Skip to content

ALBANIA ENGINEERING CONSTRUCTION (shoqeria e perthithur "A2 Engineering")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-28 07:39:53
JSON

NIPT: L42021006L
Administrator: Aurel Nezhaj
Objekti i Veprimtarisë: Tregti, import - eksport, me shumice e pakice te pajisjeve elektronike, elektro-shtepiake, te ngrohjes, ventilimit dhe kondicionimit te klimes, impiante te brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV, si dhe servisin e tyre, servis kompjuterash dhe pajisje telekomi, pajisje hidrosanitare, bar - bufe- restorant - hoteleri, mallra industriale, konfeksione, materiale ndertimi. Tregti me shumice dhe pakice i pajisjeve dhe sistemeve per mbrojtjen nga zjarri dhe sistemeve te tjera sigurimi dhe detektimi. Punime germimi ne toke. germimet, sistemimet dhe ndryshimet ne volum te tokes. Ndertime civile e industrial si dhe shit-blerja e tyre. Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile e industriale, veshje fasadash. Rruge autostrada, ura, mbikalime. Hekurudha, linja tranvai, metro, hekurudhe me kavo dhe pista aeroportuale. Punime nentokesore, perfshire galerite natyrore, shpime, kalime nentokesore, tunele. Diga dhe tunele hidroteknike. Ujesjellesa, gazsjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi e vaditje. Ndertime detare dhe punime thellimi ne uje. Punime mbrojtje lumore sistemime hidraulike dhe bonifikime. Ndertimi i impianteve per prodhimin e energjise elektrike. Ndertime, mirembajtje, ose ristrukturime me nderhyrje te sakta ose qe jane te nevojshem per prodhimin e energjise elektrike, te kompletuar me punimet e muratures, plotesuese ose ndihmese, te vecanta ose te rrjetit, perfshire edhe te gjithe impiantet mekanik, elektromekanik, elektrik, telefonik, elektronik, te nevojshem per funksionim, sigurim dhe asistence. Perfshin hidrocentralet dhe termocentralet. Ndertime per nenstacione, gabinat e transformacionit linjat e TVN dhe tensionit te mesem dhe shperndarjen e energjise elektrike. Punime te inxhinjerise mjedisore. Punime per prishjen e ndertimeve, impiante teknologjike, termike dhe te kondicionimit. Montimi dhe mirembajtje, ose ristrukturimi i nje sistemi te plote, sido qe te jete shkalla e rendesise se tyre, te ngrohjes, ventilimit dhe kondicionimit te klimes, te impianteve pneumatik, te kompletuar me punimet murature, plotesuese ose ndihmese, per te realizuar bashkimet ose nderhyrjet qe i perkasin kategorive te pergjithshme qe jane realizuar ose jane ne proces realizimi. Projektim dhe zbatim i sistemeve per mbrojtjen nga zjarri dhe sistemeve te tjera sigurimi dhe detektimi. Impiante te brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV, Montimi, mirembajtja dhe ristrukturimi i linjave elektrike, telefonike, radiotelefoni e TV si edhe te linjave te trasmetimit te ngjashme me to e kompletuar me cdo punime te lidhur me muraturen, plotesuese ose ndihmese, per tu realizuar, te ndara nga zbatimi i sistemeve te tjere qe jane realizuar ose jane duke u realizuar ne punimet e pergjitheshme. Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirembajtja e tyre. Montimi, mirembajtje ose ristrukturim i impianteve hidrosanitare te kuzhines, lavanterise te gazit dhe kundra zjarrit, sado qe te jete shkalla e rendesise se veprave, e kompletuar me punimet e muratures plotesuese ose ndihmese, qe jane realizuar ose jane duke u realizuar ne punimet e pergjitheshme. Impiante ngritese dhe transportues (ashensore, shkalle levizese, transportues). Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese. Impiante te sinjalistikes ndricuese te trafikut. Sinjalistika rrugore jo ndricuese. Barriera dhe mbrojtje rrugore. Ndertime parafabrikat me beton te armuar, struktura metalike dhe druri. Punime strukturore special. Shtresa dhe mbistruktura speciale. Punime ne shina dhe traversa. Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni. Pastrimi i ujrave detar, liqenore dhe lumore. Ndertimi i impianteve.te ujit te pishem dhe pastrimit te tij. Punime topogjeodezike. Sistemi i mbojtjes nga zhurmat ne infrastructure. Shpime gjeologo-inxhinierike, puse e shpime per uje. Shoqeria munde te bashkepunbje edhe me shoqeri te tjera me objekt te njejte ose te ndryshem nga i saj. Shoqeria ka te drejte te shtoje objektin e veprimtarise se saj, ne cdo kohe sipas ligjeve ne fuqi. Dhënie e mjeteve dhe automjeteve me qera.
Emërtime të tjera Tregtare: CLIMA LINE
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18/08/2014
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 4 300 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: “A2 Engineering”, nje shoqeri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar me date 30/04/2021 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M11706015V, me adrese ne Tirane Kashar Rruga, Gjergj Kastrioti Skenderbeu, Nr.3, H.3, dhe me administrator Aurel Nezhaj. Subjekti rezulton i çregjistruar nga QKB. “Albania Engineering Construction” zotëronte 100% të kapitalit të shoqërisë. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 27.03.2024)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Bashkimi me Përthithje

