Skip to content

KUNORA

JSON

NIPT: L68712001H
Administrator: Ilirjan Përkeqi
Objekti i Veprimtarisë: Në fushën e energjisë: Studim, projektim, prodhim, ndërtim dhe instalim i sistemeve të prodhimit elektrik nga burime të rinovueshme. Menaxhim dhe aktivizim i projekteve financiare të aktiviteteve të sipërpërmendura. Sipërmarrje e ndërtimeve për llogari të të tretëve dhe konkretisht të ndërtimit të hidrocentraleve dhe impianteve të prodhimit të energjisë elektrike duke i ofruar klientëve të saj shërbimin e plotë që nga fazat e para të projektimit, ndërtimit deri në kompletimin e këtyre strukturave me të gjitha pajisjet, makineritë dhe instalimet e nevojshme duke i dorëzuar objektet në gjendje funksionale. Shërbim mirëmbajtje parandaluese, riparuese dhe rinovuese të objekteve të prodhimit të energjisë si dhe të asistencës studimore, teknike apo dhe të trajnimeve të personelit që do të punësohet në pajisjet dhe makineritë specifike të këtyre objekteve të prodhimit të energjisë elektrike të cilat mund të jenë Hidrocentrale, Centrale Eolike, Fotovoltaike etj sipas rastit të projektit. Ndërmarrja e veprave që kanë lidhje me instalimet elektrike dhe mekanike, si dhe çdo lloj instalimi elektrik të rrymave të forta dhe të dobëta. Ofrimi i shërbimeve elektrike, riparime të instalimeve elektrike, mirëmbajtje të tyre. Tregti e çdo lloj materiali elektrik dhe mekanik. Ndërmarrja e veprave të rrjeteve të telekomunikacionit të brendshme dhe të jashtëm, rrjete me fibra optike, rrjete telefonike, struktura kabllore të ndërtesave. Çdo lloj instalimi elektromekanik të ndërtesave si dhe tregtimi i çdo lloj materiali. Prodhim, shitje dhe tregtim i energjisë nga burime të rinovueshme dhe në veçanti të energjisë elektrike nga impiante fotovoltaike, eolike, hidroelektrike dhe/ ose të ngjashme. Në fushën e prodhimit dhe përpunimit: Përpunimi i metalit, tornitura e pjesëve të veçanta mekanike të çdo lloji, punime mekanike të çdo lloji për llogari të vetë edhe të të tretëve, presimi i metaleve si në të ftohte dhe nëpërmjet presfuzionit, tregti me pakicë dhe në shumicë brenda dhe jashtë vendit e mallrave dhe produktesh jo-ushqimorë, dhe në veçanti i mallrave gjysmë-te gatshme dhe atyre mekanike të të gjitha llojeve të prodhuara apo të tregtuara nga vet kompania. Krijimi dhe ndërtimi i ambienteve të përshtatshme për përpunimin e metalit, pjesëve dhe komponentëve industrial. Në fushën ndërtimit: Ndërtime civile, industriale, turistike, bujqësore, ujësjellës, rrugë, ura, mure mbajtëse e pritës, kanalizime, diga, galeri hekurudha, tarracime, pyllëzime, sistemime, restaurime të gjitha llojeve. Pajisja me instalimet përkatëse të çdo lloj ndërtimi si dhe të gjitha llojet e tjera të ndërtimeve sipas licencave përkatëse si dhe të shtesave që bëhen mbi to. Aktivitet të përgjithshëm ndërtimi, konstruksione dhe rikonstruksione, restaurime, ristrukturime, mirëmbajtje parandaluese dhe rinovuese, të ndërtesave dhe objekteve rezidenciale dhe jo rezidenciale, për llogari të vetë dhe të të tretëve. Ndërtimin e veprave infrastrukturore dhe urbanistike, shit-blerje dhe lokalizim të pasurive të paluajtshme. Në fushën e shërbimeve: Kërkim, zhvillim, formim, konsulencë, projektim industrial të zhvilluara nga vet kompania dhe në shërbim të aktivitetit të saj për ndërtimin, riparimin, modifikimin, asistencë, përfaqësim, menaxhim, shitjen e metodologjive teknike, programeve, komponentëve, pajisjeve, sistemeve dhe impianteve në sektorët: elektrik, elektronik, elektromekanik, informatikë, termik, hidraulik, makineri, ndërtime, energji, menaxhim teknologjik, komunikim, rregullim, automatizim, kontroll, telekontroll dhe telekomandim, supervizim. Projektim për llogari të vetë si dhe për ti shërbyer aktivitetit të saj në lidhje me të tretët. Ndërtim, riparim, shitje me shumicë dhe pakicë, shpërndarje, përfaqësim aparaturash elektronike, elektromekanike, elektrike, pajisje dhe makineri telekomunikimi, komponent elektronik matjesh. Zhvillimin e studimeve, kërkimeve, matjeve, testimeve, përpunimin dhe raportimin e të dhënave dhe informacioneve të grumbulluara për llogari të vetë ose të të tretëve lidhur me sektorin e industrisë, energjetikës etj. Organizimin e trajnimeve të ndryshme profesionale si për stafin e vet por dhe për të tretë 3 në lidhje me industrinë dhe aktivitetin e ndërmarrjeve në përgjithësi sipas lejeve dhe licencave të kërkuara sipas rasteve. Në fushën e hidrokarbureve dhe mineraleve: Konsulentë teknike, ndërmjetësimi tregtar, studim tregu, studime legjisLaçioni në lidhje me industrinë e naftës. Shpime për studime të nëntokës dhe për hapje pusesh hidrologjike. Tregtim me pakicë të karburanteve dhe vajrave lubrifikante. Eksport-import i karburanteve dhe nënprodukteve të tyre, hidrokarbureve në përgjithësi. Përpunim dhe rafinim i naftës. Shitje të karburanteve të të gjitha llojeve. blerje, importim, eksportim, transportim, shpërndarje me shumicë të qymyrit, gazit, lubrifikanteve, etj. Ndërtimin dhe administrimin e impianteve, depozitave, etj. Blerje, importim, shitje e naftës dhe vajrave minerale të pa përpunuar, transportimin për llogari të vetë dhe për llogari të të tretëve, depozitimin përzierjen, trajtimin, shitjen, shpërndarjen me shumicë të qymyrit, gazit, lubrifikanteve, produkteve të naftës dhe naftokimike, duke përfshirë këtu edhe bitumet. Blerjen shitjen qiradhënien ndërtimin dhe administrimin e impianteve, depozitave dhe administrimin e ndërtesave dhe pasurive të veta të paluajtshme, etj.
Emërtime të tjera Tregtare: KUNORA
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 30.12.2015
Rrethi: Lezhë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 8
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
RRESHEN Bulevardi kryesor, pallati nr.7, shkalla nr.1, kati 2, apartamenti 2

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare