Skip to content

DEGA RENCO SPA ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-10-25 14:53:13
JSON

NIPT: L61424037V
Administrator: Valerio Mario Capozzella
Objekti i Veprimtarisë: - Përgatitja e projekteve të vlerës maksimale dhe ekzekutiv, planet e investimeve, financiare, ekonomike, etj,. - Të hartojë specifikimet e tenderit; - Studimi, projektimin, ndërtimin, zbatimin dhe shpërndarjen e inxhinierisë komplekse impianti, industriale, objekteve industriale, rezidenciale, komerciale, turistike, social, etj, e punëve me interes publik, se çdo gjë që mund të jetë objekt i aplikimit në , planifikimi industriale dhe civile urban, arkitekturës dhe inxhinierisë; - Sjellja, menaxhimin dhe mirëmbajtjen e drejtpërdrejtë ose nën mbikëqyrje të saj dhe ndihmë për platformave të naftës, gazit, ujit, industriale dhe civilëve në përgjithësi; - Menaxhimi i plotë i rrjeteve të shpërndarjes së gazit për çdo përdorim, duke përfshirë komercializimin dhe shitjen e vetë gazrave; - Këshillimi, mbikëqyrja dhe menaxhimi për të gjitha punët ose ndërtimit të përmendura më lart; - Ofrimi i shërbimeve të cilat, në çdo formë potra 'të nevojshme për të përfunduar punimet e listuara më sipër; - Kryerja e një hulumtimi social-ekonomike dhe të tregut të nevojshme për realizimin e iniciativave dhe punimeve në kuadër të qëllimeve sociale; - Zhvillimi i studimeve të plotë të fizibilitetit; - Promovimi marrëveshje me institucione, institucionet italiane dhe të huaja, kushtetutat e kompanive, ndërmarrjeve, konsorciumet; - Run, gjithashtu kontraktori si të përgjithshme, dhe të angazhohen punimet nën drejtimin e saj përmbarimi; - Të marrë me qira ose të japë përfaqësime në lidhje me aktivitete të ngjashme dhe të ngjashme me ato të parashikuara në këtë nen; - Dhënia e garancive dhe hipotekve qe është në interesin e saj që në favor të tretë, të marrë në hipotekat aktive dhe pasive; - Kryerja e transportit për palët e treta; - Ushtrimi në rrugë nuk prevalente, dhe në çdo rast në lidhje me diellin e tij kompanitë e grupit, aktiviteti i dhënies së kredive në çdo formë, duke marrë pronat me qëllim të investimit të qëndrueshme dhe jo vendosjen, tregtare të këmbimit valutor shërbimet e grumbullimit, pagesës dhe transferimin e fondeve, koordinimin teknik dhe administrativ të kompanive të grupit. Kompania gjithashtu, në lidhje më absolute të kërkesave të përcaktuara në bankare dhe financiare çështjet sipas legjislacionit të veçantë, potra: - Garanci për hua, garancitë dhe çdo garanci të tjera të siguruara dhe të pasigurta, edhe për detyrimet e palëve të treta, si dhe të supozojmë ishte drejtpërdrejt që në mënyrë indirekte, interessenze dhe pjesëmarrjet në shoqëri të tjera ose industriale, tregtare ose të shërbimit me objekt analoge, ose ndryshe funksionalisht lidhur me në mënyrë efektive vetë të ndërmarrë ndonjë veprime industriale, komerciale, letrat me vlerë, pasurive të patundshme dhe financiar lidhur me te, etj
Emërtime të tjera Tregtare: DEGA RENCO SPA ALBANIA
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 24/02/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 7 317 000,00
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: RENCO s.p.a eshte nje shoqeri aksionere, e themeluar ne daten 26.10.2000, me numer Indeksi administrativ ekonomik MI-1632656, me adrese ne: San Donato Milanese (MI) Rruga Bruksel, 2/A Kodi 20097 (Sipas Certifikates se Regjistrimit te Dhomes se Tregtise, Industrise, Bujqesise dhe Mjeshterise se Milanos, date 25.01.2016)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: *Kapitali i shoqerise meme eshte 60.000 euro dhe eshte konvertuar ne leke me kursin e kembimit 1 euro=121.95 leke te dates 25.10.2021 sipas Bankes se Shqiperise.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Autostrada Tirane -Durres, Km 2, objekt me numer pasurie 40/32, zona kadastrale 2679

Adresa:
Fier, Topoje, Fier (magazine) me koordinata 40 o,46’25.8” 19o27’41”E

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 25.10.2021
Akti i themelimit te shoqerise meme
Certifikata e Regjistrimit te Dhomes se Tregtise, Industrise, Bujqesise dhe Mjeshterise se Milanos per shoqerine RENCO SPA ITALIA, date 25.01.2016
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 45 699 600,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 31 030 603,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 143 874 523,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -27 724 482,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -10 383 029,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:126 530 988,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:390 240 005,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:851 984 846,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:104 828 514,00
Punuar Nga : A.Lala