Skip to content

ZOTO Consulting
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-07-14 08:04:05
JSON

NIPT: L72115013Q
Administrator: Denisa Tollkuçi
Objekti i Veprimtarisë: Konsulence ne fushen e drejtesise dhe ligjit duke perfshire pa u kufizuar ne konsulence juridike, gjeresisht ne fushen e te drejtes tregtare, te drejtes civile, administrative, penale, publike, te punes, financiare dhe bankare, familjares, kontratave dhe detyrimeve dhe te drejtes nderkombetare publike dhe private. Konsulence ligjore ne fushen e taksave, qeverisjes se koorporatave, bashkimit dhe perthithjes se shoqerive tregtare, prokurimeve publike, koncesioneve dhe privatizimeve, pronesise intelektuale dhe te drejtave te autorit, negocim tregtar dhe kontrata si dhe konsulence ne te gjithe fushat e tjera te se drejtes ne pergjithesi.Sherbime avokatie dhe perfaqesimi ne gjykata te te gjitha shkalleve si dhe ne gjykatat e arbitrazhit ne Shqiperi dhe jashte saj.Sherbime ndermjetesimi dhe zgjidhje konfliktesh, lobing dhe advokaci. Sherbim perfaqesimi ndaj shoqerive tregtare, individeve dhe tregtareve, qofshin keta vendas apo te huaj. Konsulence financiare, bankare dhe tregtare, konsulence ne fushen e investimeve, zhvillimit te pasurive te paluajtshme dhe tregjeve financiare, bursave ne vend dhe jashte saj, konsulence ne fushen e telekomunikacioneve dhe teknologjive, konsulence ne fushen e turizmit dhe ndertimit, si dhe konsulence ne te gjitha fushat e tjera te tregtise, industrise etj. Aktivitete ne fushen e investimeve per fusha te ndryshme, aktivitete komisioni dhe brokeri, aktivitete konsulence ne fushen e ndertimit dhe operimit te pasurive te paluajtshme. Aktivitet agjensie dhe agjenti. Te kryej cdo transaksion ne lidhje me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme, si dhe cdo aktivitet tregtar, financiar,dheniemarrje me qira, te vendose pengje dhe barre hipotekore, aktivitete keto te konsideruara si te dobishme apo te nevojshme per te arritur qellimet e shoqerise dhe qe nuk tejkalojne ne mase aktivitetet kryesor te citura me siper, te kryeje aktivitete publikimi dhe reklamimi.
Emërtime të tjera Tregtare: ZOTO Consulting
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 14/09/2017
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me datë 08.04.2022, në bazë të kërkesës Nr.6751, për "Vendosjen e Masës së Sigurimit të detyrimit tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore te Papaguara, Rajoni qendror, u kërkua: Vendosja e Mases se sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “ZOTO Consulting” SHPK, me NIPT L72115013Q, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat e tjera pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesi, deri ne shlyerjen e plote te detyrimeve tatimore.

II. Me datë 23.06.2022, në bazë të shkresës Nr. 16783 Prot., per Vendosje te Mases se Sigurimit te Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve, Rajoni Qendror, u kërkua: Vendosje te mases se sigurimit te detyrimit tatimor, mbi tatimpaguesin shoqëria “ ZOTO Consulting “ SH.P.K., pajisur me NUIS (Nipt)- L72115013Q, me perfaqësues ligjor Denisa Tollkuçi. Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga "Abdi Toptani", Tirane, godina "Torre Drin", nr. 31/1.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 16.02.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shitje kuotash date 22.05.2018
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 14.07.2023
Kërkes për Vendosje të Masës së Sigurimit të detyrimit tatimor datë 08.04.2022
Kërkes për Vendosje të Masës së Sigurimit të detyrimit tatimor datë 23.06.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -868 044,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 8 741 640,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 5 372 649,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 679 199,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:18 416 668,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:27 166 667,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:26 500 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:4 000 000,00
Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli