Skip to content

Technical Building Solutions (TBS)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-06-18 09:20:46
JSON

NIPT: L71808029J
Administrator: Andi Efthimi
Objekti i Veprimtarisë: Kompania do te ushtroje aktivitet tregetar ne perputhje me legjislacionin ne fuqi, duke perfshire por pa u kufizuar ne: blerjen, shitjen (me pakice dhe shumice) te materialeve te ndertimit, ndertimin, germime dheu me punime eventuale murature e beton arme, prishje dhe punime ne toke te germuar, prodhim materiale ndertimi, ndertime civile dhe ekonomike, rrugore; Ndertime hekurudhore, ura dhe vepra arti, detare, hidraulike dhe hidroteknike.;Vepra te vecanta e punime speciale restaurimi, karpentierie, impiante teknologjike e te vecanta; Punime montimi ne impiantet e prodhimit dhe shperndarjes se energjise; Punime sherbimi, topogjeodezike; Tregtim te artikujve te ndryshem me shumice dhe pakice te lejuara nga ligji; Import, eksport; Transport mallrash brenda dhe jashte vendit, si dhe cdo aktivitet tjeter qe nuk ndalohet nga ligji.
Emërtime të tjera Tregtare: Technical Building Solutions (TBS)
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05/06/2017
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 5
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me datë 03.06.2019, me vendim të asamblesë së ortakëve, u miratua pushimi i përkohshëm të aktivitetit nga data 26.06.2019-pa afat. Statusi i shoqërisë ishte "Aktiv" u be "Pezulluar".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Rruga e Kosovarëve, Ndërtesa 35, Hyrja 6, Ap 4/1, Njësia Administrative Nr. 5,1019

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 18.06.2024
Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -1 011 992,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:4 438 000,00
Punuar Nga : P. Nikolli