I. Me datë 16.09.2022, u hartua dhe miratua Projekt Marrëveshja e Bashimit të Shoqërive nëpërmjet Përthithjes, "Albania Engineering Construction" shpk (shoqëria përthithëse) dhe "A2 Engineering" shpk (shoqëria e përthithur), në kuadrin e riorganizimit të aktivitetit tregtar, përfshirë aktivitetin financiar të shoqërisë përthithëse "Albania Engineering Construction" shpk.

II. Me datë 18.11.2022, u depozituan aktet e miratimit të Bashkimit me Përthithje midis shoqërisë "Albania Engineering Construction" shpk (shoqëria përthithëse) dhe "A2 Engineering" shpk (shoqëria e përthithur). Pas bashkimit shoqëria e përthithur "A2 Engineering" shpk do të transferojë tërësinë e aktivit dhe pasivit, të drejtat dhe detyrimet me palët e treta dhe punëmarrësit në favor të shoqërisë përthithëse "Albania Engineering Construction" shpk. Kapitali i shoqërisë përthithëse mbetet i njëjtë pas bashkimit. Shoqëria e përthithur do të pushojë së ekzistuari duke u çregjistruar nga QKB.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Rruga Kastriotet 25, Terminal Center, Nr. Pasurie 66/51 - N3, Zona Kadastrale 2679, Volumi 29, Faqe 196

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 27.03.2024
Akt themelimi i Shoqerise
Vendim i Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 10.01.2016
Vendim i Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 25.09.2017
Vendim i Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 03.08.2019
Vendimet e Asamblesë së Ortakut të Vetëm të Shoqërive "Albania Engineering Construction" shpk dhe "A2 Engineering" shpk për Bashkimini nëpërmjet Përthithjes datë 16.09.2022
Projekt Marrëveshje e Bashkimit nëpërmjet Përthithjes të Shoqërive "Albania Engineering Construction" shpk dhe "A2 Engineering" shpk datë 16.09.2022
Raport Bashkimi me Përthithje i Shoqërive "Albania Engineering Construction" shpk dhe "A2 Engineering" shpk datë 16.09.2022
Kontratë Shitje Kuotash Kapitali datë 14.12.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -9 398 724,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 1 065 678,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 536 533,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 221 914,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 704 465,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 305 075,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 786 814,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 518 191,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 699 047,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:88 400 952,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:16 271 807,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:13 532 131,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:18 016 414,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:18 577 403,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:22 057 456,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:21 388 588,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:12 522 316,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 3 306 501,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : P. Nikolli