Skip to content

DIGNITAS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2019-12-25 13:52:29
JSON

NIPT: L91419021N
Administrator: Radames Ramadani
Objekti i Veprimtarisë: Kryerja e veprimtarive të investimit, projektimit, ndërtimtarisë dhe infrastrukturës, tregtisë dhe konsulencës. Ndërtime publike dhe private, si civile dhe industriale - ndërtesa banimi (edhe për vepra të mëdha si qiellgërvishtës etj.) - prishja, prishja e kontrolluar me dhe pa lëndë shpërthyese; Punimet civile, industriale, të infrastrukturës në përgjithësi, dhe të të gjitha llojeve, hekurudha, ura, tunele, diga, etj - ndërtim i centraleve elektrike të çdo lloji dhe / ose impianteve për prodhimin e energjisë elektrike; Vepra ndërtimore me beton arme, edhe vepra speciale; Rikonstruksioni dhe restaurimi në përgjithësi dhe ndërtesave historike / arkeologjike - sistemimi i shesheve, rikualifikimi urban - hapësirat e gjelbra publike - Zhvillimi Urban - ndërtimet spitalore, shëndetësore dhe të ndihmës sociale. Hotele, turizëm, impiante sportive, fshatra turistikë - Projekte për zona të integruara - Punime ndërtimi të rrugëve dhe punime ndihmëse - Vepra autostradale dhe rrugore, Impiante të telekomunikacioni, Ndriçim publik - impiante në përgjithësi, pa asnjë përjashtim. Punime të shpimit të tokës / shpimi për kërkimin e ujit, naftës dhe gazit dhe në përgjithësi si në tokë edhe në det. Tubacione në përgjithësi, ujësjellësa, tubacione të naftës dhe gazit, pole kimike - aeroporte dhe pistat e aeroporteve, ndërtimi i objekteve ushtarake, bunkerë, poligone. Rehabilitime të çdo lloji, duke përfshirë lëndët plasëse dhe demilitarizimin - Ndërtimi i landfilleve, pajisja e tyre, ndërtimi i objekteve për kompostimin dhe diferencimin e mbetjeve, vende të grumbullimit të mbetjeve të të gjitha llojeve. Punimet detare (edhe nënujore), porte, limane, punime lumore dhe lagunore - Projektim Arkitektonik dhe Strukturor - studimet e fizibilitetit - projekte paraprake, përfundimtare dhe të zbatimit - Raporte vlerësimi - vlerësime të përshtatshmërisë teknike dhe ekonomike Studime të ndikimit në mjedis - inspektime gjeognostike - Variacione Plano-Rregullatore - Drejtimi i punimeve - Kolaudime tekniko - administrative dhe statike .Administrimi i kontratave të prokurimit dhe nënkontraktimi (edhe jashtë vendit), sipërmarrja e punëve dhe kontratave publike edhe në favor të palëve të treta. Të marrë pjesë në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë në kapitalin aksionar të kompanive apo bizneseve dhe / ose organizatave të tjera të cilat kanë objekt të të njëjtë, të ngjashëm ose të lidhur me të në Shqipëri ose jashtë saj ; Ndërtimi dhe investimi në tregun e pasurive të paluajtshme, kryerja e çdo veprimtarie që lidhet me objektin, në vija të përgjithshme. Kompania gjithashtu mund të kryejë, duke përdorur si mjete, të gjitha aktivitetet e nevojshme, të dobishme ose të përshtatshme për realizimin e objektit të saj tregtar, duke qenë gjithnjë në përputhje të plotë me ligjin dhe mund të mbajë, drejtpërdrejtë ose në mënyrë të tërthortë, në Shqipëri dhe jashtë saj, investime dhe interesa në shoqëri të tjera. Përveç sa më sipër, shoqëria mund të kryejë aktivitete tregtare të çfarëdo natyre dhe lloji, promovimin dhe organizimin e konferencave, seminareve, panaireve, trajnimeve në përgjithësi; përgatitjen dhe lëshimin e markave kolektive të cilësisë; mund të përgatisë projektet e çdo lloji në lidhje me çështjet e mësipërme, si vetë ashtu edhe në bashkëpunim me studio apo profesionistë të tretë, qoftë edhe të huaj. Blerja, shitja, mbajtja, transferimi, dhënia me qira, administrimi i zakonshëm dhe i jashtëzakonshëm i pasurive të paluajtshme të çdo lloji apo natyre, si në Shqipëri dhe jashtë vendit; Administrimi i varrezave dhe të gjitha shërbimeve lidhur me varrezat, shërbimet e varrimit, shërbimet e furnizimit të ushqimeve dhe katering në përgjithësi, dhe të gjithë shërbimet e tjera që lidhen me shërbimet funerale, administrimi i vendeve te pushimit, tregtimi i produkteve të lidhura me veprimtaritë e mësipërme etj.; Marrja me qira e makinerive dhe pajisjeve të të gjitha tipeve dhe llojeve; Shoqëria mund të angazhohet në aktivitete bujqësore dhe të mbarështimit, veprimtari zooteknike, menaxhimin e tokës dhe të mallrave dhe shërbimeve që lidhen me bujqësinë; Shërbimet financiare dhe të sigurimit; Shoqëria mund të kryejë të gjitha veprimet e nevojshme, nën gjykimin e vetëm të Organit Administrativ për zbatimin dhe arritjen e objektit të veprimtarisë dhe vetëm për këtë qëllim, dhe më tej në formën e veprimeve aksesore dhe jo themelore, mund të (deri në masën e lejuar me ligj): Kryejë operacionet tregtare dhe industriale, financiare, bankare, hipotekuese, ekonomike dhe në lidhje me pasuri të paluajtshme; Si edhe çdo gje tjeter qe nuk bie ne kundershtim me ligjin.
Emërtime të tjera Tregtare: DIGNITAS
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15.02.2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 3
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Pallati Nderpro, Rruga e Kosovarëve, Njësia Bashkiake nr.5, Zona kadastrale 8270, pasuria me nr.7/716

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.12.2019
Akti i themelimit
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Lala