Skip to content

Alitalia-Societa Aerea Italiana s.p.a

JSON

NIPT: L44817202A
Administrator: Domenico Bianco
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria ka për objekt kryesor ushtrimin, në mënyrë të drejtpërdrejte dhe/ose nëpërmjet shoqërive që kontrollon dhe/ose enteve dhe/ose konsorciumeve, e veprimtarive të lidhura me linjat dhe lidhet ajrore për transportin e personave dhe sendeve në Itali, mes Italisë dhe vendeve të huaja, si dhe në vende të huaja. Për realizimin e objektit të saj, shoqëria mund të ushtroje, drejtpërdrejte ose nëpërmjet të tretëve, në Itali ose në vende të huaja, çdo lloj veprimtarie të natyrës industrial, tregtare, financiare, bankare, të pasurive të luajtshme ose të paluajtshme të nevojshme ose të dobishme, gjithsesi të lidhur me objektin e shoqërisë; shoqëria mund të marre pjesë gjithashtu në shoqëri të tjera, veprimtaria industrial, tregtare dhe/ose financiare, e të cilave, është analoge, e ngjashme, ose gjithsesi e lidhur me objektin e saj. Në veçanti, në lidhje me objektin kryesor, shoqëria mund të ushtroje veprimtaritë e mëposhtme: blerje dhe shitje pjesëmarrjesh; Koordinim teknik, administrativ dhe financiar të shoqërive ku është pjesëmarrëse dhe financimin e tyre; ndërmjetësim, këshillim dhe asistencë në fushën financiare dhe në strategjitë industriale, si dhe në transaksionet e blerjes dhe shitjes të pjesëmarrjeve në kapital; blerje, shitje, shkëmbim dhe administrim, për llogari të saj, të titujve publike dhe private; Përjashtohet shprehimisht nga të gjitha sa me sipër, ushtrimi kundrejt publikut i veprimtarive të blerjes dhe administrimit të pjesëmarrjeve, të dhënies së çdo lloj forme financimi, të ofrimit të Shërbimeve të pagesave dhe të këmbimeve valutore, si dhe të veprimtarive depozitarë, të mbledhjes së kursimeve nga publiku dhe të çdo lloj veprimtarie për të cilën ligji parashikon rezerva të posaçme. Shoqëria mund gjithashtu të kryejë, drejtpërdrejte ose nëpërmjet të tretëve, në Itali dhe në vende të huaja, veprimtari riparimi dhe mirëmbajtje të avionëve, qiradhënie dhe asistencë ndaj të tretëve, "Ground Handling", si dhe veprimtari aero-didaktike, shërbime dhe punime lidhur me avionët në përgjithësi, pa asnjë përjashtim. për realizimin e objektit të saj, shoqëria mund të mbledhë financime nga ortakët, në përputhje me kufizimet e parashikuara nga legjislacioni në fuqi në ketë fushë.
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 24.09.2014
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron:
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: Alitalia-Societa Aerea Italiana
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
RINAS Aeroporti Nderkombetar i Tiranës, Nene Tereza, Kati 1, Zyra 157

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -221 433 885,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 393 442 805,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015