Skip to content

SLSM_21
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-14 10:29:29
JSON

NIPT: M11509017A
Administrator: Sokol Niklekaj
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e kryerjes te ndertimeve si ndertime rrugesh, ndertime hidraulike, hidroteknike, si ndertime hidrocentrale, ndertime ujesjellesa, kanalizime, te veprave te kullimit dhe ujitese, ndertime objektesh civile e ekonomoike,restaurime te godinave civile e ekonomike, tregetim me shumice e pakice te mallrave industriale. Import - exportin nga Kina, Europa, mallra, atlete e kepuce, veshje, artikuj sportive, kostume, konfeksione tregtimin e mallrave bujqesor, ushqimore e industrial, tregtimin dhe montimin e impianteve te kondicionimit, kryerjen e transportit te mallrave, te materialeve elektrike, elektronike, mallrat e gatshme ose gjysem te gateshme, kryerjen e sherbimeve^publike per pastrimin e siperfaqeve urbane, kryerjen e transportit te mbeturinave inerte, te mbetjeve te ngurta, tregtimin me shumice e pakice te pjeseve te kembimit per automjete dhe motomjete, kryerjen e transportit te udhetareve, tregetimin me shumice te lendeve te para, te mallrave te gatshem dhe te materialeve, te ndertimit prodhimin dhe tregetimin e lendeve plastike per ndertim punimeve mbrojtese dhe hidraulike, kryerjen e veprimtarise se ndertimit te objekteve civile, industriale e turistike, prodhim i materialeve inerte prej guri,rere, gakulli dhe prodhime qeramike, tulle dhe parafabrikate, prodhim e tregetim te elementeve betonarme, prodhim dhe tregetim te materialeve te imeta, te gatshme e gjysem te gatshme. Kryerjen e aktiviteteve tregtare, blerja shitja dhe administrimi i pasurive te patundshme te cilat jane ne in teres te shoqerise.Per kryerjen e aktivitetit te shoqerise se mesiperme, per te cilin do te nevojitet leje perkatese, shoqeria eshte e detyruar te pajiset paraprakisht me kete leje nga organet kompetente.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 03/03/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Ne date 27/08/2021 eshte vendosur pezullim aktiviteti pa afat kohor. Statusi ishte “Aktiv” u be “Pezulluar” (Sipas ekstraktit Historik te regjistrit tregtar, date 14.10.2021)
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Rruga Haxhi Dalliu, Pallati 92, Kati 1, Zyra 2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 14.10.2021
Akt thememlimi , date 03.03.2021
Statusi i shoqerise, date 03.03.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara