Skip to content

LION CONSTRUCTION
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-03-21 13:51:58
JSON

NIPT: L62309009J
Administrator: Perla Koçiasi
Objekti i Veprimtarisë: Investime në fushën e pasurive të paluajtshme dhe ndërtimit. Shitjen, blerjen, dhënien marrjen me qira të pasurive të paluajtshme. Ofrimi i shërbimeve të konsulencës në fushën e biznesit, menaxhimit, pasurive të paluajtshme. Importeksport të mallrave të ndryshme, industriale, materiale ndërtimi dhe hidrosanitare, makineri të çdo lloji, si dhe shitjen-blerjen e tyre me shumicë e pakicë brenda dhe jashtë Shqipërisë. Çdo veprimtari tjetër që do të konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme për realizimin e qëllimit të shoqërisë dhe që nuk bie ndesh me legjisLaçionin shqiptar në fuqi. Projektimi dhe ndertimi i objekteve civile dhe industriale dhe menaxhimi i zbatimit te projekteve te kesaj natyre per vete dhe per te trete. Shitja e objekteve/njesive te ndertuara si investitor dhe ose subjekt ndertues dhe/ose dhenia e tyre me qira. Ushtrimi i veprimtarise ne fushen e administrimit te ndertesave dhe te bashkepronesise se ndertesave te banimit, te truallit dhe mjediseve ndihmese qe jane ne bashkepronsi te detyrueshme, ne perputhje me percaktimet e ligjit nr. 10112, date 09.04.2009 "Per administrimin e bashkepronesise ne ndertesat e banimit. Administrim parkimi me pagese, mbledhje e tarifave perkatese nga perdoruesit. Çdo veprimtari tjeter qe lidhet me administrimin, organizimin dhe funksionimin e parkimeve.
Emërtime të tjera Tregtare: LION CONSTRUCTION
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 07/11/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 17 226 980,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 25.06.2020, u lidh Kontrata e Pengut me Nr.2484 Rep. Nr.1233/2 Kol, midis Shoqërisë bankare “Banka e Tiranës” SH.A (Pengmarres /Kredidhenes) dhe Bardhjus Bushaj (Penglënësi) me objekt lënien peng kuotat e tij që zotëron në shoqërinë “LION CONSTRUCTION” SHPK me Nuis (Nipt) L62309009J në favor “Banka e Tiranës” SH.A.

Me date 07.04.2020, me ane te Vendimit te Keshillit te Ministrave Nr. 281, u miratua dhenia e miratimit për lidhjen e kontratës për kalimin e pronës shtetërore në pronë private, ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, si shitës, dhe shoqërisë “LION CONSTRUCTION”, sh.p.k., si blerës, për pasuritë shtetërore nr.6/76, me sipërfaqe 205 m2, dhe nr.6/187, me sipërfaqe 85 m2, në funksion të planeve të përgjithshme vendore.

Me date 02.12.2021, me ane te Marrëveshjes Siguruese Nr.6345 Rep. Nr.3618 Kol., e lidhur midis Banka OTP ALBANIA (Barrëmarres) dhe z.Bardhjus Bushaj (Barrëdhënës) me objekt vendosje barre sigururese mbi çdo të drejte, titull dhe interes mbi kuotat që përfaqësojnë 50% të kapitalit, që z. Bardhjus Bushaj zotëron në shoqërinë tregtare “LION CONSTRUCTION” SHPK me Nuis (NIPT) L62309009J, si garanci për shlyerjen e detyrimeve.

Me date 02.12.2021, u lidh Marrëveshja Siguruese Nr.6344 Rep. Nr.3617 Kol., e lidhur midis Banka OTP ALBANIA (Barrëmarres) dhe z.Erion Gina (Barrëdhënës) me objekt vendosje barre sigururese mbi çdo të drejte, titull dhe interes mbi kuotat që përfaqësojnë 50% të kapitalit, që z. Erion Gina zotëron në shoqërinë tregtare “LION CONSTRUCTION” SHPK me Nuis (NIPT) L62309009J, si garanci për shlyerjen e detyrimeve.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rr. "Elbasanit", Godina "Lion Resdince", Kati 0

Adresa:
Tirane, Rruga e Elbasanit, Godine Polifunksionale LION RESIDENCE 5-6-7-8-9-10-11-12- 13-14 kate me 3 kate nentoke

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 21.03.2022
Statuti i shoqerise
Kontrate shitje kuotash kapitali 13.05.2020
Kontrate shitje kuotash kapitali 02.06.2020
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 11.03.2019
VENDIM Nr.281, datë 7.4.2020 PËR DHËNIEN E MIRATIMIT PËR LIDHJEN E KONTRATËS PËR KALIMIN E PRONËS SHTETËRORE NË PRONË PRIVATE
VKM Nr. 281 date 07.04.2020, per miratimin për lidhjen e kontratës për kalimin e pronës shtetërore në pronë private, ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, si shitës, dhe shoqërisë “LION CONSTRUCTION”, sh.p.k., si blerës, për pasuritë shtetërore nr.6/76, me sipërfaqe 205 m2, dhe nr.6/187, me sipërfaqe 85 m2, në funksion të planeve të përgjithshme vendore.
Kontrate shit-blerje kuotash date 10.11.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyrat financiare 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -8 646 253,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -3 080 880,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -712 951,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -569 006,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -84 641,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:114 969 558,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:48 272,00
Punuar Nga : A.Lala