bën fjalë për veprën penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, e parashikuar nga neni 287 i K.Penal. Për ekzekutimin e këtij vendimi dhe administrimin e pasurive që do të seuestrohen, ngarkohen administratorët e Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara e të Konfiskuara.

III. Me date 10.06.2015, me ane te Shkreses Nr.376 Prot, te Agjencis se Administrimit te Pasurive te Sekuestruara dhe te Konfiskuara, u kerkua bllokimi i menjehershem i kuotave qe shtetasit nen hetim Liliana Condomitti, Mauro de Renzis dhe Erjona Troplini zoterojne në shoqerite “Energji” shpk, Shoqërinë “Cable System” shpk, Shoqërinë “400 KV”, Shoqërinë “Fuqi” dhe Shoqërinë “Agonset”, deri në shumat 39.001.863 euro dhe 770.423.159 lekë, qe shoqëria “Energji” ka përfituar dhe transferuar tek Shoqëria “400 KV”, Shoqëria “Fuqi” dhe Shoqëria “Agonset” lidhur me proçedimin penal me Nr.1564, të vitit 2014, që bën fjalë për veprën penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, e parashikuar nga neni 287 i K.Penal.

IV. Me date 09.06.2015, me ane te Urdhrit te Brendshem Nr.375 Prot., leshuar nga Agjencia e Administrimit te Pasurive te Sekuestruara dhe te Konfiskuara, u urdherua emerimi i z.Skender Met’Hasani, zj.Eglantina Osmanlli dhe z.Bedri Buzi si administratore per pasurite e poshteshenuara, te sekuestruara me vendim te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane Nr. 768, date 05.06.2015, si me poshte: Sendet e lujatshme (llogari bankare etj) e te paluajshme, qe shtetasit nen hetim Liliana Condomitti, Mauro de Renzis dhe Erjona Troplini zoterojne ne raport me kuotat e tyre ne shoqerine “Energji” sh.p.k., shoqerine “Cable System” sh.p.k., shoqerine “400 KV” sh.p.k., shoqerine “Fuqi” sh.p.k dhe shoqerine “Agonset” sh.p.k., deri ne shumat 39.001.863 euro dhe 770.423.159 leke qe shoqeria “Energji” sh.p.k., ka perfituar dhe transferuar tek shoqeria “400KV”, shoqeria “Fuqi” sh.p.k., dhe shoqeria “Agonset” sh.p.k., lidhur me procedimin penal Nr.1564 te vitit 2014, qe ben fjale per vepren penale “Pastrim i produkteve te vepres penale ose veprimtarise kriminale” parashikuar nga neni 287 i K.Penal.

V. Me date 14.07.2015, me ane te Urdhrit Nr. 555 –Prot, Nr.184 -Regj, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore private “ ZIKE “ sh.p.k., u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat e shoqërisë " AGONSET " sh.p.k, me NUIS (NIPT) L21708023A, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre, si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni të qëndrojë i bllokuara deri në një urdhër të dytë.

VI. Me 21.07.2015, me ane te Urdhrit Nr.262/5 Prot., lëshuar nga Zyra e Permbaruesit Gjyqesor Helidon Xhindi, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi aktivet e pales debitore shoqeria “AGONSET” sh.p.k, pajisur me NUIS (NIPT) - L21708023A. Aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë nga ana jonë.

VII. Me date 20.07.2015, me ane te Shkreses Nr. 50199 Prot, leshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane, u vendos te mos lejohen te kryhen tjetersime mbi titujt e pronesise per tatimpaguesin “ AGONSET”, me NUIS L21708023A.

VIII. Me date 21.07.2015, me ane te Urdherit Nr.1216/7-853-15 Prot., lëshuar nga Shoqëria “Kodra Bailiff Service” sh.p.k, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi aktivin qe zoteron debitori shoqeria “AgonSet” sh.p.k., me NIPT-L21708023A. Ky aktiv te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte.

IX. Me datë 19.08.2015, me ane te Urdhrit Nr.2253-619 Prot, protokolluar nga QKR me Nr.7490 Prot, datë 20.08.2015, lëshuar nga Zyra Përmbarimore “Prestige Bailiff Services” sh.p.k, drejtuar QKR, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në aksionet/kuotat që zotëron pala debitore shoqëria “AGONSET “ sh.p.k, me NIPT L21708023A dhe administrator Z.Mauro De Renzis. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë nga ana e përmbaruesit gjyqësor.

X. Me date 20.10.2015, me ane te Urdhrit Nr. 4273/Prot., lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “ERMIR GODAJ”, protokolluar nga QKR, me Nr. 9334 Prot., datë 21.10.2015, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi pasuritë e debitorit, si më poshtë : 1 - Të vendosë sekuestro konsevative mbi kapitalin që zotëron debitori, Shoqëria “AGONSET,shpk, me NUIS(NIPT) L21708023A, në mënyrë që të mos kryhet asnjë veprim tjetërsimi apo disponimi.

