Skip to content

Pi.Bi.Pi (Ish Preng Bib Përkeqi) Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-11 10:31:51
JSON

NIPT: L29506001P
Administrator: Përparim Përkeqi
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtim objekte civile e industriale. Punime rrugësh e ndërtime urash. Kanalizime e ujesjellsa. Import eksport makineri e lend të pare. Ndërtim HEC prodhim e shitje energji elektrike. Tregtim me shumicë e pakicë mallra e produkte të ndryshme. Si dhe veprimtari të tjera të gjitha brenda kushteve të përcaktuara e sipas ligjit. Import Eksport, mobilieri, kozmetike, shampo, detergjente, parfumeri, truka etj. Aktivitet i projektimit, instalimit dhe Konsulencës në fushën e energjisë dhe telekomunikacionit si dhe teknologjisë se informacionit dhe asembimi i pajisjeve të telekomunikacionit dhe informatikës etj. Tregtim me shumicë dhe pakicë, import-eksport i automjeteve, pjesëve të këmbimit dhe materialeve ndihmese. Servis për riparim dhe shërbime për mjete motorike të llojeve të ndryshme. Shitjen dhe dhënien me qira (leasing) financiar dhe operacionale e makinave të llojeve dhe tonazheve të ndryshme, brenda dhe jashtë territorit të Republikës se Shqipërisë. Transport kombëtar dhe ndërkombëtar udhëtarësh dhe mallrash, kargo etj. Kryerje e shërbimeve, servis etj për riparimin e mjeteve motorike. Krijimin e agjencive turistike brenda dhe jashtë vendit. Konsulence profesionale në fushën ekonomike, inxhinierike, financiare, juridike etj. Hartime plan-biznesi dhe projektesh me qellim ndërtimi. Agjenci spedicionere e doganore, import-eksport, shitblerje dhe pajisje elektronike. Aktivitet i tregtimit me shumicë dhe pakicë si dhe importeksport i pajisjeve elektronike. Aktivitet i tregtimit me shumicë dhe pakicë si dhe import-eksport i pajisjeve elektrike, informatike, elektronike, rrjetave kompjuterike, pajisjeve të fuqisë, pajisjeve të sinjalistikës rrugore, radar, detektues shpejtësie, pajisje të sistemeve të sigurisë, kamera, sisteme video dhe audio, pajisje transmetimi pa vale, kabllo bakri dhe kabllo optike, etj.
Emërtime të tjera Tregtare: Pi.Bi.Pi
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 17/08/2012
Rrethi: Mirditë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 150 000,00
Numri i pjesëve: 5
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: BLAC ENERGY, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 23/04/2015 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L59024001B, me adrese ne Lezhe, Rreshen, Lagjja nr.1, Rruga Kryesore, Pallati nr.4, Kati 1, Zona Kadastrale 3224, Nr.Pasurie 2/117, me administrator Bib Përkeqi. Ortaket e shoqerise jane: MALVINI (2%) DHE Pi.Bi.Pi (98%) (Sipas te dhenave te QKB deri me date 29.03.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Automjet tip Volksvagen, Targa AA 773 FU
Tirane, Autoveture Volkswagen New Beatle me targe AA 408 JL
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: Leje perdorimi burimi ujor hidroenergji Baseni Mat -
Çështje Ligjore: Me date 30.03.2021, me ane te Kërkesës Nr.459/4 Prot “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve Shkoder, u kerkua vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “Pi.Bi.Pi” sh.p.k, pajisur me NUIS (NIPT ) L29506001P, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Lezhe Rreshen RRESHEN Pallati Nr.7,Shkalla nr.1,kati 2,Apartamenti 2.

Adresa:
Tirane, Kashar YZBERISH Magazine, Rruga Teodor Keko, Pallati Harmonia, Kati -1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 29.03.2022
Kontrate shitblerje kuotash kapitali date 26.03.2015
Akti i themelimit
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.04.2024
Kontrate e Shitblerjes se aksioneve date 27.06.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2015
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2016
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2018
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -359 346,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -775,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -312 346,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -1 095 887,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -1 167 444,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 113 765,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 550 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 4 000 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 707 305,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 19 638,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:234 792,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:80 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:4 217 398,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:545 300,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 912 566,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 239 219,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:5 500 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:5 500 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 2 269 764,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 655 232,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani