Skip to content

NATIONAL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-08-26 12:59:07
JSON

NIPT: L81323029B
Administrator: Nekilda Asllanaj
Objekti i Veprimtarisë: Objekti i Shoqerise eshte ushtrimi i veprimtarise se lojrave te fatit dhe perkatesisht "Bingo Televizive", "Baste Sportive dhe "Baste per Garat ne Piste", ne perputhje me legjislacionin shqiptar per ushtrimin e veprimtarise se lojerave te fatit, Ligjit Nr. 155/2015, date 21.12.2015 "Per lojerat e fatit ne Republiken e Shqiperise", ("Ligji per Lojerat e Fatit") dhe akteve nenligjore ne zbatim te tij. Shoqeria mund te kryeje cdo veprimtari ndihmese ose te ushtroje cdo aktivitet tjeter i cili konsiderohet i dobishem ose i nevojshem per arritjen e qellimit te saj. Ne perputhje me legjislacionin ne fuqi dhe ne menyre qe te realizoje qellimet e mesiperme, Shoqeria mundet qe ne menyre specifike: Te kryeje cdo transaksion qe lidhet me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme, si dhe cdo veprimtari financiare, qiradhenie ose hipotekimit e cila mund te konsiderohet e dobishme ose e nevojshme per permbushjen e qellimit te Shoqerise. Te kryeje cdo transaksion, si dhe cdo veprimtari financiare, qiaramarrje dhe aktivitete te ngjashme per permbushjen e qellimit te Shoqerise. Te bashkepunoje dhe/ose te bleje ne menyre te drejtperdrejte ose te terthorte interesa ne shoqeri, agjenci, apo ndermarrje te tjera, pavaresisht objektit te veprimtarise se ketyre te fundit si edhe te marre pjese ne joint ventures apo te nenshkruaje marreveshje te ngjashme me shoqeri te tjera qe kane objekt te njejte apo te ngjashem.
Emërtime të tjera Tregtare: Telebingo
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 19/01/2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 50 000 000,00
Numri i pjesëve: 5 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Anëtarë Bordi: Ana Kuka; Erinda Jaupaj; Oltion Sulaj
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Pjeter Budi, ne ZK 8160, nr. Pasurie 4/777, vol 29 ,fq 147

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 26.08.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Marreveshje per Shitblerje Kuotash date 24.01.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet Shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet Shpjeguese te PF 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 1 501 284,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 567 591,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 562 423,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 714 230,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:120 164 339,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:32 190 300,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:38 806 357,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:30 799 084,00
Punuar Nga : A.Baja