Skip to content

PHARMA PLUS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2022-01-08 15:25:34
JSON

NIPT: L61424012N
Administrator: Bledar Nushi
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport, tregtim me shumice dhe pakice në sektorin privat dhe atë publik, marketim, grumbullim, shpërndarje, përpunim të medikamenteve, materialeve, bimëve, lendeve të para, artikujve gjysme të përpunuar, aparaturave, pajisjeve laboratorike, produkteve të tjera farmaceutike me dhe pa recete mjekësore, si dhe të gjitha llojeve të tjera të produkteve mjekësore, përgatesave dhe formulimeve të tjera për qëllime mjekësore, substancave dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqimeve për fëmijë dhe të gjitha llojeve të aparateve dhe instrumentave mjekësore etj; Prodhim, ambalazhim, paketim, medikamente dhe materiale mjekësore; Ofrim shërbimesh marketingu në promocion, distribucion, ceshtjet e regjistrimit, farmakovogjilence etj. Ofrim shërbimesh dhe njerëzish të kualifikuar për të tretet në fushën e marketingut farmaceutik; Kryerje e studimeve të posaçme të marketingut dhe të kërkimit të tregut në fushën farmaceutike dhe shëndetësore për të tretet sipas kërkesave të posaçme Kërkime dhe botime shkencore, mjekësore nëpërmjet revistave, artikujve, broshurave, librave dhe CDve. Kurse informuese, edukuese dhe kualifikuese për mjeke dhe infermiere. Organizim seminaresh dhe kongresesh 2 shkencore. Hapje e klinikave dhe laboratorëve mjekësore; Kryerjen e të gjitha analizave, si kimike, biokimike, toksikologjike, hormonale, aerologjike, hematologjike, mikrobiologjike, anatomopatologjike, kancerologjike etj. Pjesëmarrje në simpoziume dhe aktivitete ndërkombëtare, për qëllimin e aktivitetit të shoqërisë si dhe në tendera, brenda dhe jashtë shtetit. Shërbime në Urologji, Nekrologji, Lithotripsi, Kirurgji, ORL, Okulistike, Neurologji, Ortopedi, Pediatri, Gjinekologji, Gastro intestinale, Pneumologji, Kirurgji Plastike e Kozmetike, Fizioterapi, Rehabilitim, Spirometer, Gazi metër, Bronko Skopi, Studimi i gjumit, etj. Kooperimin dhe bashkëpunimin me Shoqëri Tregtare vendase apo të huaj, me qellim ushtrimi dhe zgjerimi të aktivitetit të Shoqërisë sipas objektit dhe qëllimeve të veprimtarisë për të çilen ajo krijohet; Për kryerjen e aktiviteteve të mësipërme, për të cilin do të nevojitet leje përkatëse, shoqëria është e detyruar të pajiset paraprakisht me ketë leje nga organi kompetent. Përveç veprimtarive të parashikuara me lart, për të realizuar objektin e qëllimet e saj, në veprimtarinë sipërmarrëse të shoqërisë do të hyje çdo lloj veprimtarie dhe aktiviteti tjetër industrial, tregtar, financiar, shërbimi qiradhënës apo dorëzanës që i vlerëson të dobishëm apo të nevojshëm për arritjen e qëllimeve të saj dhe që janë të lejuar nga legjislacioni shqiptar.
Emërtime të tjera Tregtare: PHARMA PLUS
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 23/02/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.7.B - Tregtimi me shumicë i barnave
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar MEZEZ Mezez, Rruga Pavaresia, Ndertesa nr 1, Kati i Pare, Zyra 170 dhe Magazine

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 08.01.2022
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash date 05.04.2017
Kontrate dhurimi kuotash date 24.04.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyra finaniare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 818 434,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -5 882 955,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 4 482 800,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 2 007 328,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 3 129 690,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:91 829 270,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:31 221 278,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:304 473 499,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:52 825 287,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:21 241 269,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala