Skip to content

TIRANA DC
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-01-15 11:10:16
JSON

NIPT: M02303027S
Administrator: Redi Molla
Objekti i Veprimtarisë: Projektim, ndertim, rindertim, zbatim, kolaudim te ndertimeve te te gjitha llojeve, duke perfshire ketu, por pa u kufizuar ne ndertime me qellim banimi, rindertimin, ndertime me karakter social, kulturor, industrial, publik kur eshte rasti, si dhe ndertime te tjera me karakter tregtar. Kryerja e investimeve duke mobilizuar kapital shteteror dhe/ose privat vendas apo te huaj. Realizimin e punimeve te ndertimit, mirembajtjes, rikonstruksionit, rindertimit dhe sigurimit te ndertesave dhe objekteve publike ekzistuese dhe te reja, kur eshte rasti. Ndertimin, instalimin dhe mirembajtjen e veprave, fasadave, ndertesave publike dhe private si dhe menaxhimin e sherbimeve, mallrave dhe punimeve publike per realizimin e tyre. Kryerjen e punimeve per restaurimin e ndertesave artistike, kulturore e publike ne adminstrim publik. Kerkime, studime, planifikim, projektim dhe drejtim te punimeve ne sektorin e ndertimit dhe inxhinierise ne pergjithesi, perfshire te gjitha disiplinat dhe instrumentet qe kane lidhje me keto fusha. Keshillimi dhe planifikimi ne sektorin e sherbimeve publike dhe/ose private. Realizimin, krijimin, zhvillimin, menaxhimin dhe shitjen e projekteve, pasurive, mallrave dhe sherbimeve per arritjen e qellimeve dhe objektivave tregtare ne perputhje me kete statut dhe me aktet ligjore ne fuqi. Blerje, shitje, administrim, te materialeve dhe te cdo lloj pasurie te luajtshme dhe/ose te paluajtshme, ne zbatim e ne perputhje me aktivitetin e shoqerise. Per qellimin e realizimit te objektit te saj Shoqeria mund. Te kryeje çdo aktivitet te ligjshem qe lidhet me pasuri te luajtshme dhe/ose te paluajtshme si dhe te ushtroje te gjithe te drejtat reale te pronarit mbi to duke perfshire por pa u kufizuar ne zhvillimin, dhenien me qira, enfiteoze, leasing, perdorimin, transferimin, shitjen, perdorimin si hipoteke, peng, garanci ose te perdorimit ne forma te tjera te parashikuara nga legjislacioni ne fuqi, duke u bazuar ne parimet e ruajtjes dhe garantimit te interesit publik, rritjes se vleres ekonomike te prones, kthimin e arsyeshem te investimit, vleren me te mire te parase (fitimet maksimale te mundshme) si dhe leverdisshmerise publike. Ne funksion te ushtrimit te veprimtarise se saj, Shoqeria me iniciative te saj dhe ose me propozim te institucioneve, enteve publike, personave fizike apo juridike private, vendas apo te huaj, identifikon zona dhe/ose pasuri te paluajtshme me qellim zhvillimi. Shoqeria mund te zhvilloje keto pasuri si investitore dhe/ose zhvilluese, vete ose ne bashkepunim me sektorin publik dhe/ose privat sipas parashikimeve te legjislacionit ne fuqi. Shoqeria sipas rastit, vendos te jete si investuese dhe/ose zhvilluese e vetme ne projekt investimi ose bashkezhvilluese dhe/ose bashkeinvestuese ne bashkepunim me sektorin publik dhe/ose privat, porositese e investimit, apo bashkepjesemarrese ne investim ne çdo lloj forme tjeter te parashikuara nga legjislacioni ne fuqi. Me iniciative te vet dhe/apo propozim te subjektit/eve private Shoqeria mund te vendose troje ne pronesi te saj ne dispozicion te zhvilluesit privat me qellim zhvillimin e tyre. Forma e financimit te investimit te ndertimit si dhe forma e bashkepunimit percaktohet rast pas rasti. Kushtet, kriteret dhe procedura e perzgjedhjes te zhvilluesit privat behet ne baze te parimit te konkurrueshmerise dhe te legjislacionit perkates qe rregullon kete fushe pervec rasteve kur sipas analizes ligjore dhe/ose studimit te fizibilitetit eshte e pamundur qe projekti te kete leverdisshmeri nese nuk pershtatet me rrethanat e situatave konkrete, qe diktojne kontraktimin direkt te nje zhvilluesi. Ndermjet zhvilluesit dhe shoqerise nenshkruhet marreveshja perkatese ku percaktohen te drejtat dhe detyrimet e paleve. Pasurite e perfituara nga zhvillimi/investimi regjistrohen ne emer te shoqerise dhe ajo gezon te gjitha tagrat e pronarit sipas legjislacionit ne fuqi. Shoqeria, me qellimin e vetem per te realizuar objektin e saj, mund te kryeje te gjitha operacionet ne fushen e ndertimit, industrise, tregtise, pasurive te patundshme dhe ne fushen financiare qe lidhen me objektin e shoqerise, ose qe kane lidhje me te, mund gjithashtu te kontribuoje, drejtpersedrejti ose terthorazi, por gjithmone me qellimin e vetem per arritjen e objektit te shoqerise me pjesemarrje dhe interesa ne shoqeri te tjera dhe shoqeri me objekt te njejte ose te ngjashem me te. Te shqyrtoje dhe te vleresoje mundesine e bashkepunimit me shoqeri te tjera tregtare ne te gjitha format qe parashikon legjislacioni ne fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: TIRANA DC
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 28.10.2020
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 50 000 000,00
Numri i pjesëve: 1 000
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Arbjan Mazniku; Redi Molla; Laura Deliu
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Administrative nr.9, Rruga "Bardhok Biba", Nr.pasurise 6/377

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik - Datë 15.01.2022
Dokumenta Financiare: Akti I Themelimit te Shoqerise
Pasqyra Financiare 2020
Pasqyra Financiare 2020 (Shenimet Shpjeguese)
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -2 967 636,00
Punuar Nga : A.B.