Skip to content

ECO TIRANA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-09-30 11:16:46
JSON

NIPT: L61908027S
Administrator: Taulant Tusha; Andrea Benati; Diego Testi; Mirco Caliari
Objekti i Veprimtarisë: Manaxhimi i shërbimeve mjedisore, duke përfshirë por pa u kufizuar në: mbledhjen, transportin, ndërmjetësimin dhe tregtimin e mbetjeve dhe të materialeve që rrjedhin prej tyre, duke përfshirë edhe grumbullimin e diferencuar të tyre, si dhe pastrimin e hapësirave publike, ndërtimin dhe manaxhimin, edhe për llogari të palëve të treta, të impianteve përrikuperimin, riciklimin, trajtimin dhe asgjësimin e mbetjeve, rehabilitimin e zonave nga substancat ndotëse, veprimtari të riparimit të automjeteve, elektroauto, llamarinist, gomist, xhenerik dhe motorrist. Gjithashtu, Shoqëria mund të zhvillojë edhe veprimtaritënë vijim: manaxhimi i integruar i burimeve ujore, konkretisht: thithja, ngritja, transporti, trajtimi, shpërndarja dhe shitja e ujit për çfarëdolloj përdorimi dhe në çfarëdolloj forme, mbledhja, trajtimi dhe pastrimi i ujërave të ndotura dhe/ose i ujërave të shiut, ndërtimi dhe menaxhimi i impianteve për trajtimin dhe pastrimin e ujërave shkarkuese; projektimi, realizimi dhe manaxhimi i rezervuarëve artificialë dhe digave; manaxhimi i integruar i burimeve energjetike, konkretisht: prodhimi, transporti, transformimi, shpërndarja, blerja dhe shitja e energjisë elektrike, prodhimi, transporti, përpunimi, shpërndarja, blerja dhe shitja, dispeçerimi dhe depozitimi i gazit, prodhimi, transporti dhe shitja e nxehtësisë për përdorim industrial dhe familjar, instalimi dhe funksionimi i impianteve termiketë ndërtesave me furnizimtë mundshëm të nxehtësisë dhe/ose karburantit, kontrolli i impiantevetermike, realizimi dhe manaxhimi i impianteve kogjeneruese të energjisë/nxehtësisë, realizimi dhe manaxhimi i centraleve termike dhe impianteve të kondicionimit. Shoqëria ka për qëllim, në përputhje me parimet e efektivitetit të kostos, rentabilitetit dhe konfidencialitetit të të dhënave të biznesit, të nxisë konkurrencën, efikasitetin dhe nivelet e përshtatshme të cilësisë në ofrimin e shërbimeve: duke garantuar paanshmërinë në manaxhimin e infrastrukturës themelore për zhvillimin e një tregu energjetik të lirë; duke ndaluar diskriminimet në qasjen ndaj informacioneve tregtare sensitive; duke mos lejuar transferimin e kryqëzuar të burimeve ndërmjet pjesëve të rrjetit. Shoqëria, drejtpërsëdrejti dhe/ose jo, nëpërmjet pjesëmarrjes në shoqëri të çfarëdolloj tipi, ente, konsorciume ose ndërmarrje, vepron në sektorë plotësues ose të tjerë, por që janë gjithësesi të lidhur, e që kanë si qëllim prodhimin e sendeve dhe veprimtarive që synojnë plotësimin e nevojave dhe kërkesave të komunitetit, duke bashkëpunuar me qëllim promovimin e zhvillimit ekonomik dhe civil të qytetarëve, të organizatave të tyre dhe të komuniteteve vendore ku ata bëjnë pjesë. Për këtë qëllim, në mënyrë ilustruese. Shoqëria, drejtpërsëdrejti dhe/ose jo, apo edhe nëpërmjet projektimit dhe ndërtimit, mund të veprojë në shërbimet e që kanë si qëllim rritjen e sasisë dhe cilësisë së infrastrukturave në shërbim të degëzimeve të shumëfishta të jetës ekonomike, sociale dhe private të qytetarëve, dhe në veçanti në sektorët në vijim: rrjetet telematike, rrjetet informatike dhe shërbimet e telekomunikacionit; instalimi dhe vënia në dispozicion e rrjeteve të telekomunikacionit dhe manaxhimi, si për vetë Shoqërinë ashtu edhe për llogari të palëve të treta, të shërbimeve përkatëse; sistemet e ndriçimit publik; semaforët dhe sistemet e sinjalizimit ndriçues; manaxhimi teknik dhe i mirëmbajtjes dhe administrimi i pasurive të paluajtshme publike ose private, të caktuara për përdorim publik, privat, civil, industrial dhe tregtar; ndërtimi dhe manaxhimi i sistemeve teknologjike; këshillimi, asistenca në projektim, realizimi i shërbimeve në fushën energjitike, hidrike dhe mjedisore; shërbime në fushën e mbrojtjes së tokës dhe ujit, edhe nëpërmjet përpunimit, realizimit dhe manaxhimit të projekteve për këtë qëllim; organizimi i aktiviteteve për përhapjen dhe aplikimin e burimeve shkencore, teknologjike, manaxhuese dhe organizative në fushën e veprimtarisë së saj, ose të shoqërive të kontrolluara apo të shoqërive në të cilat zotëron pjesëmarrje; marrja përsipër e koncesioneve të ndërtimit dhe realizimi i veprave publike; transporti i materialeve për llogari të palëve të treta, me qëllim përmbushjen e veprimtarive që janë të lidhura me objektine Shoqërisë, si dhe i mallrave dhe materialeve të mbetura nga proceset prodhuese dhe/ose veprimtaritë industriale, tregtare, artizanale dhe të banimit; mirëmbajtja e zakonshme dhe të jashtëzakonshme e rrugëve dhe shesheve, e sinjalizimit horizontal dhe e rrjeteve të ujërave të bardha; projektimi, realizimi dhe manaxhimi i kopshteve, parqeve me shatërvanë, zonave sportive dhe të orendive urbane; kujdesi për higjienën mjedisore nëpërmjet kryerjes së veprimtarive kundër parazitëve, shërbimeve fitosanitare dhe të higjienës së mjediseve të brendshme.
