Skip to content

2AF ALBANIA GROUP (ish "2AF COMPANI")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-08 12:51:46
JSON

NIPT: L32005501M
Administrator: Aqif Konesha
Objekti i Veprimtarisë: Import eksport, tregti me shumice dhe pakice te materialeve hidraulike, elektrike, elektronike, pajisje hidrosanitare, etj. Prodhim materialesh ndertimi , pjese dhe makineri qe lidhen me to, etj Prodhim dhe shitje mineral kromi , perpunim i tij, etj .Pjese kembimi , kancelari etj.Transport i brendshem dhe i jashtem per vete dhe per te trete, etj. Zyre konsulence dhe kontabiliteti.Prodhim dhe shitje te energjise.Tregtim te materialeve te pastrimit higjenik dhe kimik, detergjente , etj. Sherbimi e roje civile.Punime ne fushen e ndertimit dhe rikonstruksioneve .Sherbime ne fushen e Pastrimit dhe mirembajtjes se mbeturinave dhe te mbetjeve urbane, etj.Tregtimi i aparateve celular, kompjuterave , fotokopje, servera , softuera, scaner, aksesore qe lidhen me to , tregtim te kartave te telefonit dhe servis per celular dhe pajisje elektronike.Tregtim i mallrave ushqimor , blegtoral , bujqesor ,fruta perime etj.Montim çmontim te dekoreve festive,tregtim te fishekzjarreve,tregtim artikuj zbukurimi etj.Evadim te mbeturinave,kimikateve,lende te rrezikshme,etj.Tregtim prodhim i ujit etj. Punime ne Fushen e Ndertimit, Rruge, Shkolla, Ndertesa Civile, Pallate, Ujesjellsa, Gazesjellesa etj, Rikostruksione ne fushen e 2 ndertimit ne Rruge, Ndertesa Civile, Pallate, Ujesjellsa, Gazesjellsa etj. Prodhim Dizenjim Tregtimi i mobiljeve, shtrim parketi, arredim te ambjenteve te ndryshme etj. Tregtim te pjeseve te kembimit mekanike dhe elektronike per makinerite e renda si eskavatore, kamiona, vinça portual, elektrovinça, etj, punime mekanike dhe elektronike si riparim, rinovim, azhorinime te makinerive te renda eskavtore, kamiona, vinça portual, elektovinça, etj. Tregtim dhe vendosje te te gjithe llojet e gomave per automjete, makinerite e renda si vinça, takraf, etj. Tregtim te kavove çeliku speciale dhe aksesore qe lidhen me to, tregtim te te gjithe llojeve te pjeseve te kembimit. Mirmbajtje te impianteve elektrike, civile dhe industria, sistemet e trajtimit te ajrit te kondicionuar, mirembajtje te impianteve te ujit te pijshem, etj. Mirembajtje te infrastruktures civile, industriale, rruge, shesh, ndertesa, kalata, etj. Punime ne fushen e inxhinierise elektrike ne sistemin e shperndarjes TM dhe TU. Ndertim dhe implementim i sistemeve elektrike te paneleve fotovlatike.Mirembajtje rrugesh rutine dhe dimerore me perfomance, tregtimi i pajisjeve elektrike, teknologjike per perdorim industrial, tregtim montim motorrash skafi deti, tregtim te materialeve per mirmbajtjen e skafit, tregtim pajisje per mirembajtjen e skafeve dhe pajisje shpetimi ne det, diagnostifikim te motorrave te detit, te makinerive te renda vinça portual, eskavator, makineri industriale , etj. Tregtim, te kasaforta per sigurine e mjeteve monetare digitale etj, tregtim te aksesoreve per kulla ndricimi etj. Transport i mbetjeve jo te rrezikshme, transport inertesh, transport dherash, transport material te gërmuara me pare.
Emërtime të tjera Tregtare: 2AF ALBANIA GROUP (ish "2AF COMPANI")
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 02/08/2013
Rrethi: Bulqize
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 114 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Diber, Bulqize, Fshati Vajkal, NR1 Nr. pasurie 2310, Zone Kadastrale 3694, volumi 10, faqe 116

Adresa:
Tirane, Yrshek, Rruga Yrshek, me vendndodhje ZK 3865, numer pasurie 340/42

Faqja Web:
www.2afalbainagroup.com

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 08.06.2022
Kontrate dhurimi kuotash kapitali 21.07.2016
Kontrate dhurimi kuotash date 11.06.2016
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 22.06.2016
Kontrate dhurimi kuotash kapitali 04.08.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenime shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 4 777 266,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 6 363 767,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 2 043 973,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 5 180 755,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 227 294,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 782 133,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 245 070,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 141 547,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:138 864 470,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:162 479 325,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:50 845 011,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:137 796 934,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:37 134 551,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:19 892 012,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 9 707 767,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 809 496,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja