Skip to content

G . A . C
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-06-26 12:09:05
JSON

NIPT: L61619031A
Administrator: Klodian Alimadhi
Objekti i Veprimtarisë: Objekt ne fushen e ndertimit, duke perfishire por jo kufizuar ne : Studimin , projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose jopublike te veprave me karakter shfrytezimi dhe/ose administrimi publik dhe/ose privat si: ndertimin e ndertesave publike dhe private, rrugeve, urave, tuneleve, mbikalimeve dhe nenkalimeve, autostradave etj. Studim, projektim, ndertim e zbatim te veprave ndertimore te te gjitha llojeve sipas legjislacionit shqiptar. Studime urbanistike te te gjitha niveleve, planifikim urban, projektim arkitektonik, projektim linjash dhe sistemesh se prodhimit dhe shperndarjes se energjise elektrike, projektim ujesjelles, kanalizime, vepra ujitje,kullimi, projektim topografik . Studime fizibiliteti.Veprimtari ne fushen e transportit te mallrave dhe te udhetareve, lokacione, blerje e tjetersime te pasurive te luajtshme e te paluajtshme. Import, eksport te materialeve dhe pajisjeve te ndryshme elektromekanike te cdo lloji ne funksion te ( digave , hidrocentraleve, nenstacioneve etj) si dhe tregtimin e tyre me shumice dhe pakice brenda dhe jashte vendit, dhenien e asistences teknike per mirembajtjen, riparimin, prodhimin dhe instalimin e pajisjeve dhe te cdo materiali tjeter ndihmes te sistemit dhe rrjetit elektrik. Punime dhe instalime te ndryshme elektrike, mekanike, hidraulike etj. Prodhim, import, eksport, shitblerje tekstilesh, veshjesh, uniformash, veshje pune etj. Import, eksport, shitblereje, riparim, mirembajtje, automjetesh, mjetesh e pajisjesh te te gjitha llojeve. Administrim, furnizim, mirembajtje, ndertesash, parkimi, ambientesh sportive dhe argetimi, parqe, parqe lojrash dhe cdo ambient tjeter, Import- eksport, shitblerje, instalime, riparime, mirembajtje, te pajisjeve kancelarike, pordukte kancelarie, informatike, fotokopje, elektroshtepiake, produkte pastrimi, pajisje pastrimi dhe te gjitha llojet e sherbimeve ne lidhje me keto objekte. Sherbimi i pastrimit dhe dezinfektimit. Pastrimi i deteve, lumenjve, liqeneve dhe grumbullimeve ne to. Importim, eksportim, tregtim, mirembajtje, sherbime, te sistemeve te teknologjise se informacionit per perpunimin e te dhenave te te gjitha llojeve si: hardware, software, networking dhe te gjithe periferikeve te tyre si dhe cdo veprimtari tjeter ndihmese. Prodhim i energjise elektrike nga burimet e rinovueshme. Ndertimi i objekteve hidroteknike, fotovoltaike, etj, te cilat bejne te mundur shfrytezimin e energjise qe gjendet ne natyre dhe qe jane te rinovueshme. Import, eksport , shitja , blerja , transmetimi i energjise elektike nga operatore te ndryshem privat apo shteteror brenda dhe jashte vendit. Cdo aktivitet tjeter qe lidhet ne menyre direkt dhe indirekt dhe qe i sherben permbushjes se aktiviteteve si me lart.Studime, projektime, zbatim punimesh ne fushen e pyjeve, kullotave, mjedisit, bujqesise, social ekonomike, territorit, infrastruktures etj si dhe çdo aktivitet ekonomik per pune, mallra , sherbime qe lejohet me ligj sipas procedurave te prokurimit qe shpallen dhe zhvillohen sipas legjislacionit ne fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: G . A . C
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10.04.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 7 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 07.10.2020, u lidh marrëveshja siguruese, Nr.repertori. 6023, nr.koleksioni 2228, me barrëdhënës Z.Klodian Alimadhi dhe Znj. Hajrie Cinga dhe me barrëmarrës “Banka Credins”, me objekt: krijimi i një barre siguruese në 100% të kuotave dhe të drejtat që lidhen me to që Z. Klodian Alimadhi zotëron në shoqërinë tregtare “G . A . C” me NIPT L61619031A, si dhe mbi kuotat dhe aksionet e reja që mund të zotërojë në të ardhmen në këtë shoqëri.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga "Him Kolli", pallati i ri 2T, kati i parë

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 26.06.2021
Statuti i shoqerise
Kontrate shit-blerje kuotash 10.06.2016
Kontrate shit-blerje kuotash 01.09.2016
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit 18.04.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 14 404 915,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 23 256 969,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 6 719 673,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -1 012 085,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:196 943 456,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:448 882 214,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:111 754 098,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:43 774 075,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala