Skip to content

SALFO AND ASSOCIATES S.A - ENGINEERING & MANAGEMENT CONSULTANS ATHENS - ALBANIAN BRANCH
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-04-27 10:16:16
JSON

NIPT: M01420021K
Administrator: Panagiotis Toumpanakis
Objekti i Veprimtarisë: Marrja përsipër, hartimi, zbatimi dhe kontrolli i çdo lloj studimesh arkitekturore dhe teknike dhe dokumentacionit të tenderave dhe supervizimi i ndërtimit për të gjitha llojet e projekteve të ndërtesave të banimit dhe profesionale (turistike, shëndetësore, industriale, zyra, magazina, shërbime tregtare, banesa, etj.), projekteve të infrastrukturës (duke përfshirë projektet rrugore dhe autostradave, hekurudhave, metrove, tuneleve, urave, porteve, studimeve mjedisore, planifikimit të trafikut, sistemeve elektromekanike, ndriçimit rrugor, etj.), projekte mjedisore të gjitha llojeve (menaxhimi i mbetjeve etj.), të gjitha llojet e projekteve të telekomunikacionit dhe rrjeteve, projektet e informatikës dhe sistemet inteligjente të transportit dhe projektet e infrastrukturës së transportit (zbatime telematike, ITS, TIK, sistemet e tarifave rrugore, etj), si dhe dhe projektet e mbrojtjes dhe projektet e zbatimeve të sigurisë. Ofrimi i shërbimeve të konsulencës në projektimin, menaxhimin teknik dhe financiar të të gjitha llojeve të projekteve, menaxhimin e projektit (Project management), menaxhimin dhe supervizimin e ndërtimeve (construction management and supervision), sistemeve të sigurimit të cilësisë dhe kontrollit (quality assurance and control), menaxhimin e sigurisë dhe higjenës (halth and safety), menaxhimin e mjedisit, menaxhimin financiar, ngarkimit, menaxhimit të kontratave për të gjitha llojet e projekteve dhe programeve, menaxhimin e objekteve (facilities management) dhe menaxhimin e aseteve (assets management). Suporti teknik i subjekteve dhe organizmave publike dhe private për hartimin dhe menaxhimin e programeve dhe projekteve të zhvillimit. Ofrimi i shërbimeve të konsulencës për projektimin, menaxhimin, përdorimin, zhvillimin, tenderimin, funksionimin dhe mirëmbajtjen e pasurive të paluajtshme dhe të projekteve të infrastrukturës. Ndërtimi dhe funksionimi për të gjitha llojet e projekteve të ndërtesave të banimit dhe profesionale (turistike, shëndetësore, industriale, zyra, magazina, shërbime tregtare, banesa, etj.), projekteve të infrastrukturës (duke përfshirë projektet rrugore dhe autostradave, hekurudhave, metrove, tuneleve, urave, porteve, studimeve mjedisore, planifikimit të trafikut, sistemeve elektromekanike, ndriçimit rrugor, etj.), projekte mjedisore të gjitha llojeve (menaxhimi i mbetjeve etj.), të gjitha llojet e projekteve të telekomunikacionit dhe rrjeteve, projektet e informatikës dhe sistemet inteligjente të transportit dhe projektet e infrastrukturës së transportit (zbatime telematike, ITS, TIK, sistemet e tarifave rrugore, etj), si dhe dhe projektet e mbrojtjes dhe projektet e zbatimeve të sigurisë. 6. Marrja përsipër, hartimi, ekzekutimi dhe kontrolli i të gjitha llojeve të studimeve energjetike dhe teknike dhe dokumentacionit të tenderit dhe mbikëqyrja e ndërtimit të të gjitha llojeve të projekteve energjetike dhe projekteve të kursimit e furnizimit të energjisë (duke përfshirë naftën, gazin natyror, burimet energjisë së rinovueshme, etj.), ofrimin e shërbimeve të konsulencës në çështjet e planifikimit, menaxhimit teknik dhe financiar të projekteve energjetike, ndërtimin dhe funksionimin e të gjitha llojeve të projekteve energjetike dhe projekteve të kursimit e furnizimit të energjisë, ofrimin e shërbimeve të vlerësimit të projekteve energjetike si dhe ofrimin e shërbimeve të energjisë në përgjithësi. Blerja dhe shfrytëzimi i të gjitha llojeve të pasurive të paluajtshme me qëllim fitimi, në veçanti blerja, shitja, shkëmbimi, qiradhënia, qiramarrja dhe nënqiradhënia e pasurive të paluajtshme, ushtrimi i veprimtarisë ekonomike në formën e blerjes, ngritjes dhe shitjes së të gjitha llojeve (urbane, tregtare, industriale, etj.) të pasurive të paluajtshme, kryerja e studimeve dhe programeve të zhvillimit të pasurive të paluajtshme dhe supervizimi i zhvillimit të pasurive të paluajtshme dhe ofrimi i konsulencës teknike gjatë zbatimit të projekteve të zhvillimit të pasurive të paluajtshme dhe ofrimi i shërbimeve të ngjashme vlerësuese. Ofrimi i shërbimeve të konsulencës për financuesit, koncesionerët, subjektet private dhe publike për menaxhimin, projektimin, studimin, ndërtimin, tenderimin, funksionimin dhe mirëmbajtjen, si dhe çdo proces transaksioni tjetër që lidhet me projektet e koncesionit dhe veprat publike. Ofrimi i shërbimeve të kontrollit të kostos dhe matjeve (Quantity Surveying) dhe hartimi i llogaritjeve paraprake dhe vlerësimeve të kostos (Bill of Quantities) për të gjitha llojet e projekteve teknike. Studimet mbi organizimin, planifikimin operacional dhe të biznesit dhe zhvillimin e burimeve njerëzore të subjekteve private ose publike dhe autoriteteve menaxhuese të projekteve të bashkëfinancuara nga B.E., Banka Botërore ose subjekte të tjera financuese.Organizimi dhe realizimi i programeve të trajnimit, seminareve, për trajnimin e drejtuesve të bizneseve në sektorin privat ose publik dhe specializimin e personelit shkencor dhe teknik për çështjet e Administrimit - Menaxhimit të Projektit dhe ndërtimit, (Project and construction management), çështjet e mjedisit, energjetikës, telekomunikacionit dhe çështje të tjera të specializuara teknike me qëllim përmirësimin dhe aftësimin shkencor të potencialit të biznesit të vendit.
Emërtime të tjera Tregtare: SALFO AND ASSOCIATES S.A - ENGINEERING & MANAGEMENT CONSULTANS ATHENS - ALBANIAN BRANCH
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 20/02/2020
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Greqi
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: “SALFO AND ASSOCIATES S.A - ENGINEERING & MANAGEMENT CONSULTANS ATHENS” shoqëri anonime Greke, e themeluar me 29.07/2011 ne Athine me adrese Bulevardi Vouliagmenis 11 dhe NIPT 095702185, Numer Regjistri te Dhomes 279268 me perfaqesues ligjor si administrator i kesaj shoqerie te huaj Georgios Salpeas.(Sipas Statutit te Shoqerise date 23.01.2020)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr.2, Rruga "Fadil Rada", pallati nr.1, ap nr.3.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 29.02.2020
Statuti i Shoqerise
Vendim i Asamblese se Pergjithshme date 29.06.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 499 950,00
Punuar Nga : A.Baja