XI. Me date 17.11.2015, me ane te Urdhrit Nr. 10013 Prot., Nr. Dosje 209, protokolluar nga QKR me Nr.10426 Prot., date 18.11.2015, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “E.P.S.A” sh.p.k , u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet dhe te drejtat qe rrjedhin nga zotërimi i kuotave për debitorët, shoqeria “Agonset”, shpk me Nuis (Nipt) L21708023A.

XII. Me date 27.11.2015, me ane te Urdhrit Nr.315/7 Prot, Nr.315 Dosje, protokolluar nga QKR me Nr.10868, datë 01.12.2015, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “3H” drejtuar QKR, u kerkua nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit të bëjë bllokimin e kuotave dhe të drejtat që rrjedhin nga zotërimi aksioneve nga debitori shoqëria “AGONSET”, me NIPT L21708023A dhe administrator Z.Mauro De Renzis.

XIII.Me date 21.01.2016,me ane te Urdherit, Nr.52/2-1268-15 Prot, protokolluar nga QKR, me Nr.654 Prot, date: 21.01.2016, lëshuar nga shoqeria permbarimore “KODRA BAILIFF SERVICE ”, u urdherua vendosja e mases se sekuestros conservative mbi aktivin e debitorit “ Agon Set”shpk, me NUIS L21708023A.Ky aktiv do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte.

XIV. Me date 16.11.2020, me ane te Urdhrit nr. 8281 Prot, lëshuar nga Enuar Merko përmbarues gjyqësor privat pranë shoqërisë Përmbarimore “E.G BAILIFFS' SERVICES” SHPK, protokolluar nga QKB me nr. 10493 Prot., datë 18.11.2020, u urdherua QKB per vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha kuotat/akisonet e zotëruara nga pala debitore shoqeria “AGONSET ” shpk me Nipt L21708023A, me administrator Mauro De Renzis”.

XV. Me date 16.04.2021, me ane te Urdhrit Nr.794 Regj., Nr. 2931/1 Prot, protokolluar nga QKB, me Nr. 4247 Prot., datë 20.04.2021 të Përmbaruesit Gjyqësor Privat “JONIDA UJKASHI”, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi aktivin që zotëron debitori, subjekti “Agon Chanel”, me NIPT- L21708023A.

XVI. Me date 19.05.2021, me ane te Shkreses Nr. 4054 Prot,leshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane, u vendos te mos lejohen te kryhen tjetersime mbi titujt e pronesise per tatimpaguesin “ AGONSET”, me NUIS L21708023A.

XVII. Me datë 27.08.2021, me ane te Urdhrit Nr. 1009/2 Prot, lëshuar nga Përmbaruese Gjyqësore Private Najada Beqaraj, protokolluar nga QKB me Nr. 10555 Prot, datë 01.09.2021, u urdherua vënia menjëherë të masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore, " AGONSET " shpk me NUIS (NIPT) L21708023A.

XVIII. Me date 17.09.2021, me ane te Urdhrit Nr. 4005 Prot., leshuar nga permbaruesi gjyqesor privat Jonida Ujkashi, per vendosjen e mases se sekuetros konservative mbi aktivin qe zoteron debitori Agon Tv SHA, me NUIS (NIPT) L21708023A. Ky aktiv do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte.

XIX. Me datë 12.01.2021, me ane te Shkresës nr. 64 Prot., për Vendosjen e Mases se Sigurimit te Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve (Rajoni Qëndror) , u kerkua të mos lejohet tjetërsimi mbi pasurine dhe te drejtat pasurore qe i perkasin subjektit AGONSET , pajisur me NUIS (NIPT)- L21708023A.

XX. Me datë 12.09.2022, bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Ibrahim Rugova, Ndertesa Nr. 40, Hyrja 8, Ap. 45, Njesia Bashkiake Nr. 5, Kodi Postar 1019

Adresa:
Tirane, Kashar, Mezez, Kapanoni Mezuraj, ne anen e djathte te autostrades Tirane-Durres, Km. 3

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 02.08.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Kontrate Shitblerje Kuotash date 28.12.2012
Kontrate Shitblerje Kuotash date 15.02.2013
Kontrate Shitblerje Kuotash date 26.03.2013
Kontrate per Kalimin dhe Transferten e te Drejtave dhe Pajisjeve date 21.09.2013
Kontrate Shitblerje Kuotash date 07.10.2014
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 16.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -870 085 664,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -447 962 965,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 330 423,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 118 735 257,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 4 890 475,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 18 396 073,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014

Punuar Nga : A.Baja / P. Nikolli