Skip to content

ARTREUM GENERATION
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2020-02-15 14:45:00
JSON

NIPT: L91713024Q
Administrator: Aldo Shehu, Aleksandra Bami
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëri Ndërtimi/Zbatimi dhe Studim-Projektimi e Konsulence, përmbledhur në: Punime gërmimi në tokë; Ndërtime civile dhe industriale; Rikonstruksione dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasadash; Rrugë autostrada mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale; Punime nëntokësore, ura e vepra arti; Diga dhe tunele hidroteknike; Ujësjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje; Ndërtime detare dhe punime thellimi në ujë; Punime dhe mbrojtje lumore, sisteme hidraulike dhe bonifikime; Ndërtimi i impianteve për prodhimin e energjisë elektrike; Ndërtime për n/stacionet, kabinat e transformatorëve linja e TN e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë; Punime të inxhinierisë së mjedisit; Punime për prishjen e ndërtimeve; Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre; Impiante ngritëse dhe transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëse, transportues); Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese; Impiante të sinjalistikës ndriçuese të trafikut; Sinjalistika rrugore jondriçuese; Barriera dhe mbrojtje rrugore; Ndërtime parafabrikat beton/arme, struktura metalike dhe drur; Punime strukturore speciale; Shtresa dhe mbistruktura speciale; Punime mbi shina dhe traversa; Impiante teknologjik, termike dhe të kondicionimit; Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni; Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj.; Pastrimi i ujërave detare, liqenore dhe lumore; Ndërtimi i impianteve të ujit të pijshëm dhe pastrimit të tij; Ndërtimi i impianteve të grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane; Punime topogjeodezike; Sistemet kundër zhurmës për infrastrukturë; Shpime gjeologo-inxhinierike, puse e shpime për ujë. Mirëmbajtje objektesh. Studim-Projektime në: Plane kombëtare sektoriale; Plane të detajuara për zona të rëndësisë kombëtare; Plane sektoriale në nivel qarku; Plane sektoriale në nivel bashkie; Plane të detajuara vendore. Projektim arkitekturor. Projektim interiere; Projektim peizazhi, sistemim sipërfaqe të gjelbra, lulishte e parqe. Objekte civile, industrial, turistike. Objekte me shkallë të lartë vështirësie; troje dhe shpate me qëndrueshmëri të ulët. Vlerësimi i kapacitetit mbajtës dhe përforcimi i strukturave mbajtëse prej beton-arme, murature dhe metalike. Objekte civile e turistike prej druri. Projektim të instalimeve hidro-termosanitare. Instalime termoteknike; kondicionimi, si dhe të impianteve të prodhimit të energjisë termike nga burime të rinovueshme. Linjat e rrjeteve elektrike, për objekte civile e industriale. Sistemeve komplekse të telekomunikacionit. Sisteme të furnizimit me gaz. Sistemeve kundra zjarrit. Sistemeve të monitorimit dhe automatizimit në industri dhe ndërtesa. Impiante ngritëse e transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëse etj.). Ndriçimit rrugor, shesheve, dekorativ, ndriçimit të objekteve të mëdha sportive, porteve aeroporteve etj. Rrjete të telefonisë, citofonisë, fonisë, internetit, TV, access controll, CCTV, sistemet e alarmit, sistemet e dedektimit të zjarrit etj. Diga. Furnizim me ujë, kolektorë shkarkimi. Ujësjellës-kanalizime urbane, rurale. Vepra ujitje; kullimi; impiante vaditëse; diga të vogla (ato që nuk plotësojnë kushtin e digave të mëdha), damba, sifona, kaskada, kapërderdhës, rrymëshpejtues, priza, baraze, porta, tombino. Vepra të trajtimit të ujit. Vepra hidroteknike, galeri e tunele hidraulike, marrje uji, shkarkimi; shkarkues të ujërave të tepërta, vepra të marrjes së ujit nga rezervuarët, vepra të marrjes së ujit nga lumenjtë dhe marrja e ujit me puse. Vepra naftësjellës; gazsjellës; vajsjellës etj. Vepra hidroteknike; kulla ekuilibri, porte; pontile. Rrugë lokale, rrugë urbane dytësore dhe rrugë interurbane dytësore. Rrugë. Autostrada. Aeroporte; helioporte; hidroporte. Hekurudha; degëzime hekurudhore. Ura/viadukte, vepra arti dhe sisteme të tjera speciale. Tunele rrugore; hekurudhore. Rivelime inxhinierike. Rilevime inxhinierike kadastrale. Sisteme GIS. Bazamente gjeodezike. Fotogrametri dhe hartografi. Studim/vlerësim gjeologo-inxhinierik i truallit për objekte civile; ekonomike. Studim/vlerësim gjeologo-inxhinierik i truallit për objekte të mëdha H/Ç, porte aeroporte, bazamente me ngarkesa të mëdha. Studim/vlerësim gjeologo-inxhinierik i trojeve të buta dhe shpateve me qëndrueshmëri të ulët. Centrale hidraulike, termike. Impiante të prodhimit të energjisë elektrike të rinovueshme, diellore, ere etj. Nënstacione elektrike; linja të tensionit. Kabina elektrike të rrjetit shpërndarës; Sinjalistikë jondriçuese në rrugë, sheshe e parkime, autostrada, rrugë, hekurudha në degëzime, në aeroporte dhe heliporte. Sinjalistikë ndriçuese në infrastrukturë. Studime të rrezikut sizmik në cdo nivel. Studime e projektime të ndërtimit dhe mbylljes së venddepozitimeve të mbetjeve të ngurta. Studime e projektime të ndërtimit të impianteve të trajtimit të ujërave të zeza. - Shërbime Konsulence Teknike, Ligjore e Financiare. Të tjera si: Vlerësime: Mjedisore dhe Pasurive të paluajtshme; Restaurime në zbatim dhe projektim. -Ekspertizë teknike dhe teknologjike; Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi. -Shit-blerje, import-eksportin e: Materiale ndërtimi, Linjave makinerive dhe pajisjeve teknologjike bujqësore, blektorisë, agroperpunimit, asete fizike për përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore dhe të peshkimit, Sisteme frigoriferike,ventilimi etj dhe montim. -Auditime energjetike etj.
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 01.05.2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: 1 Mashkull/1 Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga "Murat Toptani" , Qendra e Biznesit N-14, Kati 3-të, Kodi Postal 1001

Adresa:
Gjirokastër, Tepelenë, "Thertore Rajonale IUMENTIS" Tepelenë, Rruga Nacionale Tepelenë - Vlorë, Sh.76, Zona Kadastrale 3574, ish NSHN, pranë urës së Bënçës.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 07.02.2020
Akti i themelimit
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Lala