Skip to content

SINGAPORE EUROPE REAL ESTATE (S.E.R.E) (ish "SINGAPORE EUROPE REAL ESTATE") (perthithur nga "MANE TCI") (shoqeria e perthithur "BFI Invest")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-24 07:48:05
JSON

NIPT: L22022002F
Administrator: Vjola Kambellari
Objekti i Veprimtarisë: Investime per pasuri te paluajtshme, import-eksport, tregtim i artikujve te ndryshem, sherbime konsulence, ne fushen e biznesit, menaxhimit, taksave etj.
Emërtime të tjera Tregtare: S.E.R.E.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 08/08/2012
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 5 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “Balfin - Balkan Finance Investment Group”, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, e themeluar me datë 11/09/2007, me NIPT K72223031K, me seli qendrore ne Tirane, Njesia bashkiake nr.2, Rruga Papa Gjon Pali II, Ndertesa Nr.12, Kati 11, Zyra nr.1206, Kodi Postar 1010, dhe me administrator Edlira Muka. Ortak i Vetëm i shoqërisë është Samir Mane. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 24.04.2023)

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Ç’regjistruar pa likuidim (me perthithje)
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
X - Leje e integruar mjedisore
Çështje Ligjore: Bashkimi me Përthithje

1) I. Me datë 01.07.2020, u miratua bashkimi me përthithje ndërmjet shoqërive tregtare “SINGAPORE EUROPE REAL ESTATE (S.E.R.E)” (shoqeri perthithese) dhe "BFI Invest" (shoqeri e perthithur); dhe u hartua Projekt Marrëveshja për Bashkimin me Përthithje.

II. Me datë 26.08.2020, u nënshkrua Marrëveshja e Bashkimit me përthithje, ndërmjet shoqërisë së përthithur "BFI Invest" dhe shoqërisë përthithëse “SINGAPORE EUROPE REAL ESTATE (S.E.R.E)”. Pas bashkimit organet e shoqërisë së përthithur "BFI Invest" do të pushojnë së ekzistuari dhe shoqëria do të rezultoj me status të çregjistruar në QKB; kapitali do të shkojë për zmadhim kapitali të shoqërisë përthithëse; si dhe shoqëria e përthithur transferon në favor të shoqërisë përthithëse të gjithë totalin e aktiveve dhe pasiveve.2) III. Me date 05.01.2021, u nenshkrua marreveshja e bashkimit me perthithje midis shoqerise perthithese MANETCI sh.p.k dhe shoqerise se perthithur Singapore Europe Real Estate (S.E.R.E) sh.p.k. Shoqeria perthithese dhe shoqeria e perthithur konsiderohen te kontrolluara drejtperdrejt nga grupi “Balfin” shpk. Shoqeria SINGAPORE EUROPE REAL ESTATE (S.E.R.E) do te transferoje te gjitha aktivet, detyrimet dhe kapitalin te shoqeria perthithese. Si pjese e kompletimit te procesit te perthithjes shoqeria “MANETCI” shpk do te zmadhoje kapitalin e saj per shumen 5.000.000 (pese milion) leke. Si rrjedhim vlera e kapitalit behet 694.750.000 (gjashteqind e nentedhjete e kater milion e shtateqind e pesedhjete mije) leke.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Njesia Bashkiake nr. 2, Rruga "Dervish Hima", Pallati Ambasador 3 , kati 8~te, Ap. nr. 3 dhe 4

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 24.04.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Vendim i Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 31.10.2013
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Zmadhim Kapitali datë 03.10.2016
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Zvogëlim Kapitali datë 20.12.2019
Kontratë Shitje Kuotash datë 06.06.2016 dhe 14.06.2016
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, transferim Kuotash datë 18.10.2016
Projekt-Marrëveshje për Bashkimin me Përthithje të Shoqërive “SINGAPORE EUROPE REAL ESTATE (S.E.R.E)” dhe "BFI Invest", datë 01.07.2020
Marrëveshje Bashkimi me Përthithje datë 26.08.2020
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Bashkimi me Përthithje dhe Zmadhim Kapitali datë 24.08.2020
Marrëveshje Bashkimi me Përthithje midis Shoqërisë Përthithëse "MANE TCI" me Shoqërinë SINGAPORE EUROPE REAL ESTATE (S.E.R.E) shpk, date 05.01.2021
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 24.04.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 459 936 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 382 326 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -10 731 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -3 456 548,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -455 365,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -1 730 955,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -3 028 003,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -1 831 223,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -433 743,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 533 807 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 889 222 000,00
Punuar Nga : P. Nikolli