Skip to content

MILLENNIUM INTERNATIONAL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-09-16 13:29:55
JSON

NIPT: L41411035H
Administrator: Anduen Xhillari
Objekti i Veprimtarisë: Bare dhe restorante. Menaxhim te bareve, klube nate dhe restaorante. Shperndarjen e filmave dhe produkteve te tjera kinematografike, duke kryer specifikisht keto aktivitete: shfaqjen, shperndarjen dhe licensimin e filmave shqiptare dhe nderkombetare; ngritjen, marrjen ose dhenien me qira te kinemave dhe ndertesave te tjera te nevojshme dhe te dobishme per te kryer keto aktivitete; drejtimin dhe administrimin e kinemave; licensimin, nenlicensimin, tregtimin e te gjitha te drejtave te pronesise industriale ne lidhje me filmat; aktivitetin e reklames; çdo aktivitet tjeter i cili lidhet ne menyre te drejtperdrejte ose terthorazi me objektin e specifikuar. Sipermarrjes turistike ne fushen e turizmit, nepermjet hapjes se hoteleve, fshatrave turistike, njesive te akomodimit te turisteve, bar-restorante turistike si dhe t’iu ofroje turisteve dhe vizitoreve transport, guide dhe aktivitete argetuese me mjete motorike, lundruese, anije apo varka etj. Shitjes se biletave te transportit ajror, tokesor, detar, aktivitet turistik brenda dhe jashte vendit. Shoqeria do te ushtroje veprimtarine e saj edhe ne import eksport-in e mjeteve apo materialeve qe lidhen me kryerjen e objektit kryesor te saj. Shoqeria do te kryeje veprimtari industriale, tregtare si dhe imobilare, te cilat do te jene te lidhura pergjithesisht me veprimtarine kryesore, por gjithmone dhe ne cdo rast jo si veprimtari paresore por ekskluzivisht plotesuese dhe ne funksion te venies ne jete te objektit te shoqerise dhe ne çdo rast ne perputhje me legjislacionin ne fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: MILLENNIUM INTERNATIONAL
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 11/02/2014
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 7 550 644,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: PROJEKTI I INVESTIMIT PORO VLORE

Sipas Vendimit NR. 10 / 3 , date 05.12.2016, Komiteti i Investimeve Strategjike vendosi mospranimin e kërkesës për perfitim te statusit “Investim/Investitor Strategjik Procedure e Asistuar” per projektin e investimit PORO Vlore, me subjekt aplikues Millenium International NUIS/NIPT: L41411035H.

a) Mospranimi i kërkesës për përfshirjen e projektit investues Poro, Vlorë, në procedurën e asistuar lidhet me verifikimin e kushteve të ardhshme, pasi legjislacioni i ri për zonat e mbrojtura, i cili do të rregullojë funksionimin e sistemit të zonimeve të brendshme për zhvillimin e turizmit, është në proces hartimi.

Sekuestro konservative

I. Sipas urdherit Nr.342/Q Prot., datë 24.07.2015, protokolluar nga QKR me Nr.7542 Prot., date 24.08.2015, lëshuar nga Studio Permbarimore LD.C., u urdherua venia e mases se sekuestros konservative mbi aktivet e subjektit shoqeria “Millenium International” sh.p.k, me NIPT L41411035H. Aktivet e mesiperme do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdherese te dyte nga ana jone.

II. Sipas urdherit Nr.342/8 Prot., datë 28.08.2015, protokolluar nga QKR me Nr.7707 Prot., date 31.08.2015, lëshuar nga Studio Permbarimore L.D.C., u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative mbi aktivet e pales debitore shoqeria “Millenium International” sh.p.k, me NIPT - L41411035H.

III. Sipas urdhrit Nr.3/523 Prot., Dosja Nr.523, datë 15.12.2017, lëshuar nga Shoqëria Permbarimore Gjyqesore Private “ARB” sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat e shoqerise “MILLENNIUM INTERNATIONAL” sh.p.k, me NUIS (NIPT) - L41411035H, me perfaqesues ligjor Jurgen Shehu dhe moskryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar.

IV. Sipas Urdhrit Nr.61523Prot., Nr.523 Dosje, date 16.03.2018, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore “ARB”shpk, protokolluar nga QKB me Nr.3257 Prot., date 21.03.2018 , u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative ne subjektin” MILLENNIUM INTERNATIONAL” sh.p.k, me NUIS (NIPT) - L41411035H, te vendosur me ane te shkreses Nr.3/523 Prot date 15.12.2017.

V. Sipas Urdhërit Nr.8798 Prot., datë 24.11.2020, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqesore Private E.G Bailiff Service sh.p.k., u urdherua vendosja e masës së sekuestros mbi kuotat apo aksionet qe zoteron pala debitore Shoqeria “MILLENNIUM INTERNATIONAL” shpk me NUIS ( NIPT ) – L41411035H me qellim moskryerjen e veprimeve qe kane per qellim tjetersimin e subjektit juridik ose pakesimin e pasurise se tij. Objekti i sekuestros eshte Pagim gjobe ndaj Inspektoriatit Shteteror Shendetesor Tirane.

Marreveshje siguruese

Me date 25.06.2020, u lidh Marreveshja Siguruese Nr. 1685 Rep. Nr. 626/1 Kol., ndermjet barredhenesve Anduen Xhillari, Arbana Xhillari dhe barremarresit Banka Credins sh.a, me objekt krijimin e nje barre siguruese mbi pasurite e luajtshme te barredhenesit, si garanci per shlyerjen e kredise se akorduar nga Banka Credins ne baze te kontrate kredie afatgjate nr. 6522, date 25.06.2020
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Murat Toptani, ish Pallati i Pionereve, prane kinema Millennium 2.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 16.09.2023
Akti i themelimit
Kontrate shitblerje kuotash kapitali date 09.08.2017
Urdher per venien e sekuestros konservative date 15.12.2017
Kontrate shitblerje kuotash kapitali date 25.09.2018
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 16.09.2023
Kontrate shitblerje kuotash kapitali date 31.10.2019
Marreveshje siguruese date 25.06.2020
Urdher per venien e sekuestros konservative date 24.11.2020
VENDIM NR.10/3, DATË 05.12. 2016 PËR MOSPRANIM TË KËRKESËS PËR PËRFITIM TË STATUSIT “INVESTIM/INVESTITOR STRATEGJIK PROCEDURË E ASISTUAR” PËR PROJEKTIN E INVESTIMIT PORO VLORË
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra financiare 2018
Pasqyra financiare 2019
Pasqyra financiare 2020
Pasqyra financiare 2021
Pasqyra financiare 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 675 742,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 803 068,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 3 100 126,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 2 949 218,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 560 513,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 228 635,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:50 569 456,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:90 130 727,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:177 803 964,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:141 999 120,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:113 308 769,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 27 258 449,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A. Lala