Emërtime të tjera Tregtare: ECO TIRANA
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 22/06/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 900 000,00
Numri i pjesëve: 3 900
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: AGSM Holding ALBANIA, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 20.04.2016 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L61703017D, me adrese ne Tirane, Njësia bashkiake Nr. 2, Rruga Themistokli Gërmenji, Pallati Pegaso, Kati 7, Zyra Nr. 30, me administrator Renan Berati. Aksionare te shoqerise jane: AGSM VERONA me 75% te aksioneve dhe AMIA VERONA me 25% te aksioneve (Sipas te dhenave te QKB deri me date 06.03.2021)
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: ECO RECYCLING, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 12.07.2017 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L71920025R, me adrese ne Tirane, Njesia Administrativer Nr.2, Rruga "Murat Toptani", Gjergji Center, Kati i 7, me administrator Bajram Sallaku. Ortake te shoqerise jane: Integrated Energy BV SPV me 49% te aksioneve dhe ECO TIRANA me 51% te aksioneve (Sipas te dhenave te QKB deri me date 06.03.2021)
Lloji i pronësisë: Mikse (Private&Publike)
Nr. i administratorëve: 4
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Jonida Halili; Mattia Bau; Roberto Bertolo; Dorjan Shehu; Redi Molla (Kryetar)
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tiranë, Automjet ADMT 85, MT Ravo.
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Fiat Iveco A1A me targë AA215UT.
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Automjet me targë AA 956 PF.
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Mercedes Benz CTGN2 me targë AA724VF.
Tiranë, Automjet me targë AA 332 PI.
Tiranë, Automjet me targë AA 771 PF.
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Iveco A17 me targë AA748VV.
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Automjet ADMT 84, MT Ravo.
Tiranë, Automjet me targë AA841PF.
Tiranë, Tiranë, Tiranë, AP 676, Motor Suzuki.
Tiranë, Tiranë, Tiranë AP 677, Motor Suzuki.
Tiranë, MT SHMIDT, targa AEMT88.
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Antonelli TA2 III me targë AA723VF.
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Automjet AA035PL, APV Iveco.
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Tiranë, Automjet AA920PF, APV Iveco.
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Motokarro tipi AFD4T me targë AX259.
Tiranë, Tiranë, Tiranë, APV FIAT IVECO, targa AA072ST.
Tiranë, Tiranë, Tiranë, APV VOLVO FS74X2, targa AA074ST.
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Automjet me targë AA 991 PF Tiranë, Tiranë, Tiranë, Automjet me targë AA 931 PF.
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Motokarro tipi Piaggo me targë AX 258.
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Automjet me targë AA 874 PF.
Tiranë, Tiranë, Tiranë, APV Mercedes Benz, targa AA073ST.
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Automjet AA036PL, APV Iveco.
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Njesia Administrative nr.5, Rruga Brigada 8, (Vaso Pasha), Ndertesa nr.2;
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
VII.3.B.1 - Autoriparimi i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Don Bosko; ish Parku Autobuzave.

Adresa:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 9, Rruga Don Bosko, Parku i Transportit.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti historik i regjistrit tregtar 30.09.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Ndryshimi i administratorëve dhe anëtarëve
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra Financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 64 503 853,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 35 014 245,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 53 584 079,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 23 915 211,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -1 894 701,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:370 483 101,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:362 215 734,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:371 384 424,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:335 860 169,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:11 457 746,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.B