Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit:
Rezultate gjithsej: 31308

"VIOLA DOG & CAT"

L61305031N
(Import - eksport, shpërndarja dhe tregtimi me shumicë e pakicë i të gjithë artikujve, mallrave dhe lëndëve të para të të gjitha llojeve që nuk ndalohen nga legjisLaçioni shqiptar dhe ai ndërkombët)

Tiranë ALL

HAMG TRANS

L61305512O
(Transport të udhëtarëve e mallrave brenda dhe jashtë vendit për vete dhe për të tretë. Agjenci transporti udhëtarësh e mallrash. Shoqëri spedicionere, shërbime spedicionere dhe transporti mallrash t)

Durrës ALL

ATLAS SOLUTIONS

L61305024H
(Shërbime telemarketingu. Ofrimin e të gjitha shërbimeve që lidhen me call center dhe kontakt center duke përfshirë edhe përpunimin e të dhënave të shoqërive të tjera dhe/ose enteve publike, ndërmje)

Tiranë ALL

GASHI - AL

L62505802K
(Tregtim të artikujve të ndryshëm industrial, ushqimorë, veshmbathje, tekstil etj. Import-Eksport. Shitje automjetësh.)

Tiranë ALL

BALKAN DRILL & CONSTRUCTION

L61305011A
(Konsulencë dhe shërbime në fushën e Sondazheve (Sondimit) dhe injeksioneve si dhe hapjen e degëve apo qendrave për shërbime të tilla, brenda dhe jashtë vendit. Konsulencë dhe shërbime në fushën e N)

Tiranë ALL

Eikon

L61305006J
(Import - Export, tregtim me pakicë dhe shumicë të mallrave ushqimorë të ndryshme, bujqësorë e blegtorale, produkteve dhe nënprodukteve ushqimore, si dhe çdo lloj prodhimi, përpunim, ambalazhim detergj)

Tiranë ALL

ROGJER - AL

L66305901K
(Zhvillim aktiviteti minerar, shfrytëzim sipërfaqësor e nëntokësorë, import - eksport, tregtim etj. Punime dhe tregtim mermeri, pajisje, makineri dhe aksesorë të llojeve të ndryshme. Import-Eksport mall)

Kukës ALL

ALB UNIVERSAL 95

L66305502R
(Agrokultur, frutikulturë, peshkim. Transport për mallra dhe pasagjere, transport për të tretë. Tregti me pakicë të produkteve ushqimore. Agjenci për linje transporti udhëtarësh me autobus. Hoteleri tu)

Vlorë ALL

HIDRO TERMO

L67505801M
(Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj në fushën e: Prodhimit hidrik, si dhe prodhime alternative të energjisë elektrike. Prodhim, Riparim, Mirëmbajtje të Turbinave të Hidrocentraleve, si edhe mir)

Fier ALL

TINA PACK

L68706202U
(Import, blerje të lëndëve të para bimë aromatike, erëza fruta të thata, artikuj kancelari, metrazhe, përpunime, ambalazhime, elektroshtëpiake, pajisje të domosdoshme mekanike që kërkohen për përpu)

Gjirokastër ALL

PRODUKT PROTECT AGRICOLE

L63706405A
(Import dhe tregtim me shumicë e pakicë të imputeve bujqësore, etj.)

Fier ALL

TERMINALI - Kuçovë

L67506103O
(Transport udhëtarësh brenda dhe jashtë vendit. Transport dhe magazinim mallrash, mjetësh etj. Shërbime transporti, spedicioni brenda dhe jashtë vendit. Parking. Dhënie e mjeteve dhe automjeteve me qira. )

Berat ALL

SHAHU COMPANY 2016

L61306551Q
(Zbatimi i punimeve të ndërtimit, gërmime dheu, prodhim materiale inerte, gurë, prodhim elemente betoni, ndërtime civile, industriale, turistike, bujqësore, ndërtime rrugë, ura, vepra arti, ujësjellës,)

Durrës ALL

GESI 05 GROUP

L61306065C
(Import mallra të ndryshme dhe lëndë të para. Shërbime në konsulenca teknike Inxhinierie, Topografike. Shitje materiale ndërtimi. Shitje materiale elektrike dhe Hidrosanitare. Zbatim i punimeve dhe ndërt)

Tiranë ALL

DEMLEKA

L61306534D
(Import eksport, tregti me pakicë të materialeve të ndërtimit si pllaka, kolle, pajisje hidrosanitare dhe aksesorët e tyre etj. Transport mallrash për vete dhe për të tretë dhe me qira.)

Durrës ALL

IBERIA INVEST

L61306059E
(1-Investime, projekte, import, eksport, shitje me pakicë të artikujve të ndryshëm industriale, ushqimorë, bujqësore e blegtorale, transport mallrash. 2-Transport urban, interurban, detar, ajror, ndërtime)

Tiranë ALL

Zyra e Permbarimit Privat ''ASTREA'' ( ish "Shërbimi Përmbarimor "ASTREA"")

L61306025U
(Ekzekutimin e detyrueshëm të titujve ekzekutiv si më poshtë: Vendime civile që kanë marrë formë të prerë,që përmbajnë nje detyrim , vendimet e dhena prej tyre per sigurimin e padise, si dhe per )

Tiranë ALL

MCS

L61306010T
(Inspektor Detar (Topografi e ngarkesave detare).)

Tiranë ALL

MEDIAL ( ish "a-derma" )

L61306009P
(Tregtim me shumicë dhe pakicë të lëndëve të para dhe produkteve farmaceutike në farmaci dhe spitale private e shtetërore. Tregti me shumicë e pakicë, import-eksport të medikamenteve dhe të aksesorë)

Tiranë ALL

INTER NATIONAL TELECOMMUNICATION

L61306004V
(Operimi në sektorin e telekomunikacionit duke kryer çdo lloj veprimtarie nëpërmjet telefonit për llogari të vet apo të tretëve.)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni