Skip to content

LIP - LEZHA INDUSTRIAL PARK
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2020-09-30 12:45:05
JSON

NIPT: M08328501I
Administrator: Gjon Radovani
Objekti i Veprimtarisë: Zhvillimi dhe administrimi i veprimtarive ekonomike ne shtetin shqiptar, si ne favor te organeve publike dhe kompanive private, ne kontekstin e marredhenieve te vazhdueshme me institucionet qendrore dhe lokale, si dhe shoqatat dhe sindikatat e Republikes te Shqiperise dhe me autoritetet kompetente te Bashkimit Evropian. Per kete qellim, ajo promovon, harton dhe zbaton aktivitetet dhe sherbimet e tij, me perfshirjen aktive, ne çdo faze te zhvillimit industrial, te kompanive dhe enteve publike dhe private te vendosura, ose ne çdo rast te lidhur me Parkun Industrial Lezha dhe zona te tjera komunat e konsideruara per zhvillimin e tyre industrial me interes per kompanine, aktivitetet e meposhtme: " Ndertimi dhe administrimi i strukturave industriale, portuale, aeroportuale dhe akomoduese, perfshire aktivitete hotelerie dhe bujtinave dhe fshatrave turistike dhe rezidenciale. Urbanizimi paresor dhe dytesor i zonave, duke perfshire instalimet e fibrave optike (kabllor) dhe te transmetimit te llojit broadband. Sherbime administrimi, administrimi i te dhenave ne Cloud, Server farm, sherbime te pergjithshme te mirembajtjes dhe administrimit te objekteve dhe pajisjeve te lidhura me kompleksin industrial te ndodhur ne zonat me interes. Ndertimi, ndermjetesimi dhe administrimi i pronave te shoqerive, te rendesishme dhe te dobishme per aktivitetin ekonomik te zones ne zonat me interes. Edukim dhe trajnim profesional, hulumtimi themelor dhe i aplikuar dhe trajnimi pasuniversitar (klasa master) ne te gjithe sektoret dhe produktet me interes per Park LIP dhe sektore te tjere me interes, Logjistike portuale dhe aeroportuale, perfshire transportin dhe levizjen e njerezve dhe mallrave. Promovim, marketing industrial dhe tregeti me shumice, pakice dhe ne internet. Promovimi dhe zbatimi i projekteve te zhvillimit rural me reference te veçante ne sektoret agrikulturor dhe te perpunimit agroindustrial, agroartizanal dhe strukturave agroturistike, duke perfshire aktivitetet publike, hotelerine dhe administrimin e ushqimit, pijeve dhe produkteve tipike lokale qe vijne nga proceset e prodhimit dhe permiresimit. Prodhimi dhe shperndarja e produkteve per higjenizimin personal dhe higjenizimin e te gjitha mjediseve shtepiake, te biznesit dhe urbane, si dhe komplete per ruajtjen e shendetit individual dhe kolektiv. Hartimi i nismave qe lidhen me ' Marreveshjen e Gjelber", perfshire prodhimin dhe shperndarjen e energjise nga burime alternative dhe te rinovueshme, prodhimin dhe tregtimin e teknologjive dhe mjeteve autonome per levizje te qendrueshme dhe sisteme telekomunikimi dhe menaxhimi ne distance te proceseve dhe aktiviteteve te prodhimit dhe te tjera. Promovimi, parashikimi dhe zbatimi i binjakezimit dhe pakteve te miqesise me zona te tjera, zona te pajisura industriale dhe rrethe prodhimi te vendosura kryesisht ne pjesen tjeter te Shqiperise, ne Rajonin e Ballkanit dhe ne vendet e Bashkimit Evropian. Kjo me qellim promovimin e shkembimit te praktikave te mira te politikes ekonomike industriale dhe menaxhimin e sherbimeve kolektive per bizneset,duke shfrytezuar mundesite e partneritetit te favorizuara nga programet e Komunitetit Evropian. Çdo aktivitet tjeter funksional per zhvillimin dhe zgjerimin e Parkut LIP ne drejtim te produktit dhe sektorit ne perputhje me programimin vendor dhe kombetar te Republikes se Shqiperise dhe me programimin e Bashkimit Evropian. Objekti i Shoqerise perfshin ne menyre treguese por pa u kufizuar ne to, nder te tjera, edhe veprimtarite ne vijim, ushtrimin e aktivitetit te administrimit dhe drejtimit te shoqerive te treta, te planifikimit te aktiviteteve te marketingut, planifikimit financiar, kontabel dhe strategjik, blerjen, shitjen, tregtimin direkt dhe indirekt, edhe publikut, te produkteve dhe sherbimeve, duke perfshire nder te tjera, importin, eksportin e sendeve Shoqeria ka, gjithashtu,kryerjen e koordinimit teknik, menaxhues dhe financiar te shoqerive ne te cilat zoteron pjesemarrje dhe ofrimin e sherbimeve ne favor te tyre . Shoqeria mund te kryeje, gjithashtu, te gjitha veprimtarite qe rezultojne te nevojshme ose te dobishme per realizimin e qellimeve te saj, per shembull, Shoqeria mund te kryeje veprime me pasuri te paluajtshme, me pasuri te luajtshme, veprime tregtare, industriale dhe financiare, te marre pjese ne gara publike per te marre persiper administrimin e sherbimeve me interes ekonomik te pergjithshem ose aktivitete te tjera gjithsesi te dobishme per realizimin e objektit, si dhe çdo akt qe eshte gjithsesi i lidhur me objektin e Shoqerise, me perjashtim te mbledhjes se kursimeve nga publiku i gjere dhe ushtrimin e aktiviteteve objekt te rezerves ligjore. Se fundi, Shoqeria mund te fitoje pjesemarrje dhe interesa ne shoqeri te tjera, konsorciume ose ndermarrje, vendase dhe te huaja, si dhe te themeloje shoqeri, me objekt te ngjashem, plotesues, ndihmes, analog ose te lidhur me te vetin ose me ate te shoqerive ne te cilat zoteron pjesemarrje, ose edhe qe kane objekt te ndryshem, si direkt edhe indirekt, ne çfaredolloj forme, si dhe te administroje keto pjesemarrje dhe/ose interesa me kusht qe ato te mos modifikojne thelbin e qellimeve te Shoqerise, mund gjithashtu, te jape garanci reale dhe/ose personale per detyrime te lidhura me realizimin e aktiviteteve te Shoqerise edhe ne favor te paleve te treta.
Emërtime të tjera Tregtare: LIP - LEZHA INDUSTRIAL PARK
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 23.09.2020
Rrethi: Lezhë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali, Gjermani
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 400
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Gjon Radovani; Alessandro Zorgniotti; Carlo Corrubolo; Ivano Tonoli
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Lezhë, Lagjia Beslidhja, Rruga" Qemal Ataturku", Banesa Nr. 10, 4501

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 30.09.2020
Dokumenta Financiare: Akti I Themelimit te Shoqerise
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani