Skip to content

Golden Key
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-02-16 11:21:25
JSON

NIPT: M11926008G
Administrator: Ardjan Kollozi
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitet ne fushen e ndertimeve civile, objekte sherbimi dhe banimi; rruge; ura; porte; trase hekurudhore; terminale; hidrocentrale; veprave bonifikuese; parkimeve nentokesore dhe çdo ndertim tjeter; punime ndertimore ne nentoke dhe ne lartesi. Rikonstruksion i ndertimeve civile dhe restaurime te objekteve historike, fetare dhe objekteve te tjera. Studim, projektim i ndertimeve te ndertesave publike, rrugeve, urave, tuneleve, traseve hekurudhore, veprave bonifikuese, centrale, objekte turistike, terminale, parkime nentokesore, industriale, objekte te kulteve, realizim te studimeve urbane, restaurime, prodhim te materialeve te ndertimit. Aktivitet ne fushen e pasurive te paluajtshme si blerje, shitje, marrje me qira, menaxhimi i pasurive te paluajtshme. Aktivitet ne menaxhimin e qendrave te biznesit; qendrave tregtare; terminaleve; porteve; aeroporteve; dhe sherbimeve te ngjashme. Aktivitet ne fushen e financimit, investimit dhe menaxhimit te projekteve koncesionare; partneritet publik privat; partneritetit duke krijuar shoqeri te thjeshta; partneritet me shoqeri shqiptare dhe/ose te huaja. Prodhim dhe tregtim materiale ndertimi, inerte, rere, mermer, etj. Prodhim dhe tregtim makineri e pjese kembimi per llojet e 2 ndryshme te makinerive. Shoqeria kryen çdo lloj veprimtarie te dobishme per arritjen e objektit te saj duke perfshire edhe veprime per shitblerje sendesh te luajtshme e te paluajtshme, pjesemarrje ne kuota dhe aksione ne shoqeri dhe ndermarrje te tjera. Blerja. shitja dhe administrimi i aksioneve, bono, te letrave me vlere te borxhit publik dhe privat ne pergjithesi, te aksioneve ne kompani, letra me vlere, pasurive financiare, industriale, tregtare dhe pasurive te paluajtshme. Ushtrimin e aktiviteteve si bar lokale, dhe furnizimin me produkte ushqimore dhe pije si aktivitet tregtar. Ne ushtrimin e ketyre aktiviteteve kompania mund te perdore dege, zyra, agjenci dhe depo ne te gjithe vendin si edhe jashte vendit. Shoqeria mund te permbushe te gjitha operacionet tregtare, ne fushen e pasurive te paluajtshme, financiare dhe industriale qe do te konsiderohen te nevojshme nga organi administrativ ose te dobishme per te arritur qellimin e shoqerise. Shoqeria mund te kryeje transaksione financiare, dhe te pasurive te paluajtshme qe do te konsiderohen te nevojshme ose te dobishme per arritjen e qellimit te shoqerise, te marre pjese ne shoqeri te tjera me objekt te njejte, te ngjashem apo qe lidhet me aktivitetin e vet kryesor, si dhe te jape garanci per hua si dhe garanci hipotekore ne favor te ortakeve dhe ne favor te te treteve.
Emërtime të tjera Tregtare: Golden Key
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 19/07/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Rruga Dervish Hima, Ap.51 , Nr.6/369+1-51, Shkalla 1, kat 10, Zk.8160, v 32, fq 55

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 16.02.2022
Akt themelimi, statuti i shoqerise, date 19.07.2021
Vendimi i asamblese se ortakeve, date 01.09.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara