Skip to content

SERVICE FACTORY

JSON

NIPT: L61315020C
Administrator: Renalto Murati
Objekti i Veprimtarisë: Zhvillimi, projektimi, inxhinierizimi, implementimi/zbatimi dhe tregtimi i sistemeve informatike dhe të aplikacioneve (programeve) të software-ve(kompjuterëve), duke përfshirë' këtu dhe parapërgatitjen e dokumentacionit përkatës teknik në njësi (materiale) optike, magnetike dhe letër për kompjuterë (përpunues elektronik), sistemet e automatizuara të informacionit dhe sistemet e telekomunikacionit; ofrimi i shërbimeve të përpunimit, përmirësimit dhe normalizimit të qendrave të të dhënave duke përfshirë këtu dhe qendrat e të dhënave të taksave komunale/lokale. menaxhimi i sistemeve të informacionit në outsourcing(përdorim burimesh të jashtme) për llogari të të tretëve, dhënia me qira e programeve operative apo sesioneve të punës së programeve informatike; realizimi, përgatitja, menaxhimi, zhvillimi dhe mirëmbajtja e Sistemeve Informatike territoriale (gjeografike), gjithashtu dhe Sistemeve Informatike Tatimore për përvetesimin, përpunimin dhe shpërndarjen e të gjithë informacioneve në lidhje me tërritorin komunal dhe, veçanërisht, me tëre pasurinë e patundshme që ndodhet në këte territor (për menaxhimin, për shembull të informacionit topografik, anagrafik, mjedisor, administrativ, tatimor, të censusit/ regjistrimit, etj. ); ofrimi i shërbimeve të asistencës, trajnimit, mirëmbajtjes, projektimit dhe konsulencës në fushën e informatikës, telematikes (kompjuterike), sistemeve të informacionit (informimit) dhe të qendrave të të dhënave 2 dhe në fushën e organizimit të ndërmarrjeve publike dhe private; furnizimi, lidhshmëria(lidhja) dhe shërbimet me vlere të shtuar në rrjetet kompjuterike në përgjithësi dhe në veçanti interneti; menaxhimi i qendrave telefonike dhe/ose kompjuterike dhe dhënia e asistencës përkatëse; AKTIVItete shërbimI NDAJ të tretëVE. organizim në Shqipëri, Itali dhe jashtë vendit i konferencave, kurseve të përditesimit dhe trajnimit, duke përfshirë trajnimin e vazhdueshëm në fushën, ligjore, teknike dhe fiskale, gjithashtu kurse trajnimi në përputhje me ligjet në fuqi të vendeve ku do të ushtrohet aktiviteti, takime dhe seminare studimi, qofte për llogari të vet qofte për llogari të të tretëve, edhe me mënyra telematike(kompjuterike) dhe/ose në distance; menaxhimi i aktiviteteve të hedhjes së të dhënave (DATA ENTRY); realizimi, organizimi, gjithashtu dhe shitja e shërbimeve dhe aktiviteteve plotësuese, të ngjashme dhe që lidhen me ushtrimin e aktivitetit të organizimit të konferencave, mbledhjeve dhe ekspozitave/ panaireve të çfarëdo lloji dhe natyre, duke përfshirë këtu aktivitetet zbavitese dhe argëtuese., realizimi për llogari të vetën ose me koncesion i strukturave që kanë për qëllim zhvillimin e konferencave dhe panaireve dhe koordinimi përkatës menaxherial; realizimi i shërbimeve të konsulencës (këshillimit) menaxheriale, drejtuar nivelit menaxherial të administratës dhe ndërmarrjeve publike furnizimi dhe dhënia me koncesion (pa u kufizuar: në dhënien me qira, huapërdorimin dhe të tjera) e projekteve, sistemeve dhe produkteve, duke përfshirë këtu konsulencën dhe asistencën teknike profesionale të: impianteve teknologjike dhe të veçanta si: antena, impiante elektrike dhe elektronike, telefonike, radiotelefonike, televizive dhe të ngjashme.
Emërtime të tjera Tregtare: SERVICE FACTORY
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 16.12.2015
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njësia Bashkiake nr.2, Rruga "Murat Topatani", pallati QB Eurocol, Kati 1

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare