Skip to content

MOTUS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-03-21 15:12:10
JSON

NIPT: M02404024C
Administrator: Elton Hoxha
Objekti i Veprimtarisë: Shoqeria e cila ka organizimin si nje shoqeri holding, do te jete zoteruese e kuotave te nje ose disa shoqeri te tjera dhe do te ofroje asistence per shoqerite e zoteruara ne menyre te drejtperdrejte ose te terthorte nga vete Shoqeria apo ortaket e saj (ne vijim shoqerite e grupit), ka per objekt dhe qellim te saj ushtrimin e aktiviteteve, qe do te perfshijne por nuk do te kufizohen ne sa me poshte: Zoterimi dhe administrimi i kuotave te shoqerive te kontrolluara ne perputhje me legjislacionin ne fuqi. Blerjen e aseteve dhe shitjen e tyre. Investimi ne pasurite e paluajtshme. Koordinimi teknik, administrativ, financiar dhe organizativ te shoqerive te grupit. Dhenie e garancive te te gjitha llojeve ne favor te shoqerive te grupit dhe dhcnia sherbimeve te analizes, koordinimit, studimeve te tregut, marketingut, etj. Orientim ne vendosjen e objektivave dhe strategjive, koordinimin e aktiviteteve te shoqerive te grupit, te vendose objektivat financiare, te kontrolloje sjelljen dhe efektivitetin financiar, dhe ne pergjithesi, menaxhimin dhe kontrollin financiar si dhe mbeshtetjen ne kete drejtim te shoqerive te grupit. Keshillim i vazhdueshem per aktivitetet tregtare te shoqerive te grupit, qe do te perfshije por nuk do te kufizohet ne studime dhe asistence per themelimin dhe ushtrimin e aktiviteteve tregtare ne Shqiperi dhe jashte saj, ne perputhje me legjislacionin mbi shoqerite tregtare ne Republiken e Shqiperise, asistence ne hartimin e statuteve, mbajtjen e librave te shoqerive tregtare dhe permbushjen e detyrimeve prane organeve perkatese, asistence ne pergatitjen e planeve te biznesit, asistence ne pergatitjen dhe zbatimin e programeve te ristrukturimit dhe uljes se kostove, asistence ne planifikimin dhe zbatimin e operacioneve ekonomike te jashtezakonshme te shoqerive (ristrukturime, bashkime, ndarje, zmadhime kapitali, blerje sipermarrjesh ose degesh te tyre; transformime, mbyllje dhe likuidim te shoqerive). Keshillim financiar duke perfshire por pa u kufizuar ne analizen financiare per strategjite e zhvillimit, pergatitjen e planeve te financimit, keshillim dhe asistence ne operacionet e kredise, studim dhe kerkim burimesh financiare me kushte lehtesuese, asistence ne operacionet e investimeve te paluajtshme, dhe fusha te tjera qe lidhen me aktivitetin e shoqerive te grupit. Asistence ne kerkimin, punesimin e personelit, dhe vendosja ne dispozicion te shoqerive te grupit te personelit te kualifikuar sipas nevojave. Studime dhe keshillim ne fushen e inxhinierise, se projektimeve civile e industriale dhe analizave te tregu si dhe keshillim ne cdo sektor dhe fushe qe lidhet dhe mbeshtet ne menyre te drejtperdrejte ose te terthorte ose indirekte veprimtarine ekonomike te shoqerive te grupit. Me qellim realizimin e objektit te aktivitetit te saj, Shoqeria mund te kryeje çdo veprimtari te nevojshme e te dobishme, te lejuar nga ligji pre realizimin e objektit te aktivitetit te saj.
Emërtime të tjera Tregtare: MOTUS
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 03/12/2020
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 53 292 500,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. FINMAN, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 24/11/2016 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L62405030K, me adrese ne Tirane, Sheshi Italia, Arena Center, Seksioni D, Kati 5, me administrator Fesbian Myftari (Sipas te dhenave te QKB deri me date 21.03.2022)

II. VIBTIS, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 30/08/2010 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L02103503S, me adrese ne Tirane, Rruga ''Dervish Hima'', Arena Center, Seksioni B/C, Kati 5, Tiranë, me administrator Ardit Ismailaj (Sipas te dhenave te QKB deri me date 21.03.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Administratori i shoqerise nuk mund te nenshkruaje transferta financiare, te kryeje transaksione bankare dhe/apo terheqje nga llogarite e shoqerise.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Sheshi Italia, Arena Center, Seksioni D, Kati 5

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 21.03.2022
Statuti I Shoqerise
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit, date 02.02.2022
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 24.12.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani; A.